NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Active ageing – pathways and outcomes (AgePaths)

“Active ageing – pathways and outcomes” (AgePath, 2015-2019) er et flerfaglig, longitudinelt og komparativt prosjekt som vil belyse aktiv aldring innen tre områder: arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie.

Aldring av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene. Derfor er «aktiv aldring» viktig for en bærekraftig velferdsstat. Ved å anlegge et livsløpsperspektiv og anvende longitudinelle data vil man i dette prosjektet studere veier til og resultater av aktiv aldring på tre områder: (i) arbeidslivet, (ii) sivilsamfunnet (frivillig arbeid), (iii) familien (omsorg og støtte).

Viktige spørsmål er hvordan muligheter og begrensninger tidligere i livet, og tidligere handlinger og relasjoner, påvirker aktivitet og deltagelse i eldre år:

 • Påvirker arbeid og livssituasjon i årene før pensjonsalder planer og tidspunkt for pensjonering?
 • Erstatter frivillig arbeid i eldre år tap av tidligere produktive sosiale roller, eller er frivillig innsats primært en fortsettelse av tidligere aktiviteter?
 • Reflekteres tidligere utveksling av hjelp mellom generasjoner i senere engasjement i familien?
 • Påvirker engasjement på de tre områdene hverandre ved å konkurrere med eller supplere hverandre?

I studien vil vi også se på konsekvenser for livskvalitet og helse av deltagelse i arbeidsliv, frivillig arbeid og familie. De empiriske analysene vil bygge på paneldata fra tre runder av Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

NorLAG består av survey data som er koblet til data fra offentlige registre. Et utvalg på 3700 personer 40 år og over har blitt fulgt til 2008 og vil bli intervjuet igjen i 2016, og et bruttoutvalg på 13 000 personer vil bli fulgt fra runde to i 2008 til runde tre i 2017. Komparative analyser vil også gjøres fordi NorLAG er del av den internasjonale studien Generations and Gender survey (GGS). Samarbeid med the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) vil bidra til prosjektets komparative potensiale.

Prosjektet er finansiert av programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) i Norges forskningsråd og ledes av Britt Slagsvold.

Medarbeidere

Andre NOVA-forskere i prosjektet er Tale Hellevik, Katharina Herlofson, Thomas Hansen, Per Erik Solem, Marja Aartsen og Svein Olav Daatland. Andre involverte er Morten Blekesaune (Universitetet i Agder), Christian Deindl (University of Cologne) og Martina Brandt (Technical University of Dortmund).

Prosjektet har et advisory board som består av sju ledende, internasjonale eksperter: Pearl Dykstra (Erasmus Universiteit), Giovanni Lamura (INCRA), Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Alterfragen), Anne Gauthier (NIDI), Sara Arber (University of Surrey), Rick Settersten (Oregon State University) og Chris Phillipson (University of Manchester).

Kontakt Britt Slagsvold for mer informasjon: britt.slagsvold@nova.hioa.no

Nyheter

NorLAG3 datainnsamling (11.02.2017)
Frokostmøte om eldres frivillige innsats (10.02.2017)
TfP temanummer om “De nye eldre” (11.01.2017)
Besteforeldre i skvis? (11.12.2016)
To gjesteforskere hos NorLAG (12.09.2016)
Deltakelse på den 23. nordiske gerontologikongressen i Tampere (04.07.2016)
Første møte med ekspertpanelet (21.06.2015)

Publikasjoner

Herlofson, K. (2016). Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? Sosiologi i dag, 45, 24-45.
Slagsvold, B. & Hansen, T. (2017). Morgendagens eldre – betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54, 36-45.
Solem, P. E. (2017). Aldring og arbeidsprestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57-63.

Working papers:
Hansen, T., Aartsen, M., Slagsvold., & Deindl, C. Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries.

Utvalgte konferansepaper

 • Hansen, T. & Slagsvold, B. (2015). Sammenhenger mellom frivillig arbeid og livskvalitet. 6. norske aldersforskningskongress, Voksenåsen, Oslo 3-4. des.
 • Hansen, T. & Slagsvold, B. (2016). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting, New Orleans 21. des.
 • Hellevik, T. (2016). Changes in preferred retirement age. Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies, Wuppertal, 19-21. sept.
 • Hellevik, T. (2016). Expectations for life in retirement – what does it mean for plans for and actual timing of retirement? 23rd Nordic Congress of Gerontology, Tampere, 19.-22. juni
 • Herlofson, K. (2016). Macro-micro links. Population structures and Family realities. 8th Congress of the European Society on Family Relations, Dortmund, 31. aug-3. sept.
 • Herlofson, K., Veenstra, M. & Nordbø, H.V. (2017). Caring for aging parents – gender inequalities in a gender equal welfare state? 21st IAGG World Congress, San Francisco, 23.-27. Juli.
 • Slagsvold, B. (2015). Aktiv aldring – kunne, ville, måtte. VAM konferanse: Arbeid for livet, Oslo, 21. okt.
 • Solem, PE. (2016). Livskvalitet, mestring og aktivitet i eldre år. Dagsseminar. Helsedirektoratet.