Ny delrapport: medlemsundersøkelse for Forskerforbundet

Omslag rapport - delrapport MedbestemmelsesbarometeretMari Holm Ingelsrud og Eivind Falkum har skrevet delrapporten Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

• Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres.

• Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde.

• På tross av høy innflytelse på eget arbeid og stor utbredelse av det formelle tillitsvalgtapparatet, tyder undersøkelsen på at medbestemmelsen i akademia er under press.

• Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde rapporterer lavere grad av innflytelse på styring og organisering av virksomheten enn andre høyt utdannede.

• Medlemmene i statlig tariffområde opplever høyere grad av ledelsesformene standardisering og kontroll enn høyt utdannede i arbeidslivet ellers, og lavere grad av ledelsesformen medbestemmelse.

• Forskerforbundets medlemmene i statlig tariffområde jobber mye, og oppfatter at jobben tar en stor plass i livet. Mange oppfatter at de er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og overtidsarbeid kompenseres sjelden.

Delrapport 3: Konflikt og integritet

Den nyeste delrapporten fra Medbestemmelsesbarometeret handler ommedbestemmelse, konflikt og integritet, og er en analyse av materiale fra Medbestemmelsesbarometeret 2017.  Heidi Enehaug og Bitten Nordrik har ført den i pennen.

Dette er et viktig innlegg i debatten om arbeidstakernes faglige og organisatoriske integritet. Er den norske arbeidstakerens integritet under press?

Last ned FoU-resultatet her.

 

Delrapport 2: Bedriftsdemokrati og eierskap

Delrapport 2 i Medbestemmelsesbarometeret 2017 tar for seg medbestemmelse og bedriftsdemokrati sett i forhold til eierskap. Hvordan ser bildet ut i staten versus privat næringsliv? Hvilke ledelsesformer er vanligst hos hvilke eiere?

Publikasjonen er et FoU-resultat og er skrevet av Eivind Falkum og Ida Drange.

Les mer om og last ned publikasjonen her

Presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0

Her har er forskernes presentasjoner fra konferansen Bedriftsdemokrati 2.0 (klikk på titlene for å laste ned presentasjonene som PDF):

Bedriftsdemokratiets tilstand – Medbestemmelsesbarometeret 2017
Ved Seniorforsker Eivind Falkum, AFI ved  OsloMet

«The one best way» eller forhandlet kompromiss?
Ved professor Helge Søndergaard Hvid, Roskilde Universitet

Styrerepresentasjon 
Ved forsker II Inger Marie Hagen, Fafo

HR-ifisering – standardisering og profesjonalisering af bedriftsdemokratiet
Ved professor Anette Kamp, Roskilde Universitet

Tillit og styring i helsesektoren
Ved professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017: Likelønnede leker best
Ved seniorforsker Ida Drange, AFI ved OsloMet

 

 

Meld deg på dagskonferanse 7. mars!

Meld deg på Medbestemmelsesbarometerets heldagskonferanse 7. mars 2018:

Bedriftsdemokrati 2.0

Bedriftsdemokratiet i Norge vokste fram for å styrke både ansattes medbestemmelse og produktiviteten i arbeidslivet. Tillitsvalgte og ansattes deltakelse og innflytelse har gjort det norske arbeidslivet mer omstillingsdyktig enn i de fleste andre land. Flere forskningsrapporter viser at de demokratiske ordningene er under press. Arbeidsgivere har varslet store omstillinger i vare- og tjenesteproduksjonen i tiden som kommer.

Har vi behov for å tilpasse samarbeidsmodellen til dagens arbeidsliv? Må vi modernisere og fornye bedriftsdemokratiet til en 2.0-versjon? Hvordan skal den i så fall se ut?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet inviterer partene i arbeidslivet, representanter for staten, og arbeidslivsforskere til en todelt dagskonferanse om de sentrale trekkene ved utviklingen i det norske arbeidslivet.

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, OsloMet – storbyuniversitetet
Dato og tid: onsdag 7. mars 2018 kl. 08.30 – 15.20

Program og påmelding finner du her.

Årets resultater lansert

Forskerne presenterte sine funn og lederne fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret kommenterte, under årets lansering på HiOA.

Den første oppsummerende rapporten som formidler analyser fra Medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert for full sal på HiOA 4. desember.

I denne rapporten er det fokus på medbestemmelse og medvirkning som hovedelementer i «ledelse på norsk».

Flere publikasjoner kommer

I 2018 vil vi utgi en notatserie som tar for seg en rekke spesialtema i årets undersøkelse. Der går vi dypere inn i tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering.

Heldagsseminar i 2018

I tillegg kommer vi til å arrangere et heldagsseminar den 7. mars 2018. Mer informasjon kommer snart – men hold av datoen!