Migrasjonsforskere i Norge

Denne listen er sortert alfabetisk etter etternavn. Trykk på den enkelte forskerens navn for å finne kontaktinformasjon. For å søke på institusjon eller forskningsfelt, må du søksøholt

e manuelt (ctrl+f) på siden.

 

Etternavn, Fornavn Institusjon Forskningsfelt
Aambø, Arild NAKMI innvandrerhelse, livsstilsendringer, kliniske møter
Aarset, Monica Five HiOA – NOVA kjønn, generasjon, velferdstjenester
Aasen, Berit HiOA – NIBR enslige mindreårige asylsøkere, frivillighet, flyktningpolitikk
Aasland, Aadne HiOA – NIBR russisk migrasjonspolitikk, distrikts-norge, arbeidsmigrasjon fra baltikum
Albertini Früh, Elena HiOA – Fakultet for helsefag innvandrerfamilier med barn med spesielle behov, livskvalitet
Ali, Warsame NAKMI psykisk helse, innvandrerungdom, forebygging
Al-Rozzi, Emad HiOA – LUI og SAM enslige mindreårige asylsøkere, omsorgssystem, trauma
Andersson, Mette UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forskningskommunikasjon i politiserte felt, etterkommeres identitetsarbeid, “rase”/etnisitet
Aschim, Anders HiL, HiVolda religion, katolske migranter, norsk-amerikansk migrasjonshistorie
Bakken, Anders HiOA – NOVA ungdom, skole, idrett
Bakøy, Eva HiL mediaframstillinger, diaspora-filmskaping
Bangstad, Sindre KIFO islam, rasisme, sekularisme
Bell, Justyna HiOA – NOVA transnasjonalisme, innvandrerhelse, velferdstjenester
Bendixsen, Synnøve UiB – Institutt for sosialantropologi irregulære migranter, religiøsitet, politisk mobilisering
Berg, Berit NTNU – Samfunnsforskning enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, barnevern, funksjonshemmede
Berg-Nordlie, Mikkel  HiOA – NIBR

stat-sivilsamfunnssamarbeid, medieanalyse, Russland

Bergh, Anne

Folkehelseinstituttet

asylsøkeres helse, innvandring og helse globalt

Bjørvik, Vyda Mamley HiOA – Fakultet for samfunnsvitenskap sosialt arbeid og sosialpolitikk, fokus på innvandrere i eldreomsorgen
Bredal, Anja HiOA – NOVA familie, vold i nære relasjoner, offentlig politikk
Bygnes, Susanne UiB – Sosiologisk institutt, IMER Bergen flukt, EØS- migrasjon, lokalmiljø
Bø, Bente Puntervold HiOA – Fakultet for samfunnsvitenskap migrasjonskontroll, utlendingsloven/rettsikkerhet, visumpolitikk
Carling, Jørgen PRIO migrasjonsteori, transnasjonalisme, menneskesmugling
Chinga-Ramirez, Carla NTNU – Institutt for pedagogikk og livslang læring flerkulturell og mangfoldspedagogikk, inkludering i skolen

Dimaki-Adolfsen, Angeliki

Gøteborgs universitet, AHO

flyktningbarn, lek, uformell læring

Doeland, Elin Martine PRIO statsborgerskapslovgivning, tilhørighet, mangfold
Drange, Ida HiOA – AFI arbeidsmarkedsintegrering, arbeidskarrierer, høyere utdanning
Drangsland, Kari Anne K. UiB – SKOK asylsøkere, velferdstjenester, urbanisme

Dzamarija, Minja Tea

SSB

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, flyktninger, innvandringsgrunner

Egan, Magnus Skytterholm UiT – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier global rettferdighet, politisk filosofi, anerkjennelsesteori
Eide, Elisabeth HiOA – Institutt for journalistikk og mediefag journalistikk og mangfold, interseksjonalitet, norskhetsdebatten
Eide, Ketil Høgskolen i Sørøst-Norge sosialt arbeid, enslige mindreårige flyktninger, barndom
Engebrigtsen, Ada Ingrid HiOA – NOVA interetniske relasjoner, mobilitet, minoriteter
Erdal, Marta Bivand PRIO transnasjonalisme, utvikling, tilhørighet
Eriksen, Ingunn HiOA – NOVA etnisitet, skole, tilhørighet
Eugene, Guribye Agderforskning sosiale nettverk, sivilsamfunn, psykisk helse
Fangen, Katrine UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi nasjonalisme, sirkulær migrasjon, rasisme
Finseraas, Henning ISF holdninger, politisk deltakelse, arbeidsmarked
Friberg, Jon Horgen Fafo migrasjonsstrømmer, integrasjon/assimilering, etniske relasjoner

Fylkesnes, Marte Knag 

UiB – Hemil-senteret

barnevern, etnisitet, deltakelse

Garnweidner-Holme, Lisa HiOA – Fakultet for helsefag ernæringskommunikasjon, kultursensitivitet, kvalitativ forskning
Gele, Abdi NAKMI kvinnehelse, diabetes, health-literacy

Gotaas, Nora

HiOA – NIBR

rettssystemet, tolkebruk, diskriminering

Gotehus, Aslaug 

HiOA – NOVA

arbeidsmigrasjon, transnasjonalisme, utvikling

Grødem, Anne Skevik ISF velferdsstat, barnefattigdom, tillit
Grønseth, Anne Sigfrid HiL flyktninger, helse, familieliv
Gubrium, Erika  HiOA – Fakultet for samfunnsvitenskap fattigdomstiltak, sosialhjelp, sosialt medborgerskap
Haaland, Hanne UiA – Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging innvandrerbefolkning, arbeidsliv, frivillig sektor

Hadland, Øyvind 

VID

innvandrerreligiøsitet, diasporamiljø, Myanmar

Harpviken, Kristian Berg PRIO flukt, flyktninger som konfliktaktører, nettverk
Hauge, Mona-Iren UiO – Psykologisk institutt, NKVTS oppvekst, hverdagsliv, vold/overgrep
Haugen, Heidi Østbø UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi returmigrasjon, immobilitet, migrasjonspolitikk
Heggebø, Kristian HiOA – NOVA arbeidsmarked, diskriminering, helseulikheter
Hoffmann, Christhard UiB – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap; HL-senteret Migrasjonshistoriografi; innvandringspolitikk og nativisme; holdninger til jøder og muslimer
Huang, Lihong HiOA – NOVA utdanningspolitikk, sosiale ulikheter, ungdom
Hydle, Ida HiOA – NOVA, UiT konfliktløsning, dialog, tvangsgiftemål

Jacobsen, Christine M. 

UiB – SKOK, IMER Bergen

muslimer i Europa, kjønn, papirløse

Janmyr, Maja UiO – Norsk senter for menneskerettigheter UNHCR, Midtøsten, rettighetsmobilisering
Jdid, Noor PRIO, UiB – SKOK medborgerskap, samfunnsengasjement, kjønn

Karlsen, Marry-Anne

UiB – SKOK

irregulær migrasjon, migrasjonskontroll, asylmottak

Kavli, Hanne Cecilie Fafo integreringstiltak, kjønnslikestilling og arbeidsliv
Kjærre, Halvor Andreassen UiB – Institutt for sosialantropologi irregulære migranter, migrasjonspolitikk, asylpolitikk, sekundærmigrasjon, mobilitet
Kvarme, Lisbeth Gravdal HiOA – Fakultet for helsefag innvandrerforeldre, barn med spesielle behov, helse/mestring
Laue, Johanna UiT – Institutt for samfunnsmedisin flyktningers og asylsøkeres helse, helsetjenesteforskning, brukermedvirkning

Lidén, Hilde

ISF

migrantbarn, transnasjonale familier, menneskerettigheter

Liodden, Tone Maia HiOA – AFI asyl, skjønnsutøvelse, innvandringsbyråkrati

Lynnebakke, Brit 

HiOA – NIBR

lokalsamfunn, flyktninger, nasjonal identitet

Lysaker, Odin

UiA – Institutt for religion, filosofi og historie venting, kroppslig helse, verdighet og menneskerettigheter

Løland, Ingrid

VID –  Senter for misjon og globale studier

religion og konflikt, identitetskonstruksjoner, migrasjonsnarrativer

Magnussen, May-Linda Agderforskning, UiA flyktninger, kjønn, arbeidsliv
Michelsen, Hilde NTNU – Samfunnsforskning asylsøkere/enslige mindreårige asylsøkere, helsefremming, flyktninger
Midtbøen, Arnfinn H. ISF etnisk diskriminering, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere
Misje, Turid VID irregulær migrasjon, sosialt arbeid
Munkejord, Mai Camilla Uni Research Rokkansenteret, UiT – Institutt for barnevern og sosial arbeid innvandrerentreprenørskap, helse/omsorgsarbeidere, kjønn
Nadim, Marjan ISF etterkommere, familie, arbeidsmarked
Odden, Gunhild SIK arbeidsmigrasjon, familiemigrasjon, migranters livsløp
Omland, Guro Brokke UiO – Psykologisk institutt psykisk helse, kulturpsykologi, enslige mindreårige flyktninger

Ordemann, Adrian Haugen  

SSB – Seksjon for befolkningsstatistikk

innenlands flytting, inn- og utvandring, sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn

Orupabo, Julia ISF arbeidsmarked, utdanning, sosial ulikhet
Ottemöller, Fungisai P. Gwanzura UiB – Hemil-senteret helsefremmende arbeid, minoritetsforskning, barn og foreldre

