NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Datainnsamling og utvalg

Den norske studien om livsløp aldring og generasjon (NorLAG) skal gi økt kunnskap om variasjon og endring gjennom livet ved å studere atferd og overganger på fire sentrale livsområder: (1) Arbeid og pensjonering, (2) Familie og generasjoner, (3) Mental helse og livskvalitet, (4) Helse og omsorg. Kjønn, kohort og lokalmiljø vies spesiell oppmerksomhet på tvers av disse områdene.

NorLAG er en panelstudie med oppfølging hvert femte år. Per i dag foreligger det to runder med datainnsamling. Utvalget er tilfeldig trukket fra 30 kommuner og bydeler over fire regioner i Norge. Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og spørreskjema med data om kommunene. Det longitudinelle designet gjør det mulig å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser over tid. NorLAG er initiert av NOVA. Statistisk sentralbyrå har stått for datainnsamling gjennom hele prosjektet.

Datakilder

  • Telefon intervju (CATI) (NorLAG1 og NorLAG2)
  • Postalt spørreskjema (NorLAG1 og NorLAG2)
  • Registerdata: tidsserier fra registre med informasjon om familie, arbeid, inntekt m.m.

 En studie – flere utvalg

Første runden (NorLAG 1) ble gjennomført i 2002-03. Andre runden (NorLAG 2) ble gjennomført i 2007-08. Andre runden inngår i den nasjonalt representative LOGG undersøkelsen (Livsløp, generasjon og kjønn). To runder med datainnsamlingen og sammenslåingen av to studier har ført til at NorLAG studien har tre utvalg som alle kan brukes som utgangspunkt for analyser:

  • NorLAG1-utvalget: 40-79 år
  • NorLAG2-utvalget: 18+ år
  • NorLAG panel utvalget

NorLAG 1

Første runde av datainnsamlingen (NorLAG-1) ble gjennomført i 2002-2003. Den inneholder et randomisert og stratifisert utvalg av personer i alderen 40+ år. Svarprosenten for telefonintervjuet var 67 (N=5 555). Av disse besvarte 75 prosent (N=4 169) også det postale spørreskjemaet.

NorLAG 2

Andre runde av datainnsamling (NorLAG-2) ble gjort i 2007-2008. Utvalget består av personer fra de samme NorLAG-kommunene og –bydelene men er utvidet til å også inkludere unge voksne (i alderen 18-39 år). Dermed inkluderer NorLAG 2 hele livsløpet (alderen 18-84 år). NorLAG2 består av 9 122 personer (svarprosent er 59), hvorav 72 prosent returnerte det postale skjemaet.

Les mer om NorLAG2 (også kalt LOGG) her.

NorLAG panel

De som har vært med i begge runder (2002/03 og 2007/08) utgjør NorLAG panel utvalget, bestående av 3 765 personer. Ved andre runde var disse i aldersgruppen 45-84 år. 289 personer ble regnet som avgang mellom de to rundene, hvorav 264 var døde og 25 utvandret. Dermed er det 72 prosent av de som besvarte første runde som også var med i andre runde. Sammenlignet med de som besvarte kun første runde er panelutvalget kjennetegnet av et noe høyere utdanningsnivå og bedre selvvurdert helse. Det er også flere som har falt fra i de eldste aldersgruppene. Et slikt frafallsmønster gjenfinnes også i andre panelundersøkelser.

Tilrettelagte data fra NorLAG (NorLAG easy-to-use) er tilgjengelig for forskningsformål gjennom NSD. I denne filen er alle de de som har svart på minst ett av de to tidspunktene i alderen 40-84 år inkludert.

Finansiering

NorLAG og LOGG er finansiert av Norges forskningsråd (stipend 149564 og 168373), Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, NOVA og SSB. NorLAG og LOGG data er dessuten er del av ACCESS Life Course, som er finansiert av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur ved Norges forskningsråd (stipend 195403) og NOVA.