NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ExitAge

Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten

Et virkemiddel er å heve aldersgrensen, noe den norske regjeringen har gjort med virkning fra 1. juli 2015. Endringen er kontroversiell, og oppfatningene om konsekvensene for virksomhetene og for arbeidstakerne er mange og sprikende, og de bygger hovedsakelig på antakelser. Heving av aldergrensen representerer en betydelig arbeidslivsreform og det er behov for kunnskap om eventuelle konsekvenser, både positive og negative, tilsiktete og utilsiktete, av en slik endring.

Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Data vil innhentes gjennom tre kilder:

  1.  surveyundersøkelse av ledere
  2. dybdeintervjuer med ledere
  3. informasjon om eldre arbeidstakere fra den longitudinelle studien NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon)

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Øvrige samarbeidsrelasjoner inkluderer nasjonale og internasjonale eksperter som vil delta i prosjektets ressursgruppe. Prosjektet går fra 2016-2019 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektdeltakere: Britt Slagsvold (leder), Katharina Herlofson (NOVA), Per Erik Solem (NOVA), Robert Salomon (AFI) og Hans Chr. A. Terjesen (AFI).