NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Datatilgang

Ønsker du tilgang til data om livsløp, aldring og generasjon?

NorLAG inngår i en Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert gjennom Norges forskningsråd (prosjekt nr. 195403 og 269920). Ved omfattende tilrettelegging av data fra NorLAG tas det sikte på å etablere en infrastruktur som stimulerer til økt bruk av disse livsløpsdataene. Data fra NorLAG er tilgjengelig i anonymisert form via Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Trykk her for mer informasjon om NorLAG og tilgang til data.  

Moduler

NorLAG data er gratis tilgjengelig for forskningsformål. I tillegg til en basismodul med nøkkelopplysninger om respondenten, er dataene organisert i 18 moduler som dekker følgende hovedområder: (1) Familie og sosiale nettverk; (2) Arbeid og aktiviteter; og (3) Helse, velvære og verdier.

Familie og sosiale nettverk
Familie og sosiale nettverk spiller en sentral rolle i hverdagslivet til folk flest. Her kan du finne informasjon om familiemedlemmer (bl.a. partner, barn, foreldre) og venner, i tillegg til opplysninger om lokalmiljøet folk bor i (bolig og nabolag). Dette området inkluderer også data om utveksling av sosial støtte og kontaktmønstre.

Arbeid og aktiviteter
Betalt og ubetalt (frivilling) arbeid, samt sosiale aktiviteter (slik som trening, kultur, reising) utgjør en viktig del av folks liv. Her har vi samlet opplysninger om arbeid og pensjonering, frivillig arbeid og andre aktiviteter. Dette området inneholder også registerdata om utdanning, sykefravær og en mengde ulike mål på inntekt.

Helse, velvære og verdier
I forskning på aldring og eldre år er det viktig å ta personlige erfaringer av aldring i betraktning, inkludert vurderinger av egen helse, og se disse i sammenheng med relevante ressurser og konsekvensene for subjektiv velvære. Innenfor dette hovedområdet vil du finne informasjon om respondentens egenvurderte helse og velvære, samt opplysninger om formell og uformell omsorg.  Data om personlighet er også inkludert her. I tillegg dekker dette området også data om verdier og holdninger (inkludert holdninger mot omsorg fra familie og velferdsstaten) og livshendelser.

Se nærmere beskrivelse av modulene her.

Acknowledgment

Følgende tekst må brukes i alle publikasjoner som bruker NorLAG data:

NorLAG datainnsamlinger har blitt gjennomført med støtte av Norges forskningsråd, fire departementer (HOD, AID, BLD, KMD), Helsedirektoratet, Husbanken, Statistisk sentralbyrå og NOVA. NorLAG data inngår i ACCESS Life Course infrastruktur, finansiert gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur ved Norges forskningsråd (prosjektnr. 195403 og 269920).