Migrasjonsforskere i Norge

Denne listen er sortert alfabetisk etter etternavn. Trykk på den enkelte forskerens navn for å finne kontaktinformasjon. For å søke på institusjon eller forskningsfelt på denne siden, bruk ctrl+F.

 

Etternavn, Fornavn Institusjon Forskningsfelt
Aarset, Monica Five OsloMet – NOVA kjønn, generasjon, velferdstjenester
Aasen, Berit OsloMet – NIBR enslige mindreårige asylsøkere, frivillighet, flyktningpolitikk
Aasland, Aadne OsloMet – NIBR russisk migrasjonspolitikk, distrikts-norge, arbeidsmigrasjon fra baltikum
Albertini Früh, Elena OsloMet – Fakultet for helsefag innvandrerfamilier med barn med spesielle behov, livskvalitet
Ali, Warsame FHI (tidl. NAKMI) psykisk helse, innvandrerungdom, forebygging
Al-Rozzi, Emad OsloMet – LUI og SAM enslige mindreårige asylsøkere, omsorgssystem, trauma
Andersson, Mette UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forskningskommunikasjon i politiserte felt, etterkommeres identitetsarbeid, «rase»/etnisitet
Arias, Raquel Herrero UiB – HEMIL kulturell kompetanse i velferdstjenester, etnisitet, foreldreskap
Aschim, Anders HiL, HiVolda religion, katolske migranter, norsk-amerikansk migrasjonshistorie
Bakken, Anders OsloMet – NOVA ungdom, skole, idrett
Bakøy, Eva HiL mediaframstillinger, diaspora-filmskaping
Bangstad, Sindre KIFO islam, rasisme, sekularisme
Bell, Justyna OsloMet – NOVA transnasjonalisme, innvandrerhelse, velferdstjenester
Bendixsen, Synnøve UiB – Institutt for sosialantropologi irregulære migranter, religiøsitet, politisk mobilisering
Berg, Berit NTNU – Samfunnsforskning enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, barnevern, funksjonshemmede
Berg-Nordlie, Mikkel  OsloMet – NIBR

stat-sivilsamfunnssamarbeid, medieanalyse, Russland

Bergh, Anne

Folkehelseinstituttet

global helse

Borch, Anita OsloMet – SIFO forbruk, integrasjon, sosial ulikhet
Bredal, Anja OsloMet – NOVA familie, vold i nære relasjoner, offentlig politikk
Bygnes, Susanne UiB – Sosiologisk institutt, IMER Bergen flukt, EØS- migrasjon, lokalmiljø
Bø, Bente Puntervold OsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskap migrasjonskontroll, utlendingsloven/rettsikkerhet, visumpolitikk
Bönnhoff, Heidi E. D. Universitetet i Agder morskap, digitale medier, oppvekstsektoren
Carling, Jørgen PRIO migrasjonsteori, transnasjonalisme, menneskesmugling
Chinga-Ramirez, Carla NTNU – Institutt for pedagogikk og livslang læring flerkulturell og mangfoldspedagogikk, inkludering i skolen
Corrales-Øverlid, Ann Cathrin UiB – Institutt for fremmedspråk innvandrerentreprenørskap, kjønn, tilhørighet
Diaz, Esperanza UiB – Global helse og Samfunnsmedisin migrasjonshelse, innvandrerhelse, kulturell kompetanse i allmennmedisin

Dimaki-Adolfsen, Angeliki

Gøteborgs universitet, AHO

flyktningbarn, lek, uformell læring

Doeland, Elin Martine PRIO statsborgerskapslovgivning, tilhørighet, mangfold
Dralega, Carol Azungi NLA – Høgskolen integreringstiltak, transnasjonalisme, mediebruk/representasjon
Drange, Ida OsloMet – AFI arbeidsmarkedsintegrering, arbeidskarrierer, høyere utdanning
Drangsland, Kari Anne K. UiB – SKOK asylsøkere, velferdstjenester, urbanisme

Dzamarija, Minja Tea

SSB

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, flyktninger, innvandringsgrunner

Egan, Magnus Skytterholm UiT – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier global rettferdighet, politisk filosofi, anerkjennelsesteori
Eggebø, Helga Nordlandsforskning innvandringspolitikk, familieinnvandring, levekår blant lhbti-personar
Eide, Elisabeth OsloMet – Institutt for journalistikk og mediefag journalistikk og mangfold, interseksjonalitet, norskhetsdebatten
Eide, Ketil Universitetet i Sørøst-Norge sosialt arbeid, enslige mindreårige flyktninger, barndom
Eikrem, Asle MF Vitenskapelig høyskole migrasjonsetikk, politisk filosofi, innvandringspolitikk
Engebrigtsen, Ada Ingrid OsloMet – NOVA interetniske relasjoner, mobilitet, minoriteter
Erdal, Marta Bivand PRIO transnasjonalisme, utvikling, tilhørighet
Eriksen, Ingunn OsloMet – NOVA etnisitet, skole, tilhørighet
Eriksen, Stian Sørlie VID – Kulturkunnskap og religionsvitenskap migrantmenigheter, spiritualitet, global kristendom
Eugene, Guribye Agderforskning sosiale nettverk, sivilsamfunn, psykisk helse
Fangen, Katrine UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi nasjonalisme, sirkulær migrasjon, rasisme
Finseraas, Henning NTNU og ISF holdninger, politisk deltakelse, arbeidsmarked
Friberg, Jon Horgen Fafo migrasjonsstrømmer, integrasjon/assimilering, etniske relasjoner
Führer, Laura Maria UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi rasialisering, livsløp, Critical Race Theory

Fylkesnes, Marte Knag 

NORCE

barnevern, etnisitet, deltakelse

Garnweidner-Holme, Lisa OsloMet – Fakultet for helsefag ernæringskommunikasjon, kultursensitivitet, kvalitativ forskning
Gashi, Liridona UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi migrasjonskontroll, utlendingsinternater, retur
Gele, Abdi FHI (tidl. NAKMI) kvinnehelse, diabetes, health-literacy

Gotaas, Nora

OsloMet – NIBR

rettssystemet, tolkebruk, diskriminering

Gotehus, Aslaug 

OsloMet – NOVA

arbeidsmigrasjon, transnasjonalisme, utvikling

Goth, Ursula Småland 

Høyskolen Kristiania

arbeidsinkludering, interkulturell kommunikasjon, minoritetshelse

Grødem, Anne Skevik ISF velferdsstat, barnefattigdom, tillit
Grønseth, Anne Sigfrid Inn flyktninger, helse, familieliv
Gubrium, Erika  OsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskap fattigdomstiltak, sosialhjelp, sosialt medborgerskap
Haaland, Hanne UiA – Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging innvandrerbefolkning, arbeidsliv, frivillig sektor

Haj-Younes, Jasmin

UiB – Global helse og Samfunnsmedisin

migrasjonshelse, selvopplevd helse, umøtte helsebehov

Hadland, Øyvind

VID

innvandrerreligiøsitet, diasporamiljø, Myanmar

Hasha, Wegdan UiB – Global helse og Samfunnsmedisin migrasjonshelse, helseintervensjoner for flyktninger
Harpviken, Kristian Berg PRIO flukt, flyktninger som konfliktaktører, nettverk
Hauge, Mona-Iren UiO – Psykologisk institutt, NKVTS oppvekst, hverdagsliv, vold/overgrep
Haugen, Heidi Østbø UiO – Institutt for kulturstudier og orientalske språk returmigrasjon, immobilitet, migrasjonspolitikk
Heggebø, Kristian OsloMet – NOVA arbeidsmarked, diskriminering, helseulikheter
Hernes, Vilde OsloMet – NIBR politisk styring, integreringsprogram, bosetting
Hervie, Vyda Mamley OsloMet – NOVA sosialpolitikk, familier, funksjonsnedsettelser
Hoffmann, Christhard UiB – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap; HL-senteret migrasjonshistoriografi; innvandringspolitikk og nativisme; holdninger til jøder og muslimer
Huang, Lihong OsloMet – NOVA utdanningspolitikk, sosiale ulikheter, ungdom
Hydle, Ida OsloMet – NOVA, UiT konfliktløsning, dialog, tvangsgiftemål
Hynek, Kamila Angelika FHI unge innvandrere, psykisk helse, kvinnehelse

Jacobsen, Christine M. 

UiB – SKOK, IMER Bergen

muslimer i Europa, kjønn, papirløse

Janmyr, Maja UiO – Norsk senter for menneskerettigheter UNHCR, Midtøsten, rettighetsmobilisering
Jdid, Noor PRIO, UiB – SKOK medborgerskap, samfunnsengasjement, kjønn
Johansen, R. Elise B. NKVTS kjønnslemlestelse, kulturell endring

Karlsen, Marry-Anne

UiB – SKOK

irregulær migrasjon, migrasjonskontroll, asylmottak

Kavli, Hanne Cecilie Fafo integreringstiltak, kjønnslikestilling og arbeidsliv
Kimathi, Eric UiA – Institutt for sosiologi og sosialt arbeid integrering, barndom, barnehager
Kjærre, Halvar Andreassen UiB – Institutt for sosialantropologi irregulær migrasjon, grense- og migrasjonsregimer, mobilitet
Kvalvaag, Alyssa Marie Nord Universitet integrering, menneskerettigheter, etniske relasjoner
Kvarme, Lisbeth Gravdal OsloMet – Fakultet for helsefag innvandrerforeldre, barn med spesielle behov, helse/mestring
Laue, Johanna UiT – Institutt for samfunnsmedisin flyktningers og asylsøkeres helse, helsetjenesteforskning, brukermedvirkning
Leirvik, Mariann Stærkebye OsloMet – NIBR etnisk kapital, etnisk mangfold, politi

Lidén, Hilde

ISF

migrantbarn, transnasjonale familier, menneskerettigheter

Liodden, Tone Maia OsloMet – NIBR asyl, skjønnsutøvelse, innvandringsbyråkrati

Lynnebakke, Brit 

OsloMet – NIBR

lokalsamfunn, flyktninger, nasjonal identitet

Lysaker, Odin

UiA – Institutt for religion, filosofi og historie venting, kroppslig helse, verdighet og menneskerettigheter

Løland, Ingrid

VID –  Senter for misjon og globale studier

religion og konflikt, identitetskonstruksjoner, migrasjonsnarrativer

Magnussen, May-Linda Agderforskning, UiA flyktninger, kjønn, arbeidsliv
Maximova-Mentzoni, Tatiana Oslomet – AFI arbeidsinkludering, integreringstiltak, multikulturelle organisasjoner
Michelsen, Hilde NTNU – Samfunnsforskning asylsøkere/enslige mindreårige asylsøkere, helsefremming, flyktninger
Midtbøen, Arnfinn H. UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi etnisk diskriminering, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere
Misje, Turid VID irregulær migrasjon, sosialt arbeid
Moen-Larsen, Natalia UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Russland, flyktninger, nasjonalisme
Mozetic, Katarina UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi høytutdannede flyktninger, «mixed migration», arbeidsmarkedsintegrering
Munkejord, Mai Camilla Høgskulen på Vestlandet og NORCE innvandrerentreprenørskap, helse/omsorgsarbeidere, kjønn
Nadim, Marjan ISF etterkommere, familie, arbeidsmarked
Nikielska-Sekula, Karolina Universitetet i Sørøst-Norge transnasjonalisme, tilhørighet, kulturarv
Nordstrøm, Erik-Edwin UiB – Institutt for samfunnspsykologi kulturkompetanse, innvandrerhelse, kliniske møter
Odden, Gunhild VID arbeidsmigrasjon, familiemigrasjon, migranters livsløp
Omland, Guro Brokke UiO – Psykologisk institutt psykisk helse, kulturpsykologi, enslige mindreårige flyktninger
Oppedal, Brit FHI psykisk helse, akkulturasjon, barn og unge
Orupabo, Julia ISF arbeidsmarked, utdanning, sosial ulikhet
Ottemöller, Fungisai P. Gwanzura UiB – Hemil-senteret helsefremmende arbeid, minoritetsforskning, barn og foreldre

Paasche, Erlend 

Institutt for samfunnsforskning

returmigrasjon, korrupsjon, overføringsflyktninger

Pajaro, Veronica Universitetet i Sørøst-Norge arbeidsmarked, identitet/tilhørighet, etterkommere etter innvandrere
Pastoor, Lutine de Wal NKVTS unge flyktninger, enslige mindreårige, skoleforskning
Paulsen, Veronika NTNU – Samfunnsforskning enslige mindreårige, barnevern, barn
Qureshi, Samera Azeem FHI (tidl. NAKMI), OUS. innvandrerhelse, kreft, diabetes
Reisel, Liza ISF utdanningsulikhet, arbeidsmarkedssegregering, flerdimensjonal likestilling
Reneflot, Anne Folkehelseinstituttet psykisk helse, selvmord, helsetjenestebruk
Robleda, Zubia Willmann VID – Senter for misjon og globale studier asylsøker, religion, ambisjoner
Rogne, Adrian Farner UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi demografi, segregering, ulikhet
Rosten, Monika Grønli OsloMet – NOVA etterkommere, oppvekst, urbanisering
Rye, Johan Fredrik NTNU – Institutt for sosiologi og statsvitenskap arbeidsinnvandring, transjonasjonalitet, rurale perspektiver
Ryndyk, Oleksandr VID arbeidsmigrasjon, velferdstjenester, beslutningsprosesser
Røe, Melina NTNU – Samfunnsforskning velferdstjenester, boligsosialt arbeid og flyktninger, skole/utdanning
Sandlie, Hans Christian OsloMet – NOVA boligmarked, livsløp og velferdspolitikk
Schimanski, Johan UiO – ILOS migrasjonslitteratur, migrasjonsfortellinger, grensepoetikk
Schultz, Jessica CMI flyktningrett, eu-asylrett, politikk
Seeberg, Marie Louise OsloMet – NOVA flukt, barndom, arbeidsinnvandring
Sicakkan, Hakan G. UiB – Institutt for sammenliknende politikk, IMER Bergen innvandringspolitikk, asylpolitikk, eu
Skilbrei, May-Len UiO – Institutt for kriminologi og rettssosiologi kjønn, migrasjonskontroll, menneskehandel
Skjerpen, Terje SSB befolkningsframskrivinger, selvforsørgelse, allmenngjøring
Smette, Ingrid OsloMet – NOVA flerkulturelle skoler, minoritetsungdom og utdanningsvalg
Sommerfelt, Tone PRIO barns mobilitet, Vest-Afrika,  kjønn
Spjeldnæs, Ingrid Høgskulen på Vestlandet foreldreroller, ungdom, kulturpsykologi
Staver, Anne Balke OsloMet – NIBR familieinnvandring, migrasjonspolitikk, migrasjonskontroll
Stefansen, Kari OsloMet – NOVA arbeid-familie tilpasninger, polske familier i Norge, familiepolitikk
Stokke, Christian HSN multikulturalisme, antirasisme, religion
Strømme, Elisabeth UiB – Global helse og Samfunnsmedisin migrasjonshelse, flyktningehelse, ulikheter i helse og tilgang til helsetjenester
Straiton, Melanie Folkehelseinstituttet innvandrerhelse, helsetjenester, psykisk helse
Strømsø, Mette PRIO nasjon, grenser, hverdagsliv

Syse, Astri

SSB

aldring, befolkningsframskrivinger, innvandrerdødelighet

Sætre, Hilde Svrljuga

Høgskulen på Vestlandet

entreprenørskap, integrering, sosial kapital

Søholt, Susanne OsloMet – NIBR bosetting, segregering, rural-urban
Sørly, Rita NORCE psykisk helsearbeid, brukermedvirkning, migrasjonshelse
Takle, Marianne OsloMet – NOVA politisk deltakelse, Europeisk grensekontrollregime, policy analyser
Talleraas, Cathrine PRIO policy, politikk, transnasjonalisme
Terragni, Laura OsloMet – Fakultet for helsefag matvaner, matsikkerhet, asylsøkere
Thorbjørnsen, Vilde Fastvold UiO – Institutt for helse og samfunn arbeidsliv, utsatte grupper, migrasjonshelse

Tiltnes, Åge A. 

Fafo

flyktninger i Jordan/Libanon, arbeid, levekår

Tolgensbakk, Ida OsloMet – NOVA migrasjonshistorie, arbeidsinnvandring, kritiske hvithetsstudier
Tonheim, Milfrid NORCE barnevern, sosial reintegrering, barnesoldater
Torsteinson, Helene Høgskulen på Vestlandet helsefremmende arbeid, barndom, inkludering
Tronstad, Kristian  OsloMet – NIBR levekår, introduksjonsprogram, arbeidsmarked
Trotter, Stephen Richard University of Glasgow den katolske kirke, arbeidsinnvandring, andregenerasjon

Tønder, Anna Hagen

Fafo

fag- og yrkesopplæring, voksnes læring, arbeidsinnvandring

Tønnessen, Marianne

OsloMet – NIBR

demografi, framskrivninger, fruktbarhet

Valenta, Marko NTNU – Institutt for sosialt arbeid innvandrere, etniske relasjoner, innvandringspolitikk.
van Riemsdijk, Micheline Uppsala universitet arbeidsinnvandring, høyt utdannede innvandrere, migrasjonspolitikk
Vassenden, Anders UiS – Institutt for medie- og samfunnsfag nasjonal identitet, bolig, barnevern
Vassenden, Kåre SSB demografi, statsborgerskap, statistikk
Vaughn, Taylor OsloMet – NOVA arbeidsinnvandring, flyktningehelse, nasjonal identitet
Vedøy, Gunn NLA Høgskolen Bergen arbeidsinnvandring, utdanning, velferdsinnovasjon
Østby, Lars SSB

statistikk, demografi og levekår

Øverland, Mari Bore NTNU Samfunnsforskning

enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, transnasjonalisme, arbeidsinkludering