Digitalisering: – Langt mer enn teknologi

Digitalisering er omstilling ved hjelp av teknologi. Derfor handler digitalisering først og fremst om god ledelse, god styring og et godt samarbeid mellom virksomhetene og leverandørmarkedet. For å få dette til trenger vi politisk tilrettelegging, skriver Asbjørn Seim og Nina Wilhelmsen.                       

Digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim, HiOA.
Foto: Sonja Balci, HiOA.

Av Asbjørn Seim 4. juli 2017, Dagens Perspektiv

Asbjørn Seim er direktør for digitalisering og infrastruktur ved HiOA og Nina Wilhelmsen er direktør i IBM Norge.

SYNSPUNKT: De politiske partiene har lagt bak seg sine landsmøter, og besluttet hvilken politikk de skal gå til valg på. Samtlige av dem viser til viktigheten av digitalisering både i offentlig og privat sektor.”Det kommer til å bli brutalt”, sa statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i en felles pressekonferanse i januar i år.

For mange av oss står ikke digitalisering øverst på listen når vi vurderer hvem vi skal stemme på. Presset i norsk økonomi er økende og oljeinntektene er fallende. Mange av oss er bekymret for hvordan vi skal sikre jobber, verdiskapning og velferd for kommende generasjoner. Faktum er at dette i stor grad avhenger av om vi lykkes med digitaliseringen.

Omstillingen vi står midt oppe i er teknologidrevet. For å lykkes med store digitaliseringsprosjekter, er det en grunnleggende forutsetning at vi forholder oss til teknologi som et verktøy. Et verktøy for å nå viktige samfunns- og virksomhetsmål.

Mange har vist til at digitalisering og disrupsjon er svadaord som mangler et klart innhold, og at teknologioptimistene tilslører de faktiske målene og behovene i virksomheten. Karl-Fredrik Tangen (Aftenposten 22. april 2017) har uttrykt at “teknologene må løse oppgaver, ikke definere verden“. Vi er enige i dette.

Selv om omstillingen er teknologidrevet, må vi ta tak i de mer tradisjonelle virkemidlene for omstilling og virksomhetsutvikling. Omstillingsbehovene knyttet til teknologi må fortolkes i kontekst. Denne forståelsen danner utgangspunktet for samarbeidet mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og IBM, som ble inngått i april.

For mange virksomheter er målet å bruke teknologi for omstilling og utvikling. Dette kan gi gevinster som bedre kvalitet i tjenestene, bedre ressursbruk i organisasjonen og bedre samhandling både internt og eksternt. I denne sammenheng er teknologi et virkemiddel.

For å lykkes med store digitaliseringsprosjekter, er det en grunnleggende forutsetning at vi forholder oss til teknologi som et verktøy.

Det krever god ledelse og styring. For HiOA er det nødvendig å forstå studentenes, lærernes, forskernes og administrasjonens behov, og involvere dem i arbeidet. Det er også nødvendig å se sammenhenger mellom behovene og de teknologiske mulighetene. Digitalisering betyr at kjernevirksomhet og teknologi veves sammen. God ledelse i digitaliseringens tid krever styrket strategisk teknologiforståelse, både i ledergruppene og i styrerommene.

I tillegg til god ledelse og strategisk teknologiforståelse, kreves et godt samarbeid med leverandørmarkedet. HiOA kjenner kjernevirksomheten, og leverandørene kjenner de teknologiske mulighetene. Det er viktig å forstå kundenes mål og behov, i tillegg til å ha førstehåndskunnskap om teknologiske muligheter. Vi har erfart at vi finner de gode løsningene i skjæringsfeltet mellom mål, behovsforståelse og teknologiske muligheter.

Digitalisering treffer de store regulerte sektorene i samfunnet, der utdanningssektoren er en av dem. Særlig innen høyere utdanning fremstår etterslepet stort.

Visjonen for samarbeidet mellom IBM og HiOA er at HiOA skal bli “det digitale universitetet”. Mer enn 20.000 studenter og 2.000 ansatte skal få en bedre og enklere hverdag gjennom aktiv teknologibruk. Digitalisering handler om å bruke teknologi på nye måter. HiOA vil anvende teknologi som virkemiddel for digitalisering av undervisning og forskning, og i administrative prosesser. Og på den måten skape det digitale universitetet.

Grunntanken vår er at teknologi skaper en bedre studentopplevelse. Vi tror at digitalisering av utdanningsløpet vil skape bedre progresjon og økt læring. Det vil igjen skape trivsel og fornøyde studenter, som knytter oss sammen til et sterkere fellesskap. Identitet og kultur støttes opp av aktiv teknologibruk.