Paasche, Erlend 

UiO – Institutt for kriminologi og rettssosiologi

migrasjonsteori, returmigrasjon, transnasjonalisme

Pajaro, Veronica UiO – MultiLing senter for flerspråklighet arbeidsmarked, identitet/tilhørighet, etterkommere etter innvandrere
Pastoor, Lutine de Wal NKVTS unge flyktninger, enslige mindreårige, skoleforskning
Paulsen, Veronika NTNU – Samfunnsforskning enslige mindreårige, barnevern, barn

Pettersen, Silje Vatne

SSB

innvandring, utvandring, statsborgerskap

Qureshi, Samera Azeem NAKMI, OUS. innvandrerhelse, kreft, diabetes
Reisel, Liza ISF utdanningsulikhet, arbeidsmarkedssegregering, flerdimensjonal likestilling
Rosten, Monika Grønli NKVTS etterkommere, oppvekst, urbanisering
Rye, Johan Fredrik NTNU – Institutt for sosiologi og statsvitenskap arbeidsinnvandring, transjonasjonalitet, rurale perspektiver
Ryndyk, Oleksandr SIK arbeidsmigrasjon, velferdstjenester, beslutningsprosesser
Røe, Melina NTNU – Samfunnsforskning velferdstjenester, boligsosialt arbeid og flyktninger, skole/utdanning
Sandlie, Hans Christian HiOA – NOVA boligmarked, livsløp og velferdspolitikk
Schuff, Hildegunn Marie Tønnessen Ansgar Teologiske Høgskole krysskulturelle barn/unge, identitet, deltakelse
Schultz, Jessica CMI flyktningrett, eu-asylrett, politikk
Seeberg, Marie Louise HiOA – NOVA asylsøkere, barndom, arbeidsinnvandring
Sicakkan, Hakan G. UiB – Institutt for sammenliknende politikk, IMER Bergen innvandringspolitikk, asylpolitikk, eu
Siem, Harald NAKMI helse, screening, integritet
Skilbrei, May-Len UiO – Institutt for kriminologi og rettssosiologi kjønn, migrasjonskontroll, menneskehandel
Smette, Ingrid HiOA – NOVA flerkulturelle skoler, minoritetsungdom og utdanningsvalg
Sommerfelt, Tone Fafo barns mobilitet, Vest-Afrika,  kjønn
Stefansen, Kari HiOA – NOVA arbeid-familie tilpasninger, polske familier i Norge, familiepolitikk
Stokke, Christian HSN multikulturalisme, antirasisme, religion
Straiton, Melanie Folkehelseinstituttet innvandrerhelse, helsetjenester, psykisk helse
Strømsø, Mette PRIO nasjon, grenser, hverdagsliv

Syse, Astri

SSB

aldring, befolkningsframskrivinger, innvandrerdødelighet

Søholt, Susanne HiOA – NIBR bosetting, segregering, rural-urban
Sørly, Rita UiT – Senter for omsorgsforskning, nord psykisk helsearbeid, brukermedvirkning, migrasjonshelse
Takle, Marianne HiOA – NOVA politisk deltakelse, Europeisk grensekontrollregime, policy analyser
Talleraas, Cathrine PRIO policy, politikk, transnasjonalisme
Terragni, Laura HiOA – Fakultet for helsefag matvaner, matsikkerhet, asylsøkere
Thorbjørnsen, Vilde Fastvold UiO – Institutt for helse og samfunn arbeidsliv, utsatte grupper, migrasjonshelse, velferdstjenester, transnasjonalisme/transmigrasjon, medisinsk antropologi

Tiltnes, Åge A. 

Fafo

flyktninger i Jordan/Libanon, arbeid, levekår

Tolgensbakk, Ida HiOA – NOVA migrasjonshistorie, arbeidsinnvandring, kritiske hvithetsstudier
Tonheim, Milfrid UiB – Hemil senteret, Uni Research Rokkan barnevern, sosial reintegrering, barnesoldater
Trotter, Stephen Richard University of Glasgow den katolske kirke, arbeidsinnvandring, andregenerasjon

Tønder, Anna Hagen

Fafo

fag- og yrkesopplæring, voksnes læring, arbeidsinnvandring

Tønnessen, Marianne

SSB

demografi, framskrivninger, fruktbarhet

Valenta, Marko NTNU – Institutt for sosialt arbeid innvandrere, etniske relasjoner, innvandringspolitikk.
van Riemsdijk, Micheline University of Tennessee arbeidsinnvandring, høyt utdannede innvandrere, migrasjonspolitikk
Vassenden, Anders UiS – Institutt for sosialfag nasjonal identitet, etniske relasjoner, kultursosiologi
Vedøy, Gunn IRIS arbeidsinnvandring, utdanning, velferdsinnovasjon
Østbye, Lars SSB

statistikk, demografi og levekår