NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ExitAge

Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten

Et virkemiddel er å heve aldersgrensen, noe den norske regjeringen har gjort med virkning fra 1. juli 2015. Endringen er kontroversiell, og oppfatningene om konsekvensene for virksomhetene og for arbeidstakerne er mange og sprikende, og de bygger hovedsakelig på antakelser. Heving av aldergrensen representerer en betydelig arbeidslivsreform og det er behov for kunnskap om eventuelle konsekvenser, både positive og negative, tilsiktete og utilsiktete, av en slik endring.

Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Data vil innhentes gjennom tre kilder:

  1.  surveyundersøkelse av ledere
  2. dybdeintervjuer med ledere
  3. informasjon om eldre arbeidstakere fra den longitudinelle studien NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon)

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Øvrige samarbeidsrelasjoner inkluderer nasjonale og internasjonale eksperter som vil delta i prosjektets ressursgruppe. Prosjektet går fra 2016-2019 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektdeltakere: Katharina Herlofson (NOVA, leder fra 2019), Per Erik Solem (NOVA), Robert Salomon (AFI), Kjetil Frøyland (AFI) og Hans Chr. A. Terjesen (AFI) (og Britt Slagsvold, leder til 2019). Roger Moen og Ole Christian Lien representerer samarbeidspartnerne Senter for seniorpolitikk og NAV. De er også med i prosjektets ekspertgruppe sammen med Chris Phillipson (University of Manchester) og Dominique Anxo (Linnæus universitetet).


Nyheter fra prosjektet

Symposium om eldre i arbeidslivet på den norske aldersforskningskongressen
24.-25. oktober er det igjen tid for den norske aldersforskningskongressen, som finner sted hvert fjerde år. På programmet står blant annet et symposium om eldre i arbeidslivet som ExitAge forskerne har ansvaret for. Leder i Senter for seniorpolitikk vil innlede symposiet og snakke om hva som skal til for at eldre vil jobber lenger. Tale Hellevik og Katharina Herlofson vil se på hvem de er, de som utsetter yrkesavgang, mens Per Erik Solem, Kjetil Frøyland og Robert Salomon vil belyse ledelsens perspektiver på eldre arbeidstakere. I tillegg er Tove Midtsundstad, Fafo, invitert med i symposiet. Hun vil stille spørsmålet: Hvem er det som bør jobbe lenger? For mer informasjon om konferansen, se www.fhi.no/aktivaldring.

Presentasjoner på jubileumskonferansen til Senter for seniorpolitikk
7. juni 2019 arrangerte Senter for seniorpolitikk sin jubileumskonferanse i anledning senterets første 50 år. Fire innlegg fra ExitAge prosjektet sto på programmet. Prosjektleder Katharina Herlofson introduserte prosjektet. Tale Hellevik snakket om de aller eldste i arbeidslivet – de som er 67 år og eldre. Videre presenterte Per Erik Solem endringer i lederes holdninger til eldre arbeidstakere før Robert Salomon avsluttet med refleksjoner rundt lederes håndtering av aldersgrenser og sine eldste medarbeidere.

https://www.seniorpolitikk.no/nyheter/070619-oslomet-exit-age

ExitAge på den europeiske gerontologikongressen
Den europeiske gerontologikongressen gikk av stabelen 22.-25. mai 2019 i Gøteborg. Her deltok flere av prosjektets medarbeidere. Per Erik Solem presenterte et paper om alderisme i arbeidslivet, mens Tale Hellevik og Katharina Herlofson hadde en poster som viste funn fra den pågående forskningen deres om de eldste arbeidstakerne.

Uvitenhet om aldersgrenser
ExitAge forsker Per Erik Solem har sett på tallene fra Seniorpolitisk barometer og er overrasket over hvor mange ledere som ikke vet hvilken aldersgrense som gjelder for deres virksomhet. Rundt 1/3 svarer ‘vet ikke’ på spørsmål om aldersgrensen generelt og en ytterligere tredjedel svarer på en måte som får en til å lure på om de egentlig kjenner til grensen i egen virksomhet. Les intervju med Solem her: https://www.seniorpolitikk.no/nyheter/forsker-er-overrasket-over-lederes-uvitenhet

Deltakelse på forskningskonferansen til Senter for seniorpolitikk
Britt Slagsvold og Robert Salomon presenterte funn fra prosjektet på årets forskningskonferanse som gikk av stabelen 27. oktober 2017. Britt reflekterte rundt spørsmålet om slitenhet kan forklare pensjoneringsatferd, mens Robert diskuterte hvorvidt noen eldre arbeidstakere kanskje kan være sin egen fiende. I tillegg presenterte Per Erik Solem ferske resultater fra Seniorbarometeret.

Ekspertgruppemøte på Kringler gjestegård
I mars 2018 hadde vi vårt andre møte med prosjektets eksperter – Chris Phillipson fra universitetet i Manchester, Dominique Anxo fra Linneus universitet og Ole Christian Lien fra Arbeids- og velferdsetaten. I løpet av de to dagene vi var sammen, la vi fram og diskuterte til sammen fem artikkelutkast som tar opp ulike problemstillinger i prosjektet. I tillegg fikk vi siste nytt om eldres pensjoneringsmønstre, presentert av Lien. Anxo la fram resultater fra en svensk studie om yrkesaktivitet etter 65 og Phillipson bidro med perspektiver fra England om overgangen fra jobb til pensjonering.

Konferansepresentasjoner
Våren 2018 ble funn fra prosjektet presentert på følgende konferanser: Den 24. nordiske kongressen i gerontologi og den nordiske Work-Life-konferansen.

På den førstnevnte presenterte Per Erik Solem et paper om mulige bieffekter av økt aldersgrense i arbeidslivet. Han deltok også på Work-Life konferansen med to papers – et om konsekvenser av den nye aldersgrensen og et om ungdomsorientering i arbeidslivet og hva det kan ha å si for eldre arbeidstakere.

På den sistnevnte konferansen bidro også Hans Chr. Terjesen og Katharina Herlofson med ulike perspektiver på slitenhet blant eldre yrkesaktive.

Besøk hos arbeidslivssenteret i Trøndelag
I juni arrangerte Arbeidslivssentret i Trondheim nettverksmøte for IA- bedrifter i regionen. Møtet var viet ExitAge prosjektet. Britt Slagsvold og Per Erik Solem fortalte om prosjektet og la fram noen foreløpig funn, blant annet fra de kvalitative intervjuene som er blitt gjennomført.

Presentasjoner på forskerseminar for FOSA-nettverket
I juni 2017 arrangerte ExitAge’s samarbeidspartner Senter for seniorpolitikk forskerseminar om seniorpolitiske problemstillinger. Seminaret var for deltakere i FOSA-nettverket, samt andre inviterte forskere innenfor feltet. Prosjektdeltakerne i ExitAge la fram til sammen tre papers som belyste ulike tema fra prosjektet.

Per Erik Solem presenterte funn fra to surveyundersøkelser der spørsmål som er relevante for ExitAge inngår: Seniorpolitisk barometer og undersøkelsen «Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning», begge gjennomført av Ipsos for Senter for seniorpolitikk.

Videre snakket Robert Salomon om ledelse og HR i seniorpolitikken, basert på inntrykk fra de kvalitative intervjuene som er gjennomført i ExitAge.

Katharina Herlofson og Britt Slagsvold reflekterte også rundt funn fra de kvalitative intervjuene, nærmere bestemt tendensen til at ledere fremstiller eldre arbeidstakere som slitne. Men er de egentlig så slitne? Dette diskuterte Herlofson og Slagsvold på bakgrunn av funn fra den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Aldring og arbeidsprestasjoner
Norsk og internasjonal forskning viser at eldre kan utgjøre en betydelig ressurs i arbeidslivet, men Stereotype forventninger om nedsatt arbeidsevne og produktivitet kan bidra til å begrense eldres arbeidsprestasjoner og deltakelse. Dette skriver ExitAge prosjektmedarbeider Per Erik Solem i artikkelen «Aldring og arbeidsprestasjoner» i Tidsskrift for norsk psykologiforening, vol. 54, nr. 1, 2017. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=478403&a=3

Datainnsamling – tredje runde av NorLAG
En av datakildene til ExitAge er den store NorLAG studien. Den tredje runden startet opp i januar 2017 og pågår fram til september. I denne perioden vil alle tidligere NorLAG deltakere, som i dag er 50 år og eldre, bli kontaktet. Flere spørsmål som er viktige for problemstillingene i ExitAge, er lagt til i denne runden. Vi håper på å kunne presentere noen første funn i løpet av våren 2018. For mer informasjon om NorLAG, se https://norlag.nova.no/

«Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning»
I november 2016 ble undersøkelsen «Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning» gjennomført. Ipsos hadde ansvaret for datainnsamlingen, på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Utvalget inkluderer leder (eller stedfortreder for leder) i et landsrepresentativt utvalg bestående av 601 private virksomheter med 10 eller flere ansatte.

Undersøkelsens del om nye aldersgrenser utgjør en viktig datakilde for ExitAge, og prosjektdeltakerne var derfor ansvarlige for arbeidet med utformingen av spørsmål som belyser virksomheters forhold til hevet aldersgrense og til eldre arbeidstakere (65 år og eldre).

Møte med prosjektets ekspertgruppe
Ekspertgruppen til ExitAge prosjektet består av professor Christopher Phillipson fra University of Manchester, professor Dominique Anxo fra Linnæus Universitetet og Ole Christian Lien som er seksjonssjef i kunnskapsavdelingen ved Arbeids- og velferdsetaten.

6.-7. juni 2016 fant det første møtet med de ekspertene sted. Prosjektdeltakerne presenterte ulike deler av prosjektet og fikk gode innspill både når det gjaldt de første inntrykkene av de kvalitative intervjuene og forslag til aktuelle spørsmål til Seniorpolitisk barometer og NorLAG. I tillegg la prosjektets eksperter frem resultater fra studier og data de arbeider med, som er relevante for problemstillingene i ExitAge.