Vi forventer at digitalisering fortsetter å være et politisk tema når valgkampen ruller i gang. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har en felles forståelse for at digitalisering er sentral for omstilling i norsk økonomi. De ser begge behov for å ta et overordnet grep for å ta en aktiv rolle inn i fjerde industrielle revolusjon.

Basert på erfaringer fra vårt samarbeid, har vi to konkrete råd til politikerne. Gi virksomhetene tydelig styringskrav, og sørg for budsjettmekanismer som stimulerer til omstilling ved bruk av teknologi. Etterslepet er stort og potensialet er enormt. Og ikke minst: Legg til rette for utviklingen av et sterkt leverandørmarked. Vi trenger et sterkt leverandørmarked som samarbeider både med offentlige og private virksomheter i arbeidet med å digitalisere Norge.

Nytt studium fra School of Management – Kjønn og ledelse

Hvordan kan bedrifter oppnå kjønnsbalanse i ledelse?

Og hvilke tiltak kan gi en bedre fordeling av kvinner og menn i lederstillinger?

I dette studiet får du kunnskap om hva kjønn betyr i organisasjon og ledelse. I tillegg lærer du hvilke konkrete virkemidler og prinsipper som fører til kjønnsbalanse.

Studiet gir 10 studiepoeng og bygger på ny forskning om hvordan virksomheter lykkes med å rekruttere ledere av begge kjønn.

Emnet egner seg særlig godt for ledere og HR- medarbeidere i alle typer bransjer.

Studiet starter opp høsten 2017 og er samlingsbasert.  Søknadsfristen for opptak er 1. mai.

Vil du vite mer? Gå inn på våre hjemmesider: www.hioa.no/som

Omstilling på toppledermøtet: Anita Krohn Traaseth om sine erfaringer

School of Management fikk æren av å være med på det første toppledermøtet arrangert av HiOA, hvor Anita Krohn Traaseth holdt inspirerende og lærerikt innlegg.

Curt Rice Toppledermøte

Rektor Curt Rice på toppledermøtet

En rekke ledere fra næringsliv og offentlig sektor var samlet da HiOA nylig arrangerte sitt første toppledermøte. Rektor Curt Rice inviterte denne gangen til dialog omkring temaet «Etter- og videreutdanning for et arbeidsliv i endring», og Anita Krohn Traaseth delte engasjert av sine erfaringer med endringsarbeid i Innovasjon Norge.

Les videre

Ledelse i akademia: Når vitenskapelig ansatte blir ledere.

Av Kristel Skorge (seksjonssjef FoU i NAV og tidligere instituttleder ved HiOA) og Solveig Svantesen (programansvarlig for lederutvikling, HiOA)

Illustrasjonsbilde blogg«Ledelse i akademia er noe av det mest krevende som er»

Påstanden over kommer fra en leder vi intervjuet i en studie gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2015. Her intervjuet vi et utvalg instituttledere og spurte om deres erfaringer med å gå fra en vitenskapelig stilling til en lederstilling. Vi var altså interessert i å undersøke overgangen fra fagspesialist til leder i en akademisk kontekst. Som sitatet over illustrerer, er det noen kjennetegn ved lederrollen i akademia som gjør ledergjerningen krevende, og som ser ut til å påvirke prosessen med konstituere lederrollen.

Les videre

Sosiolog Pål Veiden om ledelse og språk

Pål Veiden

Pål Veiden

Pål Veiden jobber som førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Veiden peker i dette blogginnlegget på noen viktige moment knyttet til språkbruk i ledelse, for eksempel at bruk av begrep som innovasjon og mangfold må konkretiseres med innhold for å få en reell verdi. Han peker også på at bevisstgjøring av egen språkbruk er viktig fordi det kan skape virkeligheter som er uheldig for ledelse. Les videre

Ellen Ewald om forskjeller i ledelseskultur

I forbindelse med kvinnedagsmarkeringen, har Vibeke Horn snakket med Ellen Ewald om ledelseskultur i Norge og USA. Kan USA få sin første kvinnelig president, og er kvinnelige ledere mer opptatt av makt enn likestilling?

 

Ellen Sue Ewald er partner i rådgivningsfirmaet Tysvaer og har bred erfaring fra internasjonalt næringsliv og internasjonal utdanningssektor, og ble for noen år siden ble kåret til en av topp ti internasjonale kvinner i Norge.