Bokutgivelse!

Ja, tenk det! Torsdag 18. mai 2017 ble boka Relasjoner i psykisk helsearbeid utgitt av Universitetsforlaget. I denne boken finner du et eget kapittel om Intentional Relationship Model (IRM), kalt “Den terapeutiske relasjonen i ergoterapi – teori, praksis og forskning”. Forfattere av dette kapittelet er Tore Bonsaksen og Silje Torgrimsen, tidligere student ved ergoterapiutdanningen ved HiOA.

Boka “Relasjoner i psykisk helsearbeid”, redigert av Amy Østertun Geirdal og Sverre Varvin, er i salg nå!

Hva forteller kapittelet om?

Kapittelet presenterer IRM-teorien og belyser denne med praksiserfaringer og eksempler. I tillegg presenteres aktuell forskning som er gjort på området. Tore Bonsaksen har skrevet det teoretiske om IRM i dette kapittelet, og han har sammen med andre også formidlet og bidratt med annen forskning som er gjort på dette feltet. Selv har jeg stått for eksempler og erfaringer fra praksis – disse kommer både fra praksisperioder underveis i ergoterapiutdanningen og fra psykisk helsearbeid etter endt utdannelse.

Jeg ble dratt inn i et praksisprosjekt knyttet til IRM i emnet psykisk helse i ergoterapiutdannelsen og endte opp med å være medforfatter i et bokkapittel, og har det vært mange spennende delprosjekter og oppdrag underveis. Jeg har lyst til å trekke frem og anbefale alle nysgjerrige studenter til å hoppe på slike prosjekter under studietiden!

– den som intet våger, intet vinner! 😊

I perioden mellom praksisprosjekt i psykisk helse og til bokutgivelsen nå har jeg blant annet fått mulighet til å være med på å oversette et kartleggingsverktøy for å identifisere terapeutstil (N-SAMQ). Jeg har vært med å skrive artikler til både norske og utenlandske fagblader, og jeg har blitt invitert med på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Jeg har blitt kontaktet for å holde en presentasjon på en arbeidsplass som ønsket informasjon om bruk av IRM i praksis, og jeg har fått bidra inn i undervisningen om IRM på ergoterapiutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus – og alt dette sammen med flere andre dyktige lærere og studenter har bidratt til å spre kunnskap om IRM, tusen takk!

Så, da er det vel ikke stort mer å si enn at vi håper at boken kan bidra til å spre kunnskap om IRM og bidra til at flere kan se hvilket godt redskap denne teorien er i praksis!

God lesing! 😊

Silje Torgrimsen

Psykometriske egenskaper ved N-SETMU

Noen ganger kommer jeg over artikler som heter noe med “psychometric properties” – psykometriske egenskaper eller måleegenskaper på norsk – og i det siste har jeg begynt å skrive noen slike selv. Slike studier er studier av kartleggingsredskaper og handler om hvordan det aktuelle redskapet er i stand til å måle kjennetegn ved personer på en pålitelig og gyldig måte.

Ny artikkel

Første sommerdag fikk Tove Carstensen og jeg publisert en slik artikkel i SJOT, og artikkelen finner du lenket her. I denne studien som inkluderte 111 ergoterapistudenter, undersøkte vi den norske versjonen av et nytt instrument, “self-efficacy for therapeutic mode use” (N-SETMU). SETMU er opprinnelig utviklet av Farzaneh Yazdani og oppgir å måle ergoterapeuters mestringstro med henblikk på å bruke de seks terapeutiske modiene i IRM: talsperson, samarbeid, empati, oppmuntring, instruksjon og problemløsning.

Faktoranalyse

Vi tenkte at mestringstro med tanke på å bruke disse relasjonelle stiltypene vil ha noe til felles med hverandre – de må på et vis være forankret i dybden i en eller noen få egenskaper. Denne antakelsen gjorde at vi benyttet en type faktoranalyse for å få bekreftet at det var slik. Analysen bekreftet én underliggende faktor, det vil si at studentenes skåringer på hvert av de seks spørsmålene harmonerer godt med en oppfatning av at alle spørsmålene er knyttet til en og samme underliggende dimensjon. Dette aspektet ved psykometriske studier handler altså om spørsmålenes interne struktur; hvilke mer grunnleggende dimensjoner de måler. Vi fant at de seks spørsmålene hadde en én-faktorstruktur, hvor alle spørsmålene “ladet” sterkt på den ene underliggende faktoren.

Intern konsistensanalyse

For å kunne si at ulike spørsmål eller påstander (eller “items”) kan betraktes som en samlet enhet, og at de dermed kan representeres samlet med en sumskåre, krever imidlertid også at spørsmålene henger godt sammen med hverandre. Vi undersøkte dette med intern konsistensanalyse (Cronbach’s alpha), og målet for spørsmålenes interne konsistens tilfredsstilte det vanlige kravet. Samlet gir dette oss en bekreftelse på at kartleggingsinstrumentet N-SETMU kan brukes med en en-faktorstruktur hvor de seks spørsmålene har tilfredsstillende intern konsistens. En sumskåre basert på de seks spørsmålene (sumskåren vil variere mellom 6 og 60) kan derfor være et uttrykk for personens overordnede mestringstro med tanke på å bruke terapeutiske modi i relasjon til klienter.

Lykke til med å bruke instrumentet, og ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon!

Mvh Tore

tore.bonsaksen@hioa.no

Velkommen til IRM!

Hei alle,

Denne bloggen skal være et sted for utveksling av kunnskap og erfaring om Renée R. Taylors “Intentional Relationship Model”, ofte forkortet IRM. Modellen fokuserer på ergoterapeuters innsats for å etablere, utvikle – og noen ganger reparere – terapeutiske relasjoner til de personene som de arbeider med. Siden sikter mot å oppdatere ergoterapeuter, studenter og andre interesserte om undervisning, forskning og praksis som forholder seg til IRM, men siden trenger også å bli holdt oppdatert – så velkommen til å bidra!

Vennlig hilsen

Tore Bonsaksen, dosent ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Taylor (2008): The Intentional Relationship

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén