NOVA – OsloMet

Migrasjons- og minoritetsforskningen ved NOVA er organisert som en egen faggruppe for migrasjon og transnasjonalitet. NOVAs faglige tyngdepunkt ligger i empirisk kunnskap om migrasjon, og om relasjoner mellom migranter og minoriteter og det norske samfunnet. Migrasjonsforskerne ved instituttet representerer i dag en slik kunnskapsbase knyttet til blant annet en rekke minoritetsgrupper med innvandringsbakgrunn.

Vi har kompetanse på en rekke ulike migrasjonsrelaterte tema, som for eksempel barn og ungdom i flerkulturelle miljøer, etniske minoriteters forhold til velferdsstatens institusjoner og tjenester, flyktninger og asylsøkere, sivilsamfunn, konflikthåndtering i interkulturelle kontekster, og nasjonale og internasjonale reguleringer av migrasjon.

Vi er særlig opptatt av å benytte følgende perspektiver:

•           En transnasjonal tilnærming. Både opphavslandet, mottakslandet og andre land bidrar til å forme livene og erfaringene til innvandrere og deres etterkommere. For mange opprettholdes kontakten til opphavslandet og slekt og venner i andre land blant annet gjennom bruk av moderne kommunikasjonsteknologier, reiser, pengeoverføringer, ekteskapsinngåelse og remigrasjon. Slike transnasjonale prosesser henger også på komplekse måter sammen med tilpasningen til det norske samfunnet.

•           En komparativ tilnærming. Ulike grupper har ulike tilpasningsstrategier og muligheter som må forstås hvis man skal legge til rette for gode inkluderingsprosesser. Forskjellige land har også forskjellig politikk og praksis på dette området, og forskningsbasert kunnskap om slike sammenhenger og forskjeller er viktig også for den videre utformingen og tilpasningen av norsk politikk.

•           En interseksjonell tilnærming. Individer og samfunn er sammensatte og inngår i komplekse sammenhenger. Etnisitet, kjønn, seksualitet, sosial klasse, alder og generasjon er eksempler på maktdimensjoner og identitetsaspekter som har mye å si for muligheter og for tilgang til ressurser i vid forstand. Vi legger derfor vekt på å studere samspillet mellom slike posisjoner og maktdimensjoner.

 Les mer om migrasjonsforskningsmiljøet på NOVA her.