NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

PhDs and master degrees

PhDs

Hansen, T. (2010). Subjective well-being in the second half of life: The influence of family and household resources. PhD avhandling. Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Herlofson, K. (2013). Generasjonsbånd. Kvinners og menns familierelasjoner i aldrende samfunn. PhD avhandling. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

Kotsadam, A. (2011). Gender, Work, and Attitudes. Doktorgradsavhandling. Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Ugreninov, E. (2012). Kvinner mellom arbeid og omsorgsforpliktelser – fokus på lønnsutvikling og sykefravær. PhD avhandling i sosiologi. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

Weemes Grøtting, M. (2019). Empirical essays on health and aging. PhD. University of Bergen.

Master degrees

Abelsæth, H. (2013). Religiøsitet og livskvalitet. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Bergman, M. L. (2012). Overvekt og fedme blant eldre: Hva betyr helse- og friluftsverdier, personlig kontroll og fysisk aktivitet? Masteroppgave i helse- og sosialpsykologi. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Berntzen, T. J. & Brochman, K. (2018). Subjektivt velvære hos norske kvinner i midtlivet: En longitudinell studie om betydningen av alder og personlighetstrekk. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.  

Bringedal, K. H. (2011). Holdninger til likestilling og deling av husarbeid og barneomsorg. En sammenligning av Norge, Frankrike, Tyskland og Ungarn. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Bugge, E. D. (2003). Men and women in midlife: An exploratory study. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Båtnes, S., & Haabrekke, K. (2003). En evaluering av ulike psykologiske måleinstrumenter for personlighet. Samtidig validitet med femfaktormodellen for personlighet. Hovedoppgave i psykologi. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Eide, M. O., & Ødeby, S. D. (2009). Likestilling: En kjærlighetsnøkkel? Betydning av likestilling, kjønnsideologi og livsløp for tilfredshet i parforholdet. Hovedoppgave i psykologi. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Frøyland, L. R. (2009). Familieomsorg i moderne samfunn – realitet eller avsluttet kapittel? Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Halse, B. A. S. (2008). Tidligpensjonering og verdsetting av partner. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Hamre, K. (2014). Kvinners tidsklemmer og omsorgsklemmer: En kvantitativ studie om kvinner og sykefravær. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Hausken, S. E. S. (2012). Alkoholforbruk og beruselsesfrekvens hos menn og kvinner over 40 år: Alders- og livsfaseeffekter. Masteroppgave i psykologi. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Høegh-Krohn, R. (2002). Bånd mellom generasjoner. Forholdet mellom skilte foreldre og voksne barn. Hovedoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Lundgrenn, L. (2019). Sosiale helseforskjeller – en gruppesammenlikning av personlighet, utdanning og kommunestørrelse på rapportering av helserelatert livskvalitet. En studie basert på registerdata fra NSD. Master i sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling. OsloMet

Løset, G. K. (2012). The role of psychological dispositions in explaining gender differences in snus consumption: A cross-sectional survey study of Norwegian men and women. Masteroppgave i psykologi. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo.

Nordbø, H. V. (2014). Rom eller tomrom for omsorg? Voksne barns omsorg for eldre foreldre i ulike boformer. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Morterud, E. (2006). Hvordan forholder eldre mennesker seg til egen aldring? Hovedoppgave i psykologi. Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo.

Nyberg, T. E. (2014). Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner? Masteroppgave i tverrfaglig samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Soland, A. (2018). Konflikt sin rolle i samliv – Analyser av hvilken konsekvens konflikt kan ha for inngåelse av ekteskap, fruktbarhet og samlivsbrudd. Institutt for Sosiologi og Samfunnsfag, Universitetet i Oslo.

Steinsland, A. (2008). Oppløftet eller nedtrykt? En kvantitativ studie av depressive symptomer og betydningen av psykososiale ressurser i ulike grupper. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Steinsvik, G.-T. (2010). Psykologiske- og livskvalitetsfaktorer assosiert med urolig søvn hos eldre. Masteroppgave i helse- og sosialfag. Høgskolen i Molde.

Sterud, T. (2004). Psykososialt arbeidsmiljø og helse. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Strand, N. P. (2006). Verdier i endring. Verdiforskjeller mellom eldre og yngre. Masteroppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeograf, Universitetet i Oslo.

Ugreninov, E. (2012). Kvinner mellom arbeid og omsorgsforpliktelser – fokus på lønnsutvikling og sykefravær. PhD avhandling i sosiologi. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.

van der Hagen, H. & Pladsen, T. S. (2019). Psykisk helse hos eldre: En kvantitative studie av forholdet mellom personlighetstrekk, holdninger til aldring og psykisk symptomer. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Valset, K. (2007). Helse og bosted – hvordan kan geografiske helseulikheter forklares? En flernivåanalyse av 30 norske bostedskontekster. Hovedfagsoppgave i sosiologi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.