NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon
Marijke Veenstra at 24nkg

Nordisk gerontologikongress i Oslo

Nær 800 deltakere fra 40 land var samlet i Oslo 2.-4. mai i anledning den 24. nordiske gerontologikongressen. NOVA og OsloMet var blant arrangørene.

NOVA-forskerne Marijke Veenstra (styreleder i Norsk selskap for aldersforskning) og Katharina Herlofson var som generalsekretær og medlem av organisasjonskomiteen sentrale i kongressens arrangement. Marijke og Thomas Hansen deltok i kongressens vitenskapelige komite, og Marja Aartsen i den vitenskapelige komiteen til den nordiske gerontologiforeningen (Nordic Gerontological Federation).

Les mer om kongressen på dens hjemmeside eller på OsloMet’s hjemmesider.

Fra NOVA deltok 16 forskere på kongressen. Vi arrangerte to symposium: “Perspectives on active ageing” (Thomas Hansen) og “Older workers in an extended working life” (Tale Hellevik). I tillegg var 7 sesjoner (oral sessions) ledet av NOVA-forskere: “Social inequalities in ageing” (Marja Aartsen), “Family and integenerational relationships” (Svein Olav Daatland), , Loneliness (Thomas Hansen), “Meet the editors” (Marja Aartsen), “Informal care” (Heidi Gautun), “Housing and living environment” (Hans Christian Sandlie) og “Work and Retirement” (Per Erik Solem). NOVA-forskere presenterte i alt 22 konferansepaper. 

 

Konferansepaper:

Aartsen, M., Hansen, T., & Slagsvold, B. Volunteering and quality of life in middle aged and older adults: Causation or Selection?

Aartsen, M. The social pattern of conflicting and low quality social relations

Aartsen, M. Pressing issues for policy and practice to reduce social exclusion

Brandt, M. & Herlofson, K. Caring for parents and grandchildren in Europe

Daatland, S. O. Interests, ideals or identifications? On the attitudes to welfare state priorities among older and younger generations in Norway

Hansen, T. & Slagsvold, B. Volunteering among middle-aged and older Norwegians: participation, motivation, and barriers

Hansen, T. & Slagsvold, B. Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey

Hansen, T., Aartsen, M., Slagsvold, B. & Deindl, C. (presentør). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries

Hellevik, T. Raising average retirement age – the likelihood of unintended consequences

Gautun, H. & Hellesø, R. Safe care to older patients in the transition between hospitals and local care services

Grøtting, M. & Grasdal, A. Socioeconomic Differences in Health Depreciation over the Life Course among the Norwegian Elderly

Ingebretsen, R. Perspectives from relatives on the care of elderly immigrants with dementia

Løset, G., Aartsen, M., & Slagsvold, B. Changes in alcohol patterns: Towards gender equality in alcohol consumption

Nordbø, H. & Herlofson, K. Helping ageing parents – the role of responsibility norms and relationship quality

Nordbø, H. et al. Life-course, ageing and generations in Norway: the NorLAG study

Rostgaard, T., Kroger, T., Stranz, A., & Vabø, M. Changes in the content of care and the working conditions of care workers – impact of marketisation and reablement?

Solem, P. E.  Possible side effects of raised mandatory retirement age in Norway 

Sughara, G. & Nordvik, V. Knitting alone in the city: Oslo’s intra- and inter-urban variations in linked lives

Szebehely, M., Kroger, T., Rostgaard, T., Stranz, A., & Vabø, M. Are formal care workers a forgotten group in a Nordic ‘passion for equality’?

Vabø, M. & Drange, I. Part-time work– the great paradox of Norwegian elder care

Worm, J., Aartsen, M., Camijs, H., & Huisman, M. Patterns of cognitive decline at higher ages: Are more educated persons better off?

 

 

 

Les mer

ACCESS kick-off

NOVA arrangerte kick-off møte for infrastrukturprosjektet ACCESS Life Couse - Upgrade & Expansion, den 2. februar. Til stede var deltakere fra NOVA, NSD, OsloMet, UiO og UiA.

Hovedmålsettingen med ACCESS-prosjektet er å øke brukervennligheten og bruken av norske livsløpsdata (les mer om ACCESS her). Prosjektet ledes av Marijke Veenstra ved NOVA. ACCESS Upgrade, som bygger på det første ACCESS-prosjektet (2010-2014), hadde oppstartsmøte 2. februar på OsloMet – Storbyuniversitetet.

Deltagerliste:

Board of Directors:
SVA-direktør Kåre Hagen
HiOA forskningsdirektør Kristin Sverdrup
NSD direktør Bjørn Henrichsen

Management group:
Prosjektleder NOVA Marijke Veenstra
Prosjektkoordinator NSD Vigdis Kvalheim
NOVA direktør Iver Neumann
Dekan Fakultet for helsefag OsloMet Gro Jamtvedt
Dekan Fakultet for Samfunnsvitenskap OsloMet Ann-Helén Bay

Campus group:
Torkild Lyngstad Universitet i Oslo
Tilmann von Soest Universitet i Oslo
Are Hugo Pripp OsloMet Fakultet for helsefag
Kjetil van der Wel OsloMet Fakultet for Samfunnsvitenskap
Thomas Lorentzen Universitet i Bergen
Morten Blekesaune Universitet i Agder

Project group:
Gøril Løset, NOVA
Thomas Hansen, NOVA
Katharina Herlofson, NOVA
Marja Aartsen, NOVA
Hanna Nordbø, NOVA
Tale Hellevik, NOVA
Atle Alvheim, NSD
Gry Henriksen, NSD
Katrine Segadal, NSD

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

ACCESS Upgrade i gang!

ACCESS er et infrastrukturprosjekt ved NOVA som har som hovedformål å forbedre datakvaliteten og tilgangen til norske livsløpsdata.

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge. Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra den Norske studien om Livsløp, Aldring og Generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og livskvalitet.

Når ACCESS Upgrade avsluttes, vil tre runder med survey data (2002, 2007, 2017) og registerdata for 20 år (2002 – 2022) være tilgjengelig for forskningsformål. Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap til bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet.

En viktig målsetting med ACCESS Upgrade er å forbedre validiteten og påliteligheten til eksisterende data og måleinstrumenter og å finne måter å samle og bearbeide nødvendige data mer effektivt. Gjennom oppgraderingen vil forskere få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre og brukervennlige. Infrastrukturen skal også legge til rette for tematiske møteplasser mellom forskere, studenter og andre interessenter. Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met Storbyuniversitetet, som står bak NorLAG studien, og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), Norges nasjonale arkiv for forskningsdata. ACCESS finansieres gjennom Norges Forskningsråds satsing på Nasjonal forskningsinfrastruktur og NOVA (2017-2022).

Les mer
Bro med mennesker på i silhuett mot himmel. Foto: colourbox.no

Fullført datainnsamling

Datainnsamlingen til tredje runde av NorLAG-undersøkelsen er nå fullført. Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført over 6000 intervjuer, hvilket gir en svarprosent på nesten 70%.

Data ble samlet inn gjennom telefonintervju og (deretter) et web-basert spørreskjema. De som ønsket det, fikk besvare et postalt spørreskjema fremfor det web-baserte. Bruttoutvalget besto av personer over 50 år som hadde deltatt i NorLAG1 (2002/2003) og/eller NorLAG2 (2007/2008). Drøye 6000 personer, og noen flere kvinner enn menn, gjennomførte telefonintervjuet. Svarprosenten var også noe høyere blant de under 75 år enn blant de eldste.

Av de 5000, besvarte om lag 4500 personer (74%) også web(post)-skjemaet.

Arbeidsgruppen bak NorLAG er svært fornøyd med deltakelsen og gjennomføringen av datainnsamlingen.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare, og alle, ikke minst intervjuerne hos SSB, som har sørget for at denne datainnsamlingen kom i boks.

 

Les mer

NorLAG-forskere på IAGG World Congress

Tre NOVA-forskere presenterte forskning på verdenskongressen i gerontologi og geriatri i San Fransisco 23-27. juli.

Fra NOVA deltok Katharina Herlofson, Marja Aartsen og Marijke Veenstra, alle fra Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA.

Følgende tre papers ble presentert:

The Norwegian Longitudinal Study on Life Course, Ageing and Generation (NorLAG). Katharina Herlofson, Marijke Veenstra & Marja Aartsen.

Caring for Ageing Parents—Gender Inequalities in a Gender-Equal Welfare State?
Katharina Herlofson, Marijke Veenstra, Hanna Vagen Nordbo

Is Quality or Quantity of the Social Network a Pathway From SEP to Health in Older Men and Women?
Marja Aartsen, Marijke Veenstra

 

Les mer 0 kommentarer