Velkommen til jubileet – og til den digitale jubileums’boken’

ved Eva Berthling Herberg, studieleder barnevernpedagogutdanningen ved HiOA

Eva BH

Studieleder Eva Berthling Herberg. foto: Svein Fuglestad

Barnevernspedagogutdanningen er 50 år! GRATULERER!   Historisk har det vært flere forsøk på å lage en tydelig utdanning til barnevernet, men de som tok utdanningene søkte seg til andre felt. I 1951 ble det igangsatt ettårig kurs for styrere ved barnevernsinstitusjonene. Dette kurset lyktes med rekruttering til barnevernfeltet, og kurset ble utviklet til en toårig barnevernspedagogutdanning ved sosialskolen. I 1980 ble den første barnevernspedagogutdanningen etablert i Volda. Rekruttering til barnevernfeltet ble økt betraktelig. Barnevernspedagogutdanningen i Norge er unik på verdensbasis, og det er ingen selvfølge at den fremdeles finnes. Utdanningspolitisk stilles det stadig spørsmål om det er hensiktsmessig å ha tre sosialfaglige utdanningene: barnevernspedagog, sosionom og vernepleier. Kunnskapsdepartementet har gitt UHR (universitets- og høyskolerådet) mandat i å utrede den sosialfaglige kompetansen ved disse tre utdanninger. Arbeidet er igangsatt høst 2013 og en søker å få tydeliggjort hva som er særegen kompetanse hos hver utdanning og hva som inngår som det felles sosialfaglige. Barnevernspedagogutdanningen opplever ved besøk på utenlandske utdanninger større og større interesse for vår unike utdanning. Det handler om at barnevern er et meget komplisert arbeidsfelt – og derfor er det særlig viktig å gi spesifikk kompetanse, slik en barnevernspedagogutdanning kan gjøre.

Denne digitale jubileumspublikasjonen har to formål: den skal formidle ulike aktiviteter på utdanningen – og den skal inspirere til å utvikle nye pedagogiske metoder. Vi vil fortsatt holde fast på den tradisjonelle forelesningen – og nærheten mellom lærer og student.  Dette skal ikke stå i veien for å utvikle et mangfold av formidlingsmåter. Bruk av digitale læremidler kan utvide måtene vi tilrettelegger læreprosesser.  Arbeidsprosessen med denne digitale boken har inkludert opplæring- utprøving- trening- innhenting av spesialkompetanse- ferdigstillelse av produkt – en bidragsvillig lærergruppe, og ikke minst en kreativ og utholdende redaksjonskomite. GRATULERER TIL REDAKSJONSKOMITEEN!

Velkommen til mange tastetrykk! Finn det stoffet du selv er interessert i – i den rekkefølgen du selv ønsker- og du starter – og slutter – når du selv ønsker det.