NTNU Samfunnsforskning

NTNU Samfunnsforskning arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for forskningen og deres faglige aktivitet.

Sentrale forskningstema:

  • Funksjonshemming og samfunn
  • Innvandring, integrering og flyktningrelaterte tema
  • Utdanning og skole
  • Barn, familie og barnevern
  • Velferdspolitikk og levekår

NTNU Samfunnsforskning er opptatt av at forskningen skal ha politisk relevans og bidra til forbedringer av både velferdsordninger og samfunnsmessige vilkår for grupper som faller utenfor. Formidling av forskning til både forskerkolleger, myndigheter, praksisfelt og befolkningen som helhet er derfor en viktig del av forskningsprosessen.

Forskergruppen representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi.