FPK prosjektgrupper

FPK lyste ut 1 million kroner i 2014 til prosjekter rettet mot styrking av profesjonsutdanningene ved HiOA. Følgende prosjekter fikk tildelt midler:

SAM

Ungdataverkstedetsosialfag/NOVA/SVA
KontaktpersonerMira Aaboen Sletten og Randi Wærdahl

Overordnet målsetting for prosjektet er å utvikle en modell for integrering av undervisning, forskning og praksis. Dette gjøres ved å pilotere valgemnet «Ungdataverkstedet» (10 stp) til masterstudenter, der studentene kan benytte data fra «Ungdata» i masteroppgaven sin. Ungdata-undersøkelsene administreres og eies av NOVA, og gjennomføres i utvalgte kommuner. Studentene vil være i tett kontakt med et av forskningsmiljøene på NOVA, og får mulighet til å koble empiriske analyser til temaer som oppvekst, forebygging og ungdom. Prosjektet har også som mål å forbedre undervisningskvaliteten i kvantitative metoder på masternivå, og få flere studenter til å bruke kvantitative metoder i masteroppgaven sin. I tillegg har studentene mulighet til å søke om skriveplass og veileder hos NOVA. Prosjektet vil derfor kunne bidra til økt utdanningskvalitet ved å skape en tettere kobling mellom forskning og undervisning.

Alumninettverk – medier og kommunikasjon – journalistikk og mediefag
Kontaktpersoner: Anne Fogt og Carsten Ohlmann

Alumninettverket skal styrke kontakten mellom nåværende og tidligere studenter for å bidra til erfaringsutveksling om nødvendig kompetanse i arbeidslivet. I tillegg til aktiviteten på Facebook og den årlige alumni-samlingen vil prosjektet gjennomføre fire seminarer med karriereveiledning hvor nye og tidligere studenter, i tillegg til at eksterne ressurspersoner er invitert. Prosjektet inngår i HiOAs generelle satsing på alumni for å styrke forholdet mellom utdanning og arbeid.

Alumninettverk – fotojournalistikk – journalistikk og mediefag
Kontaktperson: Bernt Eide

Formålet med alumninettverket til fotojournalistikk er å inspirere studenter til å strekke seg langt i sine målsettinger for studier og karriere, samt etablere kontakt mellom nåværende og tidligere studenter. Det vil arrangeres alumnisamlinger hvor utøvere av fotojournalistikk nasjonalt og internasjonalt inviteres til å forelese. Samlingene gir studenter og alumni en anledning for kontakt og læring. Erfaringene fra alumniaktivitetene vil kunne formidles og overføres til andre utdanninger.

HF

Studentinvolvering i forskningfysioterapi/ergoterapi og ortopediingeniørfag
Kontaktpersoner: Terje Gjøvaag og Inger Marie Starholm

Dette prosjektet ønsker å øke antall bacheloroppgaver med klinisk vinkling innen fysioterapi- og ortopedi-ingeniørutdanningene, øke den forskningsbaserte undervisningen og stimulere flere til å søke master- og PhD-utdanning. For å oppnå disse målsettingene er det et ønske om å involvere flere bachelorstudenter i pågående forskningsprosjekter. Man ønsker også å ansette en vitenskapelig assistent som skal hjelpe til med rutinepregede oppgaver slik andre vitenskapelige ansatte får frigjort tid til å veilede bachelorstudenter i klinisk forskning. Konseptet er enkelt å overføre til andre fagmiljøer og vil kunne bidra til å øke både nivå og omfang av den forskningsbaserte undervisningen.

Samspillet mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og nye digitale vurderingsformer – adferdsvitenskap
Kontaktpersoner: Rolf Magnus Grung, Gerd Hilde Lunde og Lars Jørgensen

Målet er å få erfaring med digitalt læringsmateriell og sikre at materiellet er oppdatert og av høy kvalitet. Det er også en målsetting å utvikle undervisningsformer som legger til rette for studentinvolvering og -aktivitet. For å nå målsettingene vil prosjektet sørge for økt tilgjengelighet av læremateriell på tvers av fagmiljøene på HiOA, det vil arrangeres en podcast-workshop og det skal utarbeides et MOOC-inspirert undervisningsopplegg. Materialet som utvikles vil være åpent tilgjengelig slik at andre utdanninger kan dra nytte av det, i tillegg til at arbeidslivet kan bruke materialet i etterutdanning av sine ansatte.

Flipped Classroom – adferdsvitenskap
Kontaktperson: Christine Tørris

Hensikten med flipped classroom er økt studentinvolvering i undervisningen. Konseptet går ut på å gi studentene ferdiginnspilte forelesninger før undervisningen for så å bruke tiden i klasserommet til øvelser og workshops. Metoden har vist at studentene får mer ansvar for egen læring og deltar mer aktivt i diskusjoner. Prosjektet vil utvikle et undervisningsopplegg i helsefag, produsere forelesningsleksjoner og utvikle øvelser og workshops. Opplegget vil bli evaluert. Erfaringene kan være nyttig for andre fagmiljøer og prosjektet er i seg selv en studie i hvordan flipped classroom kan brukes til å øke studentinvolveringen i helsefag.

