NorLAG Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Social health inequalities

Økningen i forventet levealder og antall leveår med god helse gjelder først og fremst for høyere sosiale sjikt i Norge. Dette bidrar til å øke de sosiale helseforskjellene og til å skape nye former for sosial ulikhet i eldre år. Få studier har undersøkt sammenhenger mellom sosioøkonomisk posisjon og helse og velvære i eldre år, spesielt med norske data. Det har også vært lite fokus på livsløpseffekter på helse i eldre år, hvordan sosioøkonomisk status påvirker helse over livsløpet, og om denne påvirkningen er forskjellig for menn og kvinner.

NOVA ønsker å bøte på dette med prosjektet «Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives», som studerer sosial helseulikhet i et livsløpsperspektiv.

Dagens valg formes av levd liv

To sentrale sider ved et livsløpsperspektiv står sentralt i prosjektet. Det ene er forståelsen av at dagens valg og levekår er formet av hendelser og livsbetingelser tidligere i livet. Forskerne vil se på hvordan sosioøkonomiske risikofaktorer og ressurser akkumuleres eller samhandler over tid for å skape sosiale skiller i helse og livskvalitet i eldre år. Prosjektet tar spesielt for seg utløsende faktorer, kjønnsforskjeller og hvordan flere faktorer samvirker. Eksempler er: Hvilke korttids- og langtidskonsekvenser har tap av partner, skilsmisse og pensjonering for ulikhet i helse i eldre år? Hva kjennetegner de som har god helse til tross for lav sosioøkonomisk status?

Sammenvevde liv

En annen sentral side ved et livsløpsperspektiv er ideen om sammenvevde liv; at nære personers liv er gjensidig avhengige av hverandre. Her har forskerne særlig gode data om hvordan personer påvirker hverandre innad i familien. De vil undersøke hvordan sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og helse i eldre år er strukturert av familierelasjoner og hendelser blant nære familiemedlemmer, og hvordan disse mønstrene varierer for menn og kvinner.

Kan analysere komplekse sammenhenger

Prosjektet bidrar med ny kunnskap også ved at det benytter store og komparative utvalg av eldre menn og kvinner, med tilbakeskuende så vel som framtidsrettede survey- og registerdata. Dette gjør det mulig å gjennomføre komplekse analyser av hvordan sosioøkonomisk status har sammenheng med helse og velvære avhengig av tidspunkt, arbeids- og familiehistorie, helseatferd og psykososiale faktorer.

Prosjektet vil hovedsakelig benytte data fra den norske panelstudien NorLAG (alder 40– 84 år), men også data fra LOGG-undersøkelsen (alder 18–84 år). I tillegg vil vi benyttet data fra den internasjonale Generations and Gender Survey, som LOGG er del av.

Prosjektet går over en treårsperiode, fra 2013–2017. I prosjektet inngår tre seniorforskere fra NOVA med ulik fagbakgrunn: Marijke Veenstra (sosiologi), Thomas Hansen (psykologi) og Marja Aartsen (psykologi). Marijke Veenstra leder prosjektet. Prosjektet har også ansatt en doktorgradsstipendiat, Maja W. Grøtting, som er økonom med lang tids erfaring med panelanalyser.

Prosjektet har en rådgivende gruppe som består av fem renommerte internasjonale forskere med sterk relevans for ulike sider ved prosjektets problemstillinger. Norges forskningsråd (Folkehelseprogrammet) står for finansieringen av studien.

Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i en doktorgradsavhandling, internasjonale tidsskrift og på nettsidene til NOVA og NorLAG.