NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion (2017–2022)

ACCESS Upgrade har fått finansiering gjennom den nasjonale satsingen på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) ved Norges Forskningsråd. Vertskapet for infrastrukturen er delt mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, som står bak NorLAG studien, og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), Norges nasjonale arkiv for forskningsdata.

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte longitudinelle livsløpsdata for mer enn 6 000 kvinner og menn i Norge. Dataene som ligger til grunn for infrastrukturen kommer fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Studien kombinerer survey og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse og helseatferd, arbeid og pensjonering, familierelasjoner, fritid, omsorg og livskvalitet.

Når ACCESS Upgrade avsluttes, vil tre runder med survey-data (2002, 2007, 2017) og registerdata for 20 år (2002–2022) være tilgjengelig for forskningsformål. Dataene gir enestående muligheter for å følge individer gjennom ulike livsfaser, for å analysere endringer i ulike roller gjennom livet og betydningen av livshendelser over tid. De vil også gjøre det mulig å analysere konsekvenser av politiske reformer og av demografiske og økonomiske endringer. ACCESS Upgrade vil dermed styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen og gi økt kunnskap til bruk i politikkutforming for utvikling av velferdssamfunnet.

I perioden fram til 2022 vil NOVA sammen med NSD oppgradere og utvide infrastrukturen for å bidra til økt deling og bruk av relevante og oppdaterte nasjonale longitudinelle livsløpsdata. Vi skal gjøre dette gjennom å:

  • Tilby gratis og lettere tilgang til longitudinelle survey data (2002, 2007, 2017) som er koblet sammen med 20-års register data (2002-2022)
  • Fremskaffe innovative løsninger for dokumentering og arkivering av komplekse longitudinelle dataset.
  • Utvikle nye måter å formidle data til forskere og studenter
  • Økt samarbeid mellom sentrale brukere og andre interessenter når det gjelder analyse, forskning og undervisning.
Organisasjonsmodell for ACCESS Upgrade

Organisasjonsmodell for ACCESS Upgrade

Organisasjonsmodellen inkluderer følgende medlemmer:

  • Board of Directors: Kåre Hagen (Director SVA), Kristin Sverdrup (Research Director OsloMet), Vigdis Kvalheim (Director NSD).
  • Management Group: Marijke Veenstra (Project Manager NOVA), Katrine Segadal (Consortium partner NSD), Iver Neumann (NOVA director), Hans Christian Sandlie (Research Director NOVA), Gro Jamtvedt (Dean, Faculty of Health Sciences, OsloMet,), Ann-Helen Bay (Dean, Faculty of Social Sciences OsloMet,)
  • Project Group: Marijke Veenstra (Project Manager, Leader WP1 and 2), Gry Henriksen (NSD, Leader WP4), Katharina Herlofson (NOVA, leader WP 3), Marja Aartsen (NOVA, Leader WP5), Thomas Hansen (NOVA), Tale Hellevik (NOVA), Hanna Vangen Nordbø (NOVA), Gøril Kvamme Løset (NOVA).
  • Campus Group: Kjetil van der Wel & Åsmund Hermansen OsloMet, Faculty of Social Sciences, Are Hugo Pripp, OsloMet, Faculty of Health, Torkild Lyngstad, University of Oslo, Department of Sociology, Tilmann von Soest, University of Oslo, Department of Psychology, Thomas Lorenzen, University of Bergen, Department of Sociology, Morten Blekesaune, University of Agder, Department of Sociology.

Siste nytt

Status for NorLAG-data runde tre