NOVA – HiOA

Migrasjons- og minoritetsforskningen ved NOVA er organisert som en egen faggruppe for migrasjon og transnasjonalitet med medlemmer fra alle seksjonene på NOVA. I tillegg har vi medlemmer fra SIFO og NIBR. Gruppas historie går helt tilbake til 1999, da NOVA opprettet et eget strategisk instituttprogram for forskning om det flerkulturelle Norge. For å gjøre migrasjonsforskningen mer synlig og konsolidere den som et eget, prioritert forskningsfelt ble det i 2002 etablert en egen avdeling for migrasjonsforskning på NOVA. Fra 2013 har faggruppa vært et faglig fellesskap på tvers av administrative inndelinger.

I dag har gruppa en aktiv rolle i forskning, formidling, publisering, koordinering og planlegging av migrasjonsforskning på NOVA. Dette arbeidet skjer blant annet gjennom engasjement i nasjonale og internasjonale nettverk for migrasjonsforskere, og gjennom samarbeid med mange ulike samfunnsaktører og organisasjoner.

Migrasjonsforskerne ved instituttet representerer i dag en kunnskapsbase knyttet til en rekke minoritetsgrupper med innvandringsbakgrunn. NOVAs faglige tyngdepunkt ligger i en bred og historisk forankret empirisk kunnskap om migrasjon og integrering, og om relasjoner mellom migranter og minoriteter og institusjoner i det norske samfunnet som barnehage, skole, arbeidsplasser, og velferds- og helsetjenester. Forskerne på NOVA arbeider også med flere andre migrasjonsrelaterte tema, som for eksempel barn og ungdom som vokser opp i flerkulturelle miljøer, flyktninger og asylsøkere, innvandrere og sivilsamfunn, konflikter og radikalisering i interkulturelle kontekster, og nasjonale og internasjonale reguleringer av migrasjon.

 

Les mer om NOVAs migrasjonsforskning her.