NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Gjesteforelesning om aldersvennlig samfunn

Utfordringer knyttet til satsning på aldersvennlige samfunn, var tema for Chris Phillipsons gjesteforelesning på OsloMet 9. mars.

Chris Phillipson er professor i sosiologi og sosialgerontologi ved Universitetet i Manchester. Tittelen på foredraget hans var: A Manifesto for the Age-Friendly Movement: Developing a New Urban Agenda.  

Les mer om arrangementet her: https://www.oslomet.no/no/om/arrangement/utfordringer-veien-mot-aldersvennlig-samfunn

Phillipson var invitert av prosjektet AgePaths – aktiv aldring. Prosjektet ledes av Thomas Hansen ved NOVA og benytter NorLAG data for å studere drivere og konsekvenser av aktiv aldring innen områdene frivillighet, arbeid og familieomsorg.

Les mer om AgePaths her: http://blogg.hioa.no/norlag/prosjekter/agepaths/

 

 

Les mer
Female mechanic repairing a car. A senior woman working in a garage.

Ny forskning om aldersgrenser i arbeidslivet

Heving av øvre aldersgrense fra 70 til 72 år har skapt få problemer for arbeidsgiver, viser forskning fra NOVA, OsloMet.

Rapporten «Hevet aldersgrense i arbeidslivet – problemer eller nye muligheter?» ble lansert 5. mars. Den bygger på funn fra prosjektet ExitAge som handler om de eldste yrkesaktive og virksomheters håndtering av aldersgrenser og yrkesavgang. Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI ved OsloMet, samt Senter for seniorpolitikk og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Det var en god del motstand mot at aldersgrensen for stillingsvern ble hevet fra 70 til 72 år. Ett av hovedmålene med ExitAge-prosjektet har vært å undersøke hvorvidt, og i hvilken grad, det er hold i antakelsene som kom frem i debatten rundt aldersgrensehevingen.

Lovendringen har virket positivt

Alt i alt finner forskerne bak studien få tegn til at lovendringen har skapt problemer. Arbeidsgivere ser ikke ut til å ha blitt mer forsiktige med å ansette eldre, og de finner heller ikke tegn til noen økning når det gjelder problemer knyttet til eldre ansatte som fungerer dårlig, men som ønsker å stå frem til aldersgrensen. I 2019 var det kun én av ti ledere i privat sektor som oppga at de hadde opplevd denne type problemer de siste to årene.

─ En av lederne vi snakket med, fortalte at hevingen av aldersgrensen hadde gitt dem et spark til å ta opp vanskelige saker tidligere og ikke la det skure og gå med ansatte som ikke presterer. Sånn sett har lovendringen hatt en positiv effekt, forteller NOVA-forsker Katharina Herlofson – en av forfatterne bak rapporten.

Ifølge forskerne oppga over halvparten av ledere i privat sektor som hadde ansatte over 67 år, at lovendringen hadde gjort det lettere for dem å beholde eldre medarbeidere.

Les hele intervjuet på oslomet.no

Les mer 0 kommentarer

Aldersvennlig frivillighet

av thomas

På Inkluderingsdagen 27. februar lanserte frivillighetsbyråden prinsipper for en aldersvennlig frivillighet. AgePaths-prosjektet har bidratt med forskning til grunnlagsmateriale bak prinsippene og tilhørende rapport.

 

Rapporten ble lansert på Sentralen 27. februar. Temaet for seminaret var “Hvordan kan kommunen utløse og understøtte frivillighet?”.

Last ned rapporten med prinsippene her.

Frivillighetsbyråd Rina Mariann Hansen, prosjektleder for Frivillig.no, Vanja Konradsen og frivillig pensjonist Bodil Selfors innledet seminaret.

Sammen med seniorer, organisasjonsliv og næringsliv har Oslo kommune – gjennom prosjektet “Dugnad for deltakelse – utviklet prinsippene for hvordan alle som organiserer frivillig innsats kan bidra til å inkludere flere.

Les mer om prosjektet Dugnad for deltakelse. 

I prosjektet har Thomas Hansen, leder av prosjektet AgePaths (aktiv aldring) deltatt. Hansen har blant annet bidratt med forskning på motivasjon og barrierer for frivillighet blant eldre. Denne forskningen har vært sentral i utarbeidelsen av prinsippene for aldersvennlig frivillighet.

 

Les mer

Frokostmøte om ensomhet

av thomas

Aldersforskningsmiljøet ved NOVA holdt frokostseminar om sosial eksklusjon og ensomhet i eldre år, med særlig blikk på europeiske forskjeller.

Seminaret ble avholdt 11. februar og hadde følgende innledere og tema:

Marja Aartsen (NOVA) om utbredelse og risikofaktorer når det gjelder sosial ekskludering av eldre ut fra et vestlig perspektiv.

Thomas Hansen (NOVA) brukte kryssnasjonale Europeiske data til å sammenligne seniorensomhet i individualistiske og kollektivistiske kulturer.

Gjesteforsker Gražina Rapolienė (Lithuanian Social Research Centre) belyste ved hjelp av kvalitative og kvantitative data seniorensomhet i Litauen.

 

 

 

Les mer 0 kommentarer
Marijke Veenstra presenterer NorLAG-data.

Ny NorLAG forskningsinfrastruktur

av thomas

Nye tilrettelagte NorLAG data og NorLAG forskningsinfrastruktur ble lansert på OsloMet 27. januar. Om lag 100 personer deltok på møtet, som ble arrangert av NOVA og NSD.

NOVA og NSD lanserte en fersk og oppdatert infrastruktur for alle tre runder fra NorLAG – fra 2002 til og med de nyeste data fra 2017.  Infrastrukturen gir forskere og studenter tilgang til longitudinelle survey og registerdata fra NorLAG. Dataene gir unike muligheter for forskning på temaer rundt livsløp, aldring og generasjon. Mer informasjon om NorLAG blir lagt ut på nettsidene våre etter hvert.

Trykk her for mer informasjon om NorLAG og tilgang på data.

Bilder fra seminaret under (tatt av Halvard Dyb).

Pearl Dykstra

Hans Christian Sandli

Thomas Hansen

Katharina Herlofson

 

Les mer