Utvikling og testing nettbaserte tjenester innen veiledning i praksisstudiene – fysioterapi/naturvitenskapelige helsefag
Kontaktpersoner: Nina B. Ødegaard og Camilla Foss

Målsettingene for dette prosjektet er å utvikle de nettbaserte tjenestene innen veiledning i praksisstudiene, styrke tilbudet til oppfølging av eksterne praksisveiledere, øke kompetansen til praksisveilederne, styrke samarbeidet mellom utdanning og praksisfeltet og styrke samarbeidet innen veiledning som fagfelt mellom fagmiljøer på HF. Tre konkrete tiltak skal bidra til å nå målene: 1) Tilby ressurser innen veiledning i bloggformat; 2) tilby praksisveiledere mulighet til selv å få veiledning av en av prosjektets deltakere; og 3) gjennomføre webinarer hvor prosjektets medlemmer og deltakere kan diskutere ulike problemstillinger. Resultatene av prosjektet kan gi grunnlag for et tverrfakulært samarbeid om liknende tilbud og tjenester.

LUI

Studentinvolvering i læreres FoU-arbeid – barnehagelærerutdanningen
Kontaktpersoner: Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug

Formålet med prosjektet er å bidra til dokumentasjon av hvordan studenter kan involveres i forskningsarbeid og –prosesser. I et tidligere FoU-arbeid på fakultet har studenter fungert som medforskere i et prosjekt om faktorer som hemmer og fremmer kroppslig lek i barnehagen. Formålet med dette prosjektet («studentinvolvering i læreres FoU-arbeid») er derfor å dokumentere studentenes erfaringer og kunnskap fra arbeidet som medforskere. Dokumentasjonen vil utformes som en håndbok om hvordan lærere kan kombinere undervisning og FoU-arbeid gjennom involvering av studenter som medforskere, i tillegg til publisering av vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Analysene gjøres på bakgrunn av studentevalueringer og fokusgruppeintervjuer, og vil kunne gi andre fagmiljøer økt kunnskap om studentinvolvering i forskningsarbeid.

Videreutvikling av digital pensumtest i matematikk og norsk for barnehagelærerutdanningene barnehagelærerutdanningen
Kontaktpersoner: Hannah Choat, Vigdis Flottorp, Benedikte Homme Fevolden og Henriette Jæger

Det er et mål å utvikle nye vurderingsformer som kan gi studentene raske tilbakemeldinger på hvorvidt de har fått med seg grunnleggende faglige begreper. Testen skal være selvrettende som frigjør tid for lærere til veiledning og undervisning. Hovedtiltakene vil bestå i å forbedre, kvalitetssikre og prøvekjøre testen. Testen som utvikles vil kunne benyttes av flere barnehageutdanninger.

Studenttidskriftet Underveis: mot framtidas barnehagebarnehagelærerutdanningen
Kontaktpersoner: Elena Tkachenko, Marcela Bustos og Svein-Erling Greiner

Formålet med Underveis-prosjektet er å videreutvikle tidsskriftet og engasjere flere studenter og ansatte til å bidra i redaksjonsarbeidet. Det er også et mål å gjøre tidsskriftet mer synlig på fakultetet. Konkrete tiltak inkluderer å arrangere en rekrutteringskampanje og et målrettet skriveseminar for studenter som har sendt inn arbeid, utvide redaksjonsansvaret til to masterstudenter og gjøre en undersøkelse basert på intervjuer med studenter og lærere om utbytte av studenttidsskriftet. Erfaringer fra tidsskriftarbeidet kan være nyttig for andre fagmiljøer og prosjektgruppen vil være aktiv i sin erfaringsformidling.

TKD 

Evalueringsmetoder for studentaktiv undervisningforskergruppen for ingeniørdidaktikk
Kontaktpersoner: John HaugenIvar JohannesenTiina KomulainenChristine LindstrømMarius LyseboEvi Zouganeli

Formålet med dette prosjektet er å utvikle en felles metode for å måle effekten av student-aktiverende undervisningstiltak, i tillegg til å øke studentinvolveringen og formidle resultater for å spre forskningsbaserte erfaringer utenfor eget fagmiljø. Tre ulike evalueringsmetoder vil testes ut: 1) diagnostiske pre- og post-tester; 2) registrering av oppmøte på frivillige forelesninger; og 3) studentenes kursevaluering med noen felles spørsmål. Prosjektet har relevans utenfor fagmiljøet gjennom forsknings- og publiseringsaktiviteter både nasjonalt og internasjonalt.

Videreutvikling av produksjon av digitale læringsressurser og arbeid med undervisnings- og vurderingsformer – estetiske fag/EIK
KontaktpersonerLiv Klakegg Dahlin, Anders-Petter Anderson, Peter Håkonsen, Kari Saasen Strand, Tomas Ruud, Jan Oddvar Kleppe og Jostein Riiser Kristiansen

Prosjektet ser et økende behov for visuell kompetanse for å beherske en stadig raskere strøm av visuelle og auditive inntrykk fra det digitale nettsamfunnet. Derfor er målsettingene å styrke kvalitet i utdanningen gjennom arbeid med undervisnings- og vurderingsformer, samt utvikling av egen kompetanse i produksjon av digitale læringsressurser. De konkrete tiltakene omfatter utvikling, utprøving og formidling av pedagogiske metoder og undervisningsmateriell knyttet til digitale læringsressurser, i tillegg til dokumentasjon av prosessen for å sikre videreutvikling og erfaringsspredning. Erfaringsformidling vil også foregå på FPK-seminarer og via blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *