NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag
Young man reach out his arm and asks to stay at home because of the corona crisis

Korona og stipendiater og postdoktor

Mange stipendiater og postdoktorer er kommet i en vanskelig situasjon på grunn av korona. NTL jobber for å få på plass tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

For ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger, som er midlertidig ansatt, får denne situasjonen for mange konsekvenser for prosjektene deres og fremdrift i disse. NTL OsloMet ønsker at vi sammen med ledelsen kan finne gode og forutsigbare løsninger for denne gruppen.

Stipendiater og postdoktorer kan i dag få forlengelse i forbindelse med pass av barn ved stengt skole/barnehager, og forskriftens krav om at fraværet må være over to sammenhengende uker er fraveket. Dette er bra.

Også ansatte uten barn møter utfordringer i dagens situasjon, med mangel på tilgang til nødvendig utstyr, problemer med datainnsamling, avlyst feltarbeid, seminarer og lignende. Vi mener det er behov for en løsning som vil lette situasjonen for alle stipendiater og postdoktorer.

Etter forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (6) kan ansettelsesperioden for stipendiater forlenges i tilfeller der «uforutsette hindringer av arbeidsmessig art» inntreffer. Vi mener at dette vilkåret må anses oppfylt i dagens situasjon, og at forskriften allerede i dag gir rom for en forlengelse, uavhengig av om dette kan knyttes til omsorg for barn eller ikke. En slik generell forlengelse er allerede gitt til alle stipendiater ved Universitetet i Bergen.

Denne bestemmelsen gjelder imidlertid kun stipendiatstillinger, og for NTL OsloMet er det også viktig å sikre forlengelse for postdoktorer.

En samlet universitets- og høyskolesektor må bruke det spillerommet forskriften gir, og jobbe fram gode løsninger i samarbeid med foreningene. Om partene i sektoren kommer fram til en løsning som gir lik praksis for alle så er det det beste.

Les mer 0 kommentarer
Stand i Pilestredet. Eva og Kamran avbildet.

Jobber du på midlertidig kontrakt?

Jobber du midlertidig i universitets- og høgskolesektoren og er usikker på om kontrakten din er lovlig? NTL kan sjekke kontrakten din for deg!

Torsdag 17. oktober hadde NTL OsloMet stand i forbindelse med kampanjen fra NTL Ung om midlertidige kontrakter. Eva og Kamran fra styret stilte opp.

Sektoren vår har en altfor høy bruk av midlertidige stillinger, og NTL jobber for at andelen midlertidige stillinger skal reduseres.

Tidsbegrensede arbeidskontrakter skal være lovlig inngått, og man må ha unntakshjemmel for å tilsette midlertidig.

NTLs midlertidighetstest hjelper deg å finne ut om du har grunnlag for få lovligheten av ditt midlertidige arbeidsforhold vurdert nærmere.

1. Har du faste og løpende arbeidsoppgaver?

2. Er det avtalt at du skal arbeide ”inntil videre” (e.l.)?

3. Er du ansatt på “engasjement”?

4. Har du skriftlig arbeidsavtale om midlertidig tilsetting?

5. Har du mottatt varsel om opphør av arbeidsforholdet?

6. Har du vært midlertidig ansatt i mer enn tre år?

Svarer du JA på én eller flere? Kontakt oss i NTL.

Les mer 0 kommentarer
Fra møtet der ansattkandidatene til universitetsstyret på OsloMet presenterer seg. Einar Braathen står foran forsamlingen. Foto: N. Eriksen

Hva svarer styrekandidatene?

Nå nærmer det seg valg til universitetsstyret ved OsloMet. NTL er opptatt økt demokrati ved universitetet, og har stilt spørsmål til alle kandidatene.

Det kan være vanskelig å finne ut hvilken kandidat du skal stemme på. NTL ønsker å gjøre det litt enklere for det.

Her er spørsmålene vi har stilt kandidatene. Svarene finner du i pdf-dokumentet under.

 1. Hvilke tanker har du om behovet for å styrke universitetsdemokratiet ved OsloMet?
 2. Mange av de ansatte opplever at der er stor avstand mellom universitetsstyret og de ansatte.
  • Hvordan kan styret sørge for å koble seg på det som foregår på enhetene ved OsloMet?
  • Og hva kan du som ansattrepresentant i styret gjøre for å minske denne avstanden
 3. Hva tenker du om samarbeid med fagforeningene?
 4. Hva er det viktigste en representant for de ansatte kan bidra med inn i et universitetsstyre?

Her kan du lese svarene (pdf)

Les mer 0 kommentarer
Utsnitt av teglverksbygning tilhørende HiOA. Foto: HiOA

Prodekanrollen ved HiOA

av lyng

Forslag til endring av dagens prodekanfunksjon er nå sendt på høring til høringsinstansene ved HiOA.

Saken er en oppfølging av styresak 39/2014.​

Forslaget går på å endre dagens prodekan-funksjon til å bli en stilling med både faglig og administrativt ansvar.

Les hele høringsbrevet her​

Høringsinstansene bes gi innspill på forslaget om å legge faglig og administrativt ansvar til prodekan, tilsvarende prorektor på institusjonsnivå. Høringsinstansene bes besvare følgende tre spørsmål:

 1. Er høringsinstansen for eller imot prodekanrolle med faglig og administrativt ansvar, og hvorfor?
 2. I hvilken grad vil forslaget om prodekanrolle med faglig og administrativt ansvar bidra til å styrke:
  – samarbeid mellom fag og administrasjon
  – ledelse innenfor kjerneområdene utdanning og FoU-arbeid
  – samarbeid mellom institusjons- og fakultetsnivå
  – gjennomføringsevne?
 3. Hvilke andre tiltak vil understøtte de fire punktene over i spørsmål 2?

Kom gjerne med innspill til oss på e-post før mandag 19. oktober: ntl@hioa.no

Vi holder medlemsmøter i forbindelse med høringen både i Pilestredet og på Kjeller:

Kjeller

14.oktober kl. 11.00-12.00
Rom A324

Pilestredet

15.oktober kl. 14.30-16.00
P48, rom P168

Vennlig hilsen

Anders Schjelderup Lyng, Leder NTL Høgskolen i Oslo og Akershus

Randi Gavelstad, Nestleder NTL Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer 0 kommentarer
Fargeblyanter_colourbox

NTL-kurs med søknadsfrist i oktober

av Nina Eriksen

Se oversikten over NTL-kursene som har søknadsfrist i oktober. Alle kursene er gratis for NTL-medlemmer.

Fargeblyanter_colourboxNTL-skolen trinn I og II, Bli hørt, Personkonflikter og trakassering, Fagforeninger, velferddskutt og omstillingspress, Regnskap, budsjett og økonomiforståelse, Kurs for verveansvarlig og Kurs i møteledelse har søknadsfrist i oktober. Alle kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Kurs-med-søknadsfrist-oktober (pdf)

Les mer 0 kommentarer

NTL støtter mennesker på flukt!

av Nina Eriksen

NTL har opprettet en egen innsamlingsaksjon i regi av Norsk Folkehjelps MinAksjon-kampanje.

På kampanjesiden kan du selv donere et beløp og sende oppfordringer til bekjente om å gjøre det samme.

– Vi oppfordrer alle medlemmer, avdelinger og organisasjonsledd til å støtte hjelpearbeidet knyttet til flyktningkatastrofen i Syria. NTL-leder John Leirvaag

Vårt forbundsstyre vedtok å støtte Norsk Folkehjelps arbeid med 50 000, og NTL Ung sitt arbeidsutvalg har gitt en dagslønn hver til Norsk Folkehjelps flyktningarbeid. Vi håper vi med dette kan inspirere hele organisasjonen og enkeltmedlemmer til å støtte det viktige hjelpearbeid til mennesker som er på flukt fra krigen i Syria.

Styret i NTL HiOA bevilget fredag 11. september 35.000,- (100 per aktivt medlem) til aksjonen NTL støtter mennesker på flukt!

Bli med og bidra til at vi når LO-familiens mål om 3 millioner til hjelpearbeidet!

http://minaksjon.folkehjelp.no/fagbevegelsens-dugnad/3-1905

 

Les mer 0 kommentarer

Bruk stemmeretten

av Nina Eriksen

Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Da kan du være med å bestemme ...

Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Da kan du være med å bestemme hvordan ditt lokalsamfunn skal styres de neste fire årene. Vi vil ha kommuner som stiller opp for barn, unge og eldre. Stem på partier som spiller på lag med arbeidstakerne. Din stemme teller!

Gi din stemme til partier som stiller opp:

For fellesskap mot privatisering: Partiene på høyresiden har åpnet for flere private skoler og vil ha flere kommersielle selskaper inn i helsesektoren ved å åpne for fritt behandlingsvalg. LO mener fellesskapets penger skal gå til helse, barnehager, skole, eldreomsorg, kultur- og fritidstilbud, ikke til større ulikheter i tjenestetilbudet og utbytte til private.

For heltid og faste ansettelser: Mange arbeidstakere jobber deltid. Vi vil skape heltidskulturer også på kvinnerike arbeidsplasser, som for eksempel innenfor helse og omsorg. Midlertidige ansettelser betyr mer løsarbeid og mer useriøsitet i arbeidslivet. Mange kommuner har vedtatt ikke å benytte den nye muligheten til å ansette midlertidig.

For et seriøst arbeidsliv: Det offentlige står for rundt 40 prosent av alle investeringer i bygg og anlegg. En betydelig del av dette er kommunene. Ved å stille tydelige krav om lønns- og arbeidsvilkår kan kommunen bidra til å redusere omfanget av useriøsitet og sosial dumping i bygg og anleggsbransjen. Målet må være at ingen useriøse bedrifter skal vinne anbud som offentlig sektor lyser ut. Da trenger vi bevisste politikere.

Mot søndagsåpne butikker: Regjeringen ønsker å åpne for søndagsåpne butikker. LO sier nei til å gjøre søndagen til en vanlig arbeidsdag, fordi det vil gjøre det vanskeligere for tusenvis av familier å få fritid sammen.

Kommunen er landets største arbeidsgiver. Trygge ansatte i hele, faste stillinger og med anstendige lønns- og arbeidsvilkår er viktig for kvaliteten på tjenestene, og kan sette standarden for andre virksomheter. Derfor betyr det noe hvem som styrer i din kommune.

Sjekk hva partiene mener om politiske saker som er viktig for deg!

http://www.lo.no/hva-mener-partiene/

Bruk stemmeretten! Godt valg!

Les mer 0 kommentarer

Høstbrev fra styret

av Nina Eriksen

Hei og velkommen tilbake etter sommeren! Her kommer litt informasjon og noe om hva vi har foran oss denne høsten.

Hei og velkommen tilbake etter sommeren!
Her kommer litt informasjon og noe om hva vi har foran oss denne høsten.

Styret og plasstillitsvalgte
Det er noen endringer når det gjelder plasstillitsvalgte og styret:

 • Aksel Torsnes Mehlum er tilbake igjen på LUI, og Eva Skals Johnskarengs vikariat som plasstillitsvalgt for Aksel opphører
 • Tov Tobiassen trapper ned og slutter som plasstillitsvalgt på LUI, vi jobber med å få på plass en erstatning for ham
 • Audun Westad slutter som plasstillitsvalgt på SAM og erstattes av Anniken Bakke
 • Ingeborg Guttormsgaard Austrått som var vara i styret har sluttet på HiOA

Viktige saker
Det er en del viktige saker vi har jobbet med og kommer til å jobbe med framover:

 • Underveisevalueringa del 2 (organisering av SK og RI)
  – Tom medlemsmøter – disse er avholdt og vi har fått gode innspill
  – Skrive høringsuttalelse med frist 1. september
 • Høringsuttalelsen finner dere her
 •  Underveisevalueringa del 3 (Prodekanrollen og organisering på fakultetene)
  – To medlemsmøter
 • Kjeller 14. oktober kl. 11.00 til 12.00, rom A324
 • Pilestredet 15. oktober kl. 14.30 til 16.00, rom P168 i Pilestredet 48
  – Skrive høringsuttalelse med frist 5. november
 • NIBR – SIFO inn i SVA
  – Avtale om medbestemmelse
  – Organisering av administrasjonen på SVA
  – Ny ledelsesmodell ved SVA
 • Ny ledelse ved HiOA

NTL-kontoret​
NTL har eget kontor i 3. etasje i Pilestredet 46, fløyen til venstre etter inngangen til KK-senteret. Rommet har nr. 350 og er godt merket med NTL-logo.

Vi vil være på kontoret mandag, onsdag og torsdag så sant vi ikke er i møter.

Gjennom Manifestabonnementet får vi tilsendt brosjyrer og bøker som ligger til utlån på kontoret, blant annet har vi åtte eksemplarer av Linn Hernings høyaktuelle bok Velferdsprofitørene, som handler om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene.

Vi har en del vervemateriell og småtteri som vi gir bort. Dersom dere har nye medarbeidere håper vi dere tar turen innom for litt informasjon og smågaver til utdeling. Kom også gjerne innom for å ta en kikk, en prat – vi byr på kaffe!

Årets kommunevalg
NTL oppfordrer alle medlemmer til å benytte seg av stemmeretten!​

Du kan lese om hva partiene mener om saker som er viktige for deg her

Les mer 0 kommentarer

UiOs lønnsutspill vekker harme

av Nina Eriksen

I en artikkel i Uniforum er NTL-leder Ellen Dalen sterkt kritisk til signalene UiO og personaldirektør Irene Sandlie sender i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. – Ønsker de et samfunn med større økonomiske forskjeller? undrer hun.

– Folk tror at det blir mer penger til alle med større lokal pott. Men slik blir det ikke. Noen kommer til å få mye, mens resten får ingenting, mener Dalen.

Denne uken startet forhandlingene i årets tariffoppgjør. Slik dagens tariffsystem fungerer, har UiO-ansatte tre muligheter til å få økt lønn ved et hovedoppgjør: Først vil alle få et generelt tillegg, deretter vil noen utvalgte grupper, for eksempel førstekonsulenter, få ett eller to lønnstrinn i de såkalte sentrale justeringsforhandlingene, og til høsten vil noen få økt lønn gjennom de lokale forhandlingene på UiO.

I sitt innspill til hovedtariffoppgjøret 2014 stiller UiO imidlertid spørsmål til Kunnskapsdepartementet om hvorvidt dette systemet er hensiktsmessig.

– Ekstrem målstyringsiver   

«UiO har ved et tidligere innspill reist spørsmål om hvorfor staten skal ha dagens sterkt sentraliserte og detaljregulerende lønns- og forhandlingssystem, når styringsmekanismer for øvrig er basert på stor grad av målstyring og resultatkrav.» heter det i innspillet signert personaldirektør Irene Sandlie og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

– Løsninger med mer lokal innretning vil kunne sikre tettere kobling mot virksomhetens behov og dermed mer direkte bruk av lønn som personalpolitisk virkemiddel, forklarer Sandlie overfor Uniforum.

Leder for NTL-UiO Ellen Dalen er provosert:

– Vi leser en ekstrem målstyringsiver i UiOs formulering. Det de sier, er at de vil ha mye mer lokal makt over lønnen, noe som betyr færre kollektive rammer og mindre makt til fagforeningene. De sier at det er de som har målbare resultater, som skal ha lønnsutