Delrapport 2: Bedriftsdemokrati og eierskap

Delrapport 2 i Medbestemmelsesbarometeret 2017 tar for seg medbestemmelse og bedriftsdemokrati sett i forhold til eierskap. Hvordan ser bildet ut i staten versus privat næringsliv? Hvilke ledelsesformer er vanligst hos hvilke eiere?

Publikasjonen er et FoU-resultat og er skrevet av Eivind Falkum og Ida Drange.

Les mer om og last ned publikasjonen her

Presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0

Her har er forskernes presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0 (klikk på titlene for å laste ned presentasjonene som PDF):

Bedriftsdemokratiets tilstand – Medbestemmelsesbarometeret 2017
Ved Seniorforsker Eivind Falkum, AFI ved  OsloMet

«The one best way» eller forhandlet kompromiss?
Ved professor Helge Søndergaard Hvid, Roskilde Universitet

Styrerepresentasjon 
Ved forsker II Inger Marie Hagen, Fafo

HR-ifisering – standardisering og profesjonalisering af bedriftsdemokratiet
Ved professor Anette Kamp, Roskilde Universitet

Tillit og styring i helsesektoren
Ved professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017: Likelønnede leker best
Ved seniorforsker Ida Drange, AFI ved OsloMet

 

 

Meld deg på dagskonferanse 7. mars!

Meld deg på Medbestemmelsesbarometerets heldagskonferanse 7. mars 2018:

Bedriftsdemokrati 2.0

Bedriftsdemokratiet i Norge vokste fram for å styrke både ansattes medbestemmelse og produktiviteten i arbeidslivet. Tillitsvalgte og ansattes deltakelse og innflytelse har gjort det norske arbeidslivet mer omstillingsdyktig enn i de fleste andre land. Flere forskningsrapporter viser at de demokratiske ordningene er under press. Arbeidsgivere har varslet store omstillinger i vare- og tjenesteproduksjonen i tiden som kommer.

Har vi behov for å tilpasse samarbeidsmodellen til dagens arbeidsliv? Må vi modernisere og fornye bedriftsdemokratiet til en 2.0-versjon? Hvordan skal den i så fall se ut?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet inviterer partene i arbeidslivet, representanter for staten, og arbeidslivsforskere til en todelt dagskonferanse om de sentrale trekkene ved utviklingen i det norske arbeidslivet.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet
Dato og tid: onsdag 7. mars 2018 kl. 08.30 – 15.20

Program og påmelding finner du her.

Årets resultater lansert

Forskerne presenterte sine funn og lederne fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret kommenterte, under årets lansering på HiOA.

Den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert for full sal på HiOA 4. desember.

I denne rapporten er det fokus på medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i “ledelse på norsk”.

Flere publikasjoner kommer

I 2018 vil vi utgi en notatserie som tar for seg en rekke spesialtema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering.

Heldagsseminar i 2018

I tillegg kommer vi til å arrangere et heldagsseminar den 7. mars 2018. Mer informasjon kommer snart – men hold av datoen!

Velkommen til lansering av Medbestemmelsesbarometeret 2017

Snart presenterer vi ferske funn fra årets undersøkelse av medbestemmelsen i norsk arbeidsliv.
OBS: meld deg på nå – vi har et begrenset antall plasser!

Når?
Mandag 4. desember kl. 13.00 – 15.00

Hvor? OBS! Endret lokale!
I auditorium S 141 (Gerd Wangs auditorium), Pilestredet 48, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer om arrangementet her eller på Facebook – del gjerne med andre du tror kan være interesserte.

På Verdibørsen

Foto: B. A. Ward

AFI-forsker ved HiOA, Bitten Nordrik representerte forskerteamet bak Medbestemmelsesbarometeret i P2s etikkprogram Verdibørsen i dag.

Her ble noen av spenningene i dagens arbeidsliv analysert av Førstelektor Kåre Slåtten ved HSN,  styreleder Tove Selnes i HR Norge, og Nordrik under vignetten «HR vs PERSONAL».

Hør innslaget her:
https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRV17001417/04-04-2017#t=27m17s 

Arbeidsministeren om Medbestemmelsesbarometeret: – Det skal vi ta på alvor

Anniken Hauglie (H)

Arbeidsminister Anniken Hauglie holdt innlegget Visjoner for framtidas arbeidsliv på Akademikernes inntektskonferanse 14. februar 2017, og hadde dette å si om den norske samarbeidsmodellen og medbestemmelse:

[…]Medbestemmelsesbarometeret viser imidlertid at følelsen av medbestemmelse og innflytelse på egen arbeidssituasjon er synkende blant arbeidstakerne.

Det skal vi ta på alvor.

Våre medvirknings- og medbestemmelsesordninger er en sentral del av den norske modellen.

De skal vi verne om, og bevare på en god måte.

Vi er opptatt av å lytte til partene og finne gode avveininger mellom behovene til den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivernes behov og storsamfunnets behov.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/visjoner-for-framtidas-arbeidsliv/id2538949/

Standardisering, kontroll, medbestemmelse og varsling i helsesektoren

Av: Mari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum, forskere AFI ved HiOA

Medbestemmelsesbarometeret viser en klar positiv sammenheng mellom grad av medbestemmelse og vilje til å varsle om kritikkverdige forhold, og en tilsvarende klar negativ sammenheng mellom graden av standardisering og kontroll og vilje til varsling. Til tross for lavere grad av medbestemmelse i helsetjenestene varsler de ansatte minst like ofte om kritikkverdige forhold. En mulig forklaring kan være en sterk faglig integritet hos helsepersonell og en kultur for feilretting som kan overstyre standardisering og kontroll som styringsmekanisme.

Helsepersonell har plikt til å varsle tilsynsmyndigheter om forhold som kan medføre fare for pasientenes sikkerhet (Helsepersonelloven §17) og helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven (§3-3) har meldingsplikt til Helsetilsynet i fylket ved betydelig personskade. De har sterkere plikt til varsling enn i mange andre bransjer, og det kan dra varslingstallene opp.

Når arbeidet gjelder liv og helse er viktigheten av å kunne melde fra om kritikkverdige forhold spesielt høy, og terskelen for hva som ansees som kritikkverdig bør være lav. En lav terskel for hva som anses å være kritikkverdig kan forklare den relativt høye andelen i helsetjenestene som rapporterer at de har opplevd kritikkverdige forhold. Det er betryggende å se at ansatte i helsetjenestene fortsatt i all hovedsak varsler når de opplever kritikkverdige forhold, på tross av en lavere grad av medbestemmelsesorientert ledelse.

Sykehusene har sterke profesjoner, og ledelsen har hatt vekt på faglig ledelse innen medisin og sykepleie. I de siste tiårene er sykehusledelse i økende grad overtatt av andre typer lederutdanning, og av styringssystemer inspirert av New Public Management (NPM). Målstyring og individualisering er blitt en del av hverdagen.

Ansatte i helsetjenester rapporterer signifikant oftere enn andre om stor grad av standardisering og kontroll i arbeidet (Figur 1 og faktaboks). 57% av de ansatte innen helsetjenester opplever en høy grad av standardisering og kontroll, mot 47% i andre bransjer. Det er sannsynlig at dette gjenspeiler graden av målstyring som kjennetegner ledelsesformene i helsesektoren i dag.

Ansatte i helsesektoren rapporterer signifikant lavere grad av medbestemmelse enn andre ansatte (Figur 2 og faktaboks). 38% av ansatte innen helsetjenester opplever en høy grad av medbestemmelse mot 51% blant ansatte i andre bransjer.

Vilkår for varsling

Figur 3 viser sammenhengen mellom styringsformene «standardisering og kontroll» og «medbestemmelse» og de ansattes vurderinger av grad av åpenhet rundt beslutninger, frykt og muligheter for  å varsle om kritikkverdige forhold. For ansatte i alle bransjer, er det en høy sammenheng mellom det å oppleve stor grad av medbestemmelse på arbeidsplassen og det å føle at man arbeider i en kultur preget av åpenhet. På den andre siden er det en sammenheng mellom det å oppleve en høy grad av standardisering og kontroll og det å arbeide i en virksomhet med en kultur preget av frykt, lav grad av åpenhet og hvor man ikke kan varsle om kritikkverdige forhold. Sammenhengene under gjelder alle ansatte, men de er signifikante og ligger på samme nivå også for ansatte innen helsetjenester. Når vi vet at ansatte i helsesektoren opplever høyere grad av standardisering og kontroll og lavere grad av medbestemmelse enn andre ansatte, er det spennende å undersøke hvordan de forholder seg til varsling.

Figur 4 nedenfor viser hvordan ansatte i helsesektoren vurderer graden av åpenhet, mulighetene for varsling og fryktkultur i sin virksomhet. De skiller seg ikke ut fra de andre bransjene. Noe i underkant av halvparten av de ansatte sier at det er en stor grad av åpenhet om beslutninger og en kultur preget av åpenhet. Godt over to tredeler mener at virksomheten ikke preges av en fryktkultur. 59% mener at de trygt kan varsle om kritikkverdige forhold.

Figur 5 viser at 63% av ansatte i «helsetjenester» har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet mot 46% i andre bransjer. Dette er signifikant høyere. Blant de som har opplevd kritikkverdige forhold i sin virksomhet, er det 79% av ansatte innen helse som har meldt fra. Andelen ansatte som meldte fra innen helse er noe høyere, men ikke signifikant forskjellig fra andelen i andre bransjer.

Det er viktig å følge med på andelene som ikke varsler om kritikkverdige forhold i alle bransjer.