Agderforskning

Migrasjons og mobilitetsforskningen på Agderforskning og ved Universitetet i Agder beveger seg i spenningsfeltet mellom politikk og den generelle samfunnsutviklingen som dreier seg om migrasjon og mobilitet, nasjonalt og internasjonalt.

I forskningsgruppen «Mobilitet, kultur og kjønn» forskes det på mobilitet, migrasjon, betydningen av sted, sosiale bevegelser, sivilsamfunn, inkluderingsprosesser, kjønn, kultur og hverdagsliv.

Agderforskning er særlig opptatt av migrasjon, mobilitet og kjønnede praksiser i ulike geografiske og kulturelle kontekster. I tillegg har de vært opptatt av betydningen av sted i forhold til mobilitet og migrasjon. 

Forskningsgruppen er svært opptatt av at forståelse starter i folks hverdagsliv. Forskningen skal relateres til praksis for å kunne generere kunnskap og forståelse som er viktig for folk. Implisitt i dette ligger en forståelse for at resultater må kommuniseres tilbake på en slik måte at forskning fører til endring. Svært mye av forskningen deres i dag preges av aksjonsforskning og følgeforskning der de bidrar til utviklings- og innovasjonsprosesser på feltet. Agderforskning jobber i tett samspill med offentlige instanser og sivilsamfunnsaktører.

Gruppen involverer forskere fra Agderforskning og Universitetet i Agder, representert ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Forskningsgruppen er tverrfaglig og representerer forskjellige akademiske disipliner, inkludert utviklingsstudier, antropologi, sosiologi, geografi, statsvitenskap, økonomi og medisin. Som gruppe har de kompetanse fra både en norsk/nordisk kontekst og fra ulike land i det Globale Sør. Erfaringer på tvers av kontekster gir et godt utgangspunkt for komparasjon og komparativ refleksjon som blir viktig i forståelsen av migrasjon og inkludering.

Les mer om Agderforskning ved UiA her.