Hva skal en barnehagelærer være?

Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Hvilken rolle skal barnehagelærerne ha?, spør gjesteblogger Ann Kristin Larsen. Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward / HiOA

Å være barnehagelærer innebærer å være leder for både voksne og barn. De siste års endringer i barnehagesektoren løfter frem en diskusjon om hva en barnehagelærer først og fremst skal være. Dette handler også om hvilken vei profesjonen skal utvikles.

En sektor i endring

Barnehagesektoren har vært preget av mange endringer de siste årene, noe som har hatt betydning for lederrollene. Endringer i samfunnets syn på barn, på ledelse og på styring har også betydning for ledere og for ledelse i barnehagen. Barnehagelærere er enten styrere som har ansvar for en eller flere barnehager, eller pedagogiske ledere som har ansvar for en avdeling eller base i barnehagen.

Flat struktur

I det vi kan kalle den tradisjonelle barnehagen, har det vært vanlig med en flat struktur. De pedagogiske lederne har gjort de samme oppgavene som assistentene. Det helhetlige synet på barn har stått sterkt, og både assistenter og pedagogiske ledere utfører oppgaver knyttet til barns omsorg, lek og læring. Noen oppgaver har vært forbeholdt pedagogiske ledere, oppgaver som kan ses som lederoppgaver, men det har ikke vært mange. Og – pedagogiske ledere har gjort alle oppgaver som assistenter også gjør (Smeby 2011, Løvgren 2012). Forskning viser at dette er i endring, barnehagene har en mer tydelig arbeidsdeling enn tidligere (Larsen og Slåtten 2013, 2014, 2015).

Tydeligere lederrolle, men mindre tid med barna

De pedagogiske lederne har fått flere lederoppgaver knyttet til administrasjon og personal, oppgaver som er delegert fra styrer i barnehagen. Lederrollen har blitt tydeligere, og de pedagogiske lederne gjør flere oppgaver som er forbeholdt dem som gruppe. Den flate strukturen er ikke lenger like flat. Det innebærer at de pedagogiske lederne er mindre sammen med barna enn de var tidligere. Forskningen vår viser at de pedagogiske lederne er delt i synet på disse endringene. Mens halvparten synes det er bra å få mer ansvar som ledere, at det er motiverende og spennende, er halvparten negative. De som er negative viser til at de på denne måten fjerner seg fra det som de mener er deres viktigste oppgaven: arbeidet med barna (Larsen og Slåtten 2013, 2014).

Hvilken vei vil profesjonen utvikle seg?

Den pedagogiske lederrollen er i endring, og ser ut til å bevege seg vekk fra det direkte arbeidet rettet mot barn, over mot personal- og administrative oppgaver. Således vil kanskje endringene i de pedagogiske ledernes yrkesrolle fremover blir mer profesjonalisert. I følge Abbot (1988) er den mest sentrale egenskapen ved en profesjon kontroll over kunnskap og oppgaver. Hvis dette imidlertid ikke er en ønsket utvikling, bør barnehagen gi mer tid og rom for de pedagogiske lederoppgavene. Også gjennom en tydeligere arbeidsdeling av slike oppgaver, kan profesjonen styrkes.

Førstelektor Ann Kristin Larsen

Gjesteblogger Ann Kristin Larsen er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, og faglig ansvarlig for Styrerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Spørsmålet om hvilken vei barnehagelærerprofesjonen vil gå, er viktig for framtidens barnehage. Diskusjoner om hva en barnehagelærer skal være er en grunnleggende debatt. En tydeligere lederrolle er en positiv utvikling i barnehagen, og fremtidens barnehagelærere bør være dyktige ledere. Ledelse i barnehagen dreier seg imidlertid om mer enn personaloppgaver og administrative oppgaver, og en pedagogisk leder skal først og fremst være en god leder av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. For å drive god pedagogisk ledelse, kreves også organisasjonsforståelse og kunnskap om å lede. Dette bør gjenspeiles i utdanningen av barnehagelærere.

Referanser:

Abbott, Andrew (1988): The System of Professions. An Essay on the Division of Labor. Chicago: The University of Chicago Press.

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2013): Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell – hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen? Tidsskriftet for FOU i praksis 2013. Trondheim.

Larsen, A.K og Slåtten, M.V. (2014): Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, vol 7, nr 5 (1-19) 2014

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2015): Nye tider – nye barnehageorganisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget

Løvgren, Mette (2012): I barnehagen er alle like? Om arbeidsdeling blant ansatte i norske barnehager. I B. Aamotsbakken (red): Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Smeby, J.-C. (2011): Profesjonalisering av førskolelæreryrket? Arbetsmarknad og Arbetsliv, årg.17, nr 4:43-58.

3 tanker om “Hva skal en barnehagelærer være?

  1. Hei!
    Det som jeg reagerer på her i dette innlegget er at du skriver at barnehagelærere er enten styrere eller pedagogiske ledere, men hva med de andre pedagogene/barnehagelærerne?? Skal ikke de, eller nærmere bestemt fortjener ikke de å bli nevnt i samme kategori som ped.leder og styrer??
    Det er mange barnehagelærere som også i løpet av sine karrièrer jobber som pedagog/ barnehagelærer, og de er jo vel så viktige spør du meg!
    Hilsen tidligere styrer/ ped.leder:)

    • Du har helt rett i at den gruppen barnehagelærere du trekker frem, er veldig viktig for barnehagen. Jeg burde ha skrevet at de fleste barnehagelærere er pedagogiske ledere eller styrere, det hadde vært en riktig beskrivelse. Gruppen som er barnehagelærere uten å være pedagogiske ledere har vært en liten gruppe frem til i dag, men med ønske om større pedagogbemanning kommer denne gruppen til å bli større fremover. Det vil reise nye diskusjoner om arbeidsdeling, ansvarsfordeling og ledelse. For oss som forsker på organisering og ledelse i barnehagen, vil det være interessant å studere hva denne utviklingen vil bety for barnehagen og for profesjonen.

  2. Jeg syns at denne forestillingen at barnehagelærer gjør mye a det samme som assistenter gjør når dem er hovedsakelig sammen med barna, så undergraver det profesjonens betydning mye! Fordi en barnehagelærer er spesiell utdannet for å sørge for tilknytting og kontakt, trygghet, lek og læring og dette ansvaret lar seg ikke delegere til enhver personalet! At en utvikling bort fra barna skal støtte profesjonaliteten og at man er sett som bedre leder syns jeg er veldig rart og nesten useriøst! Hvor er verdien i relasjon til det enkelte barnet? Hvem skal anerkjenne barnet, hvis ikke den utdannete barnehagelærer??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *