NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

De nye gamle

Siste utgave av Tidsskrift for Norsk psykologforening er viet aldring og psykisk helse, og med særlig fokus på morgendagens eldre. Flere av artiklene er skrevet av NOVA-forskere og benytter data fra NorLAG.

Britt Slagsvold og Thomas Hansen diskuterer i artikkelen «Morgendagens eldre: Betydningen av økt utdanning for mental helse» mulige endringer i eldres mentale helse og psykiske plager som følge av økt utdanning i eldrebefolkningen, og særlig blant kvinner. Les mer om artikkelen Morgendagens eldre.

Per Erik Solem’s artikkel «Aldring og arbeidsprestasjoner» belyser kontrasten mellom negative stereotypier omkring eldre arbeidstakere og forskning på eldres arbeidsprestasjoner. Les mer om artikkelen Aldring og arbeidsprestasjoner.

Les mer om tidsskriftutgaven her

Les mer
Nurse in her office talking on the phone. colourbox

Sykepleiere fornøyd med jobben og livet

En ny studie med data fra NorLAG viser at både yngre og eldre sykepleiere er mer fornøyd med livet og jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå.

– At sykepleiere generelt er fornøyd med livet, kan skyldes at de opplever jobben som svært givende og meningsfull, tror forsker Thomas Hansen ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

De føler at jobben de gjør blir verdsatt av pasienter og pårørende, og kanskje kan nærheten til sykdom, sorg og død gi dem et mer positivt perspektiv på eget liv. Dette kan igjen virke inn på tilfredsheten.

Eldre og yngre like fornøyde

De yngre og de eldre sykepleierne er like fornøyde med jobben.

– Man kunne kanskje forvente at lang fartstid i et til tider slitsomt yrke ville redusere tilfredsheten med jobben, sier Hansen, men det finner vi ikke tegn til.

– Man kunne kanskje forvente at lang fartstid i et til tider slitsomt yrke ville redusere tilfredsheten med jobben, men det finner vi ikke tegn til.

Thomas Hansen

Artikkelen som er utgitt i tidsskriftet Nordic journal of nursing research, er skrevet av Ida H. Andresen, Thomas Hansen og Ellen K. Grov. De har analysert data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Studien omfatter 478 sykepleiere og en sammenlikningsgruppe med 3714 ikke-sykepleiere som har samme utdanningsnivå.

En stressende hverdag

Undersøkelsen viser at sykepleierne i større grad enn andre har en hektisk og stressende hverdag som også innebærer mer uregelmessig arbeidstid. For noen kan dette være med på å redusere

Thomas Hansen. Foto: StudioVest/NOVA

Thomas Hansen. Foto: StudioVest/NOVA

livskvaliteten, mens for andre igjen kan det bidra til å gjøre livet mer interessant og engasjerende.

Mange sykepleiere jobber i redusert stillingsprosent, men de fleste som jobber redusert, ønsker heltidsstilling.

Hvorfor trives de i jobben?

Forfatterne har sett nærmere på hva som er viktig for at sykepleierne skal trives i jobben. Dette vil også være faktorer som er viktig for å beholde arbeidstakere.

Det som er vesentlig for sykepleieres tilfredshet, er at arbeidshverdagen ikke er for slitsom, stressende og hektisk, at arbeidsoppgavene er varierte, at de får støtte fra ledelsen, og at de har mulighet til å styre egen jobbhverdag og ha medbestemmelse på arbeidsoppgavene.

– Det er litt overraskende at vi ikke finner en klarere tendens til at det å jobbe mye natt går ut over livskvaliteten, selv om det er en svak tendens i den retning, framhever Hansen.

Vurderer å skifte jobb

Likevel viser undersøkelsen at hele tretti prosent vurderer å skifte jobb. De som vurderer dette, er gjerne de litt yngre og de som er i midlertidig stilling. De forteller ofte om en stressende arbeidssituasjon og at de føler seg mindre verdsatt av ledelsen.

Samtidig er det nesten like mange i sammenlikningsgruppen som vurderer å skifte jobb, så her skiller ikke sykepleierne seg særlig fra andre med samme utdanningsnivå.

Stort behov for sykepleiere

Tallet på personer over 80 år vil ifølge Statistisk sentralbyrå øke sterkt fra 2020 og fram til 2035. Samtidig spår de en økende underdekning av helse- og sosialpersonell. Bare for sykepleiere beregner SSB en forventet underdekning på 28 000 årsverk fram mot 2035.

Det blir derfor viktig for ledere å legge vekt på faktorer som kan redusere store utskiftinger i staben og bygge opp under jobbtilfredshet.

– Å legge til rette for faste stillinger og å satse på tiltak som gjør at sykepleierne kan fortsette å være fornøyde, vil være økonomisk gunstig for organisasjonen, konkluderer Hansen.

 

Kilde: Andresen, I. H., Hansen, T., & Grov, E. (2016). Norwegian nurses’ quality of life, satisfaction with job, and their intention to change job – a study based on the LOGG data. Nordic journal of nursing research (til trykking, tilgjengelig på nett).

Artikkelen er også publisert i HiOAs forskningsmagasin Viten + praksis.

Les også om studien i sykepleien.no.

Les mer
To eldre venninner spiser middag sammen. Foto: colourbox

Færre ensomme eldre i Norge

Ensomhet blant eldre er mindre utbredt i Norge enn i andre land i Europa, viser ny forskning fra NorLAG-forskere.

– Ideen om at ensomhet er en naturlig del av alderdommen synes å være en myte, forteller Thomas Hansen, en av forskerne bak studien.

Norge skiller seg positivt ut

I en fersk artikkel i tidsskriftet Social Indicators Research presenterer NOVA-forskerne Thomas Hansen og Britt Slagsvold resultater fra en sammenlignende studie av ensomhet i eldre år. Analysene bygger på data fra over 30.000 personer i alderen 60–80 år fra elleve ulike europeiske land.

– Vi finner at andelen eldre som plages av ensomhet, er lavere i Norge enn noen av de andre landene i studien, forteller Hansen. – Kun én av ti norske 70-åringer oppgir at de ofte føler seg ensomme, legger han til.

Store forskjeller mellom Nord- og Øst-Europa

Eldre fra andre land i Nord- og Vest-Europa følger hakk i hel, mens andelen av eldre ensomme er langt større i Øst-Europa. Mellom en tredjedel og halvparten av eldrebefolkningen i Øst-Europa rapporterer om alvorlig ensomhet.

Thomas Hansen. Foto: StudioVest/NOVA

Thomas Hansen. Foto: StudioVest/NOVA

Andelen eldre menn og kvinner som oppgir at de er alvorlig plaget av ensomhet i Vest-Europa, er på 10–20 prosent, sammenlignet med 30–55 prosent fra Øst-Europa. Andelen ensomme er særlig høy blant eldre kvinner fra Øst-Europa. En sentral forklaring til dette er lav levealder blant menn, og at en svært høy andel kvinner derfor er enker og eldes uten en partner.

Viktig med god helse, god økonomi og rause velferdsordninger

Ifølge Hansen er noe av forklaringen på at eldre nordmenn er mindre plaget av ensomhet at de har bedre økonomi og bedre helse enn eldre i mange andre land.

Dessuten finner forskerne en klar og systematisk sammenheng mellom andelen ensomme i et land og hvor rause velferdsordningene er.

– Dette handler nok om at gode velferdsordninger bidrar til å støtte opp under eldres muligheter til å delta sosialt i samfunnet, sier Hansen. – Mange eldre i Øst-Europa mangler velferdsordninger vi kanskje tar for gitt her hjemme, som romslige pensjoner, godt kollektivtransporttilbud, tilgang på og økonomi til nødvendige medisiner og helsetjenester.

Unik studie

– Det er gjort en del studier tidligere på dette området, men få har sett nærmere på Øst-Europa og hvilken betydning sosial bakgrunn og kjønn har for opplevelsen av ensomhet i eldre år.

Alder og ensomhet

Antakelsen om at ensomhet er et fenomen som særlig trer fram i alderdommen, får liten støtte i materialet til Hansen og Slagsvold – i hvert fall for utvalget i fra Nord- og Vest-Europa. Andelen som er plaget av ensomhet holder seg lavt helt fram til man blir rundt 80 år – da skjer det en økning. Helsetilstanden svekkes, og tapet av nære pårørende som faller fra, kan bidra til å redusere livskvaliteten.

Britt Slagsvold. Foto: StudioVest/NOVA

Britt Slagsvold. Foto: StudioVest/NOVA

Situasjonen er imidlertid litt annen i noen av de øst-europeiske landene som f.eks. Georgia og Bulgaria. Her finner forskerne relativt store forskjeller i andelen som oppgir å være plaget av ensomhet i de ulike aldersgruppene. I den yngste aldergruppen oppgir 13 prosent å være svært plaget av ensomhet mot hele 53 prosent i aldersgruppen 71–80 år.

Paradoksalt funn

– Det er et paradoks at ensomheten er klart høyere i de mer familieorienterte og kollektivistiske kulturene enn i de mer individualistiske, mener Hansen.

Han påpeker at forventninger om tette bånd i familien og lokalmiljø kan bidra til å øke ensomheten dersom forventningene ikke innfris. Med lave fødselstall, stor utflytting av yngre familiemedlemmer og fravær av en velferdsstat som kan hjelpe særlig de med dårlig helse og sosial forankring, kan det tenkes at mange ikke får innfridd forventninger knyttet til sosial kontakt, tilhørighet og støtte.

Ensomhet handler om å oppleve et gap mellom hvordan man faktisk har det og hvilke ønsker og forventninger man har til sosial kontakt – både i kvalitet og kvantitet.

Om dataene

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+). To runder med datainnsamling er gjennomført så langt, den første i 2002-03, den andre fem år senere, i 2007-08.

I den andre runden ble NorLAG koblet sammen med den internasjonale undersøkelsen Generations and Gender Survey, som den aktuelle artikkelen bygger på. De 11 landene som er med i GGS er foruten Norge, Belgia, Tyskland, Polen, Frankrike, Tsjekkia, Russland, Litauen, Romania, Bulgaria og Georgia.

For mer informasjon kontakt Thomas Hansen: thomas.hansen@nova.hioa.no

Referanse
Hansen, T. & Slagsvold, B.: Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey, 124(1). Social Indicators Research , 2015.

 

 

Les mer

Eldres mestring og livskvalitet

En ny rapport med data fra NorLAG belyser forutsetninger for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen.

I arbeidet med psykisk helse i det brede folkehelsearbeidet blir det lagt vekt på de miljømessige betingelsene for psykisk helse og trivsel i befolkningen. Mestringsbetingelser har blitt et nøkkelord i denne sammenheng.

Hensikten med rapporten er å belyse forutsetningene for trivsel og livskvalitet i eldre år, og hvordan disse betingelsene er fordelt mellom grupper av befolkningen. Formålet er å oppsummere kunnskaper om hva som påvirker livskvalitet i eldre år og å formidle dette i en form som er tilgjengelig for forvaltningen, forskningsmiljøer og andre interesserte.

Rapporten gir en kort oppsummering av eksisterende kunnskap på området, og er i hovedsak basert på resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Rapporten er skrevet av Thomas Hansen og Svein Olav Daatland, begge fra NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

For mer informasjon ta kontakt med Thomas Hansen: thomas.hansen@nova.hioa.no

Last ned rapporten her

Les mer
Bestemor og barnebarn (jente) lager pannekaker. Foto: colourbox

Besteforeldre i skvis?

I denne NorLAG-artikkelen belyses besteforeldres innsats for både yngre og eldre generasjoner i familien.

Lengre liv gjør at familiegenerasjoner lever lenger sammen enn noen gang tidligere. Dagens besteforeldre kan sies å være «pionerer»: De tilbringer i gjennomsnitt flere år med barnebarn enn hva som var tilfellet før, de har bedre helse, og de har færre barn og barnebarn å fordele sin tid og sine ressurser på. Men det er også flere av dem som har foreldre som lever, og som dermed befinner seg mellom barn og barnebarn på den ene siden og foreldre på den andre.

Katharina Herlofsson. Foto: StudioVest/NOVA

Katharina Herlofsson. Foto: StudioVest/NOVA

– Hvordan det er å føle ansvar for både foreldre og barnebarn, er et aktuelt spørsmål fordi de gjelder stadig flere, sier forsker Katharina Herlofson.

Hun har i artikkelen «Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien?» sett på om det har noe å si for bestemødres og bestefedres pass av barnebarn om de selv har foreldre som lever. Er det sånn at hjelp til én generasjon finner sted på bekostning av hjelp til en annen generasjon? Det ville kanskje ikke være unaturlig å anta at besteforeldre som fortsatt har foreldre må gjøre noen valg fordi det kan være vanskelig å hjelpe flere generasjoner.

Resultatene fra studien viser at det ikke har noe å si for besteforeldres pass av barnebarn om de også har foreldre som lever. Det som har noe å si, er om de hjelper foreldrene. Men det er ikke sånn at det å hjelpe foreldre betyr at de ikke stiller opp og passer barnebarn. For bestemødre ser det snarere ut til å være det motsatte som gjelder: Bestemødre som har foreldre de gir jevnlig hjelp til, passer oftere barnebarn jevnlig enn det bestemødre uten denne type ansvar gjør.

– Et interessant spørsmål når det gjelder de som hjelper både eldre og yngre generasjoner, er om det skaper glede å hjelpe. Eller er det sånn at disse bestemødrene sliter seg ut? Kanskje gir det ekstra energi å passe barnebarn, slik at de får mer overskudd til å hjelpe sine eldre foreldre? Dette er spørsmål som bør belyses i videre forskning på dette feltet, sier Herlofson.

Kilde: Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? Sosiologi i dag, årgang 45, nr. 3/2015

For mer informasjon, kontakt Katharina Herlofsson: katharina.herlofsson@nova.hioa.no

Les mer