NNMF-Ukonferansen Nettverkssamling 2019

NNMF-ukonferansen «Nettverkssamling 2019»

OsloMet 4. november 2019. Athene 1, Pilestredet 46. Klokka 9.00-13.00, inkludert lunsj

Målet med ukonferansen er å gi medlemmene en møteplass for å diskutere migrasjonsforskningens premisser og vilkår, bygge nettverk, oppdatere hverandre om ny forskning på området, og fungere som en opplæringsarena for nye forskere.

Bli med! En ukonferanse er medlemmenes eget verk. Vi inviterer deg til å snakke om noe av det du finner nedenfor her, innenfor rammen maks 30 minutter. Send oss en tittel, noen få linjer som oppsummerer det du vil ta opp/legge fram, og hvor lang tid du vil ha innenfor denne rammen. Tiden din inkluderer eventuelle spørsmål og diskusjon. Alt vil foregå i plenum. NOVA spanderer lunsjen.

I spørreundersøkelsen som vi sendte ut tidligere i år, kom det fram at:
• 100% mente det var behov for å ha et norsk nettverk for migrasjonsforskning
• 57% var sånn passe («nøytral») fornøyd med nettverket slik det fungerer i dag, mens 40% var tilfreds
Vi spurte også hva som kan bli bedre, og fikk inn flere forslag fra dere – for eksempel:
─ «Det er viktig å samle forskere for å løfte feltet og gjøre opp en «status» med jevne mellomrom. Hva er temaene det forskes på, hva bør det gjøres mer på, hva rører seg utenfor Norge?»
─ «Flere møtepunkter for forskere fra ulike disipliner?»
─ «Samlinger for PhD studenter innen migrasjonsforskning ved norske institusjoner. Men mest en årlig fellessamling»
─ «kurs/ seminar for PhD kandidatene hadde vært veldig nyttig»
– mens andre lurte på mange av de samme tingene som oss i styret:
─ «Hva står nettverket for? Hvem er med? Hvilke fagdisipliner og institusjoner er representert? Hvilke satsingsområder kan prioriteres? Hvordan kan nettverket få større oppmerksomhet? Hva kan gjøres for at informasjon, nyheter, forskning og kommunikasjon flyter bedre i nettverket? Newsletter, fysiske treff, felles seminarer, arbeidsgrupper? Hva kan gjøres for å sikre finansiering?»
Av aktiviteter vi ba dere velge mellom og prioritere, kom «Årlig arrangement (internt for nettverket)» høyest på ønskelista. Der vi etterspurte andre spørsmål eller idéer, fikk vi flere interessante svar, som:
─ «kartlegge alle norske forskningsgrupper/institutter/fagmiljøer ved ulike høgskoler/universitet hvor migrasjon er tema – og invitere dem inn i nettverket. Årlige fysiske samlinger kan bli en viktig møteplass, både faglig og kollegialt, for norske migrasjonsforskere»
─ «legge til rette for samlinger som eksplisitt fokuserer på undertemaer (generert etter interesse fra medlemmer); samlinger som er ment som møteplasser på tvers av disiplinene; gjerne som en del av den årlige samlingen – som gjerne kunne utvides noe og kanskje t.o.m. inneholde noen flere bolker. Ingen ønsker nok en konferanse til – når vi har den nordiske – men noe mer som faktisk samler migrasjonforskere i Norge, og gir arena for viktig samspill ville vært bra!»
─ «ta kontakt med Kunnskapsdepartementet (innvandringsavdelingen) som har hovedansvar for innvandringsrelaterte prosjekter, NNMF kan tilby tjenester som de har bruk for og som de kan samarbeide med nettverket om, for eksempel raskt å kunne tilby oversikt over arbeider eller personer relevante for akutte problemstillinger som de stilles overfor. Av aktiviteter kan det kanskje være nyttig en gang i året å holde ett endagsseminar hvor det siste i innvandringen og integreringen legges fram av SSB, og hvor «highlights» fra siste års migrasjonsforskning i Norge legges fram.»
─ «Migrasjonsforskningen er et av de mest kontroversielle forskningsfeltene i samfunnsvitenskapen, og formidles i en svært polarisert medieoffentlighet. Ulike forskere og miljøer har også svært ulike teoretiske, faglige og politiske perspektiver, men dette diskuteres nesten ikke i eller på tvers av fagmiljøene – i hvert fall ikke eksplisitt. I stedet forholder man seg til ulike litteraturtradisjoner og tidsskrifter, uten å forholde seg til hverandres ofte svært ulike forutsetninger og grunn-perspektiver. Dette kom blant annet tydelig fram i Mette Anderssons bok Kampen om vitenskapeligheten, fra i fjor, og i boksymposiet som Tidsskrift for Samfunnsforskning satte sammen i etterkant av bokutgivelsen. Norsk nettverk for migrasjonsforskning burde være en naturlig arena for å ta disse diskusjonene i full offentlighet, på forskningens egne premisser.»