NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

ExitAge

Eldre mann/arbeider i industrilokale jobber med vinkelsliper. Foto: colourbox.com

Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten

Et virkemiddel er å heve aldersgrensen, noe den norske regjeringen har gjort med virkning fra 1. juli 2015. Endringen er kontroversiell, og oppfatningene om konsekvensene for virksomhetene og for arbeidstakerne er mange og sprikende, og de bygger hovedsakelig på antakelser. Heving av aldergrensen representerer en betydelig arbeidslivsreform og det er behov for kunnskap om eventuelle konsekvenser, både positive og negative, tilsiktete og utilsiktete, av en slik endring.

Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Data vil innhentes gjennom tre kilder:

  1.  surveyundersøkelse av ledere
  2. dybdeintervjuer med ledere
  3. informasjon om eldre arbeidstakere fra den longitudinelle studien NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon)

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstituttene NOVA og AFI med brukermedvirkning fra Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Øvrige samarbeidsrelasjoner inkluderer nasjonale og internasjonale eksperter som vil delta i prosjektets ressursgruppe. Prosjektet går fra 2016-2019 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektdeltakere: Britt Slagsvold (leder), Katharina Herlofson (NOVA), Per Erik Solem (NOVA), Robert Salomon (AFI) og Hans Chr. A. Terjesen (AFI).

Nyheter fra prosjektet

 

Presentasjoner på forskerseminar for FOSA-nettverket

I juni 2017 arrangerte ExitAge’s samarbeidspartner Senter for seniorpolitikk forskerseminar om seniorpolitiske problemstillinger. Seminaret var for deltakere i FOSA-nettverket, samt andre inviterte forskere innenfor feltet. Prosjektdeltakerne i ExitAge la fram til sammen tre papers som belyste ulike tema fra prosjektet. Per Erik Solem presenterte funn fra to surveyundersøkelser der spørsmål som er relevante for ExitAge inngår: Seniorpolitisk barometer og undersøkelsen «Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning», begge gjennomført av Ipsos for Senter for seniorpolitikk. Videre snakket Robert Salomon om ledelse og HR i seniorpolitikken, basert på inntrykk fra de kvalitative intervjuene som er gjennomført i ExitAge. Katharina Herlofson og Britt Slagsvold reflekterte også rundt funn fra de kvalitative intervjuene, nærmere bestemt tendensen til at ledere fremstiller eldre arbeidstakere som slitne. Men er de egentlig så slitne? Dette diskuterte Herlofson og Slagsvold på bakgrunn av funn fra den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

 

Aldring og arbeidsprestasjoner

Norsk og internasjonal forskning viser at eldre kan utgjøre en betydelig ressurs i arbeidslivet, men Stereotype forventninger om nedsatt arbeidsevne og produktivitet kan bidra til å begrense eldres arbeidsprestasjoner og deltakelse. Dette skriver ExitAge prosjektmedarbeider Per Erik Solem i artikkelen «Aldring og arbeidsprestasjoner» i Tidsskrift for norsk psykologiforening, vol. 54, nr. 1, 2017. http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=478403&a=3

 

Datainnsamling – tredje runde av NorLAG

En av datakildene til ExitAge er den store NorLAG studien. Den tredje runden startet opp i januar 2017 og pågår fram til september. I denne perioden vil alle tidligere NorLAG deltakere, som i dag er 50 år og eldre, bli kontaktet. Flere spørsmål som er viktige for problemstillingene i ExitAge, er lagt til i denne runden. Vi håper på å kunne presentere noen første funn i løpet av våren 2018. For mer informasjon om NorLAG, se https://norlag.nova.no/

 

«Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning»

I november 2016 ble undersøkelsen «Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning» gjennomført. Ipsos hadde ansvaret for datainnsamlingen, på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Utvalget inkluderer leder (eller stedfortreder for leder) i et landsrepresentativt utvalg bestående av 601 private virksomheter med 10 eller flere ansatte. Undersøkelsens del om nye aldersgrenser utgjør en viktig datakilde for ExitAge, og prosjektdeltakerne var derfor ansvarlige for arbeidet med utformingen av spørsmål som belyser virksomheters forhold til hevet aldersgrense og til eldre arbeidstakere (65 år og eldre).

 

Møte med prosjektets ekspertgruppe

Ekspertgruppen til ExitAge prosjektet består av professor Christopher Phillipson fra University of Manchester, professor Dominique Anxo fra Linnæus Universitetet og Ole Christian Lien som er seksjonssjef i kunnskapsavdelingen til Arbeids- og velferdsetaten. 6.-7. juni 2016 fant det første møtet med de ekspertene sted. Prosjektdeltakerne presenterte ulike deler av prosjektet og fikk gode innspill både når det gjaldt de første inntrykkene av de kvalitative intervjuene og forslag til aktuelle spørsmål til Seniorpolitisk barometer og NorLAG. I tillegg la prosjektets eksperter frem resultater fra studier og data de arbeider med, som er relevante for problemstillingene i ExitAge.