NIBR – OsloMet

De store spørsmålene innen migrasjons- og integrasjonsforskning handler om hvorfor folk flytter over landegrenser, endring i migrasjonsmønstre, hvordan innvandrerbefolkningen tar del i samfunnet, og hvordan samfunnet over tid påvirkes og endres som følge av internasjonal migrasjon. Ved instituttet forskes det tverrfaglig på alle disse områdene.

Instituttets migrasjons- og integrasjonsforskere jobber tverrfaglig med å analysere innvandrerbefolkningens flyttemønster og ulike innvandrergruppers integrasjon i bolig-, arbeidsmarked og sivilsamfunn. By- og stedsforskning er en sentral tematikk i mange av prosjektene på tvers av våre avdelinger.

Ved instituttet jobber forskere med å analysere og evaluere følgene av endringer i innvandrings- og integrasjonspolitikken på ulike nivå. Forskerne har kompetanse på en rekke migrasjonsrelaterte tema, som for eksempel forholdet mellom etniske minoriteter og velferdsstatens institusjoner og tjenester slik som barnevern og bruk av tolk, samt kommunal planlegging som styringsverktøy for en mangfoldig befolkning.

Instituttet har forskere med høy kompetanse om viktige avsenderland og om innvandrerbefolkningen fra mange av de samme landene. Dette gjelder f.eks. Russland, Polen og de baltiske land, Sri Lanka, Afrikas Horn, Afrika sør for Sahara, samt omfattende kunnskap om innvandrerbefolkningen fra store avsenderland som Pakistan og Somalia.

Les mer om NIBRs migrasjonsforskning her.