NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Ny forskning om aldersgrenser i arbeidslivet

Female mechanic repairing a car. A senior woman working in a garage.

Heving av øvre aldersgrense fra 70 til 72 år har skapt få problemer for arbeidsgiver, viser forskning fra NOVA, OsloMet.

Rapporten «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» ble lansert 5. mars. Den bygger på funn fra prosjektet ExitAge som handler om de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av aldersgrenser og yrkesavgang. Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI ved OsloMet, samt Senter for seniorpolitikk og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Det var en god del motstand mot at aldersgrensen for stillingsvern ble hevet fra 70 til 72 år. Ett av hovedmålene med ExitAge-prosjektet har vært å undersøke hvorvidt, og i hvilken grad, det er hold i antakelsene som kom frem i debatten rundt aldersgrensehevingen.

Lovendringen har virket positivt

Alt i alt finner forskerne bak studien få tegn til at lovendringen har skapt problemer. Arbeidsgivere ser ikke ut til å ha blitt mer forsiktige med å ansette eldre, og de finner heller ikke tegn til noen økning når det gjelder problemer knyttet til eldre ansatte som fungerer dårlig, men som ønsker å stå frem til aldersgrensen. I 2019 var det kun én av ti ledere i privat sektor som oppga at de hadde opplevd denne type problemer de siste to årene.

─ En av lederne vi snakket med, fortalte at hevingen av aldersgrensen hadde gitt dem et spark til å ta opp vanskelige saker tidligere og ikke la det skure og gå med ansatte som ikke presterer. Sånn sett har lovendringen hatt en positiv effekt, forteller NOVA-forsker Katharina Herlofson – en av forfatterne bak rapporten.

Ifølge forskerne oppga over halvparten av ledere i privat sektor som hadde ansatte over 67 år, at lovendringen hadde gjort det lettere for dem å beholde eldre medarbeidere.

Les hele intervjuet på oslomet.no

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar