NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Datatilgang

Ønsker du tilgang til data om livsløp, aldring og generasjon?

NorLAG og LOGG er gjennom prosjektet “ACCESS Life Course Database”  del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt nr: 195403/F50; periode 2010-2014). Ved å tilrettelegge data fra LOGG og NorLAG tas det sikte på å etablere en infrastruktur som stimulerer økt bruk av disse livsløpsdataene. Data fra NorLAG og LOGG er tilgjengelig i anonymisert form via Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

LOGG-fil: LOGG easy-to-use, 2007/2008

NorLAG-fil: NorLAG panel easy-to-use

I NorLAG easy-to-use panelfilen er data fra første og andre runde harmonisert og tilrettelagt. Filen er tilgjengelig ved NSD og oppdateres fortløpende.

NSD koordinerer tilgangen til alle anonymiserte filer. Tilgang gis ved å fylle ut et bestillingsskjema med informasjon om navn, tilhørighet (institusjon), adresse og prosjekttittel. I etterkant får en tilsendt skjema om taushetsplikt for signering.

Tilgang til Generations and Gender Survey
LOGG dataene har også blitt harmonisert med den internasjonale Generations and Gender survey (GGS). Per 2016 finnes det sammenlignbare data for 19 land, inkludert Norge. En kan søke om tilgang til disse komparative dataene via nettsiden til Generations and Gender Programme (http://www.ggp-i.org/data/data-access.html).

Samarbeid og veiledning
Forskere ved NOVA og SSB som er knyttet til disse to studiene tar gjerne imot henvendelser om samarbeid på relevante temaområder.

I den grad vi har kapasitet tilbyr vi også veiledning og skreddersydde filer tilpasset definerte problemstillinger.

Ta kontakt: access@nova.hioa.no