NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Datainnsamling og utvalg

NorLAG er basert på et nasjonalt representativt og stratifisert utvalg av middelaldrende og eldre personer. Statistisk sentralbyrå har vært ansvarlig for datainnsamlingen i alle tre runder.

Respondenter i den første runden (NorLAG1) ble trukket fra befolkningen født 1922 og 1962 (alder 40-79 år på intervjutidspunktet), fra 30 kommuner og bydeler. Innenfor hver kommune/bydel ble utvalget stratifisert etter kjønn og alder. Data fra NorLAG1 ble samlet inn i løpet av 2002 og 2003.

Datainnsamlingen til den andre runden av NorLAG (NorLAG2) ble gjennomført i løpet av 2007 og 2008. Utvalget inkluderte bruttoutvalget fra NorLAG1, samt et stort påfyll fra hele Norge som også omfattet personer født mellom 1962 og 1966 (alder 40-44 på intervjutidspunktet). Utvalget var stratifisert etter kjønn, alder, geografisk region og kommunesentralitet (mest sentrale – minst sentrale kommuner).

Den tredje runden av NorLAG (NorLAG 3) ble gjennomført i 2017 og omfattet alle deltagere født mellom 1922 og 1966 som deltok i NorLAG1 og/eller NorLAG2. Av disse hadde 1700 personer dødd. I 2017 var deltagerne mellom 50 og 94 år.

NorLAG bruker to ulike intervjumodus. Alle deltagere blir kontaktet for et telefonintervju (CATI). Etter å fullført telefonintervjuet mottar respondentene et selvutfyllingsskjema. I NorLAG3 kunne deltagerne velge mellom et web-basert og et postalt spørreskjema. Svarprosent for tre rundene er hhv. 67, 61 og 68 prosent, hvorav tilnærmet 75 prosent også returnerte selvutfyllingsdelen.

Finansiering

Datainnsamlingene er finansiert av Norges forskningsråd, fire departementer (HOD, AID, BLD, KMD), Helsedirektoratet, Husbanken, Statistisk sentralbyrå og NOVA. NorLAG data inngår i ACCESS Life Course infrastruktur som er finansiert gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur ved Norges forskningsråd (prosjekt nr. 195403 og nr. 269920).