NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Forskningsområder

Arbeid og pensjonering

Hvordan varierer arbeids- og pensjoneringsmønstrene for kvinner og menn i ulike yrker og deler av landet? Hva er årsakene til tidlig pensjonering? Hvilken betydning har funksjonsevne og familiesituasjon for yrkesaktivitet og pensjonering? Under hvilke betingelser har pensjonering positive og negative virkninger for helse og livskvalitet?

Les mer om forskningen om arbeid og pensjonering

Familie og generasjoner

Hvordan er samholdet i familien? Svekkes solidariteten mellom generasjonene av demografiske endringer og nye familiemønstre. Hvordan balanseres formell og uformell omsorg avhengig av behov og endringer i behov? Varierer holdninger til ansvar for gamle på tvers av land? Hvor sterk er sammenhengen mellom ansvarsholdninger hos voksne barn og faktisk støtte til gamle foreldre når de trenger det?

Les mer om forskningsområdet familie og generasjoner

Mental helse og livskvalitet

Hva er de viktigste kilder til livskvalitet i eldre år? Hvilke typer levekår er viktig for livskvaliteten i andre halvdel av livet? Endres betydningen av ulike levekår med høyere alder? Hvordan mestres risiko og rolleoverganger? Hva betyr personlighet og kjønn, utdanning og sosial støtte for mestring og mental helse i et samfunn preget av sterkere individualisme. Hvilken betydning har utdanning for mestring og mental helse?

Les mer om forskningen om mental helse og livskvalitet

Helse og omsorg

Hvordan endres helse og funksjonsevne i nye kohorter av eldre? Viser ulike mål på helse ulike mønstre av endring? Fører endringer i helse til endringer i familieliv og forhold til partner? Hvilke kontekstuelle og personlige forhold påvirker helseatferd i siste halvdel av livet?

Les mer om forskningen om helse og omsorg