Psykologi

Psykologiundervisningen på barnevernspedagogutdanningen har som formål å gi studentene kunnskap om barn og unges utvikling og utviklingsvilkår i et moderne samfunn. Målet med undervisningen det først året er å gi studentene en forståelse av ulike utviklingspsykologiske teorier og forståelsesmåter.  Vi ser på ulike kulturpsykologiske tilnærminger og andre utviklingsteorier og – perspektiver. Fokus vil ligge på vanlige utviklingsvilkår og vanlige utviklingsprosesser. Vi ser på hvordan det vanlige rommer et mangfold, hvordan det vanlige henger sammen med normalitet og også hvordan normalitetsbegrepene endrer seg. Under vil du finne en kort oversikt over de teoriene og perspektivene vi er innom.