NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Harmonisering av data

Omslag Access Working Paper 1/14

Eit nytt ACCESS arbeidsnotat diskuterer moglegheiter og utfordringar kring harmonisering av NorLAG med liknande internasjonale studiar (SHARE, LASA, GGS).

Omgrepet harmonisering skildrar i dette høve prosessen kring samkøyringa av ulike datasett som eit grep for å kunne auke generaliserbarleiken av funn på tvers av landegrenser og kulturar.

Last ned Access Working Paper 1_14

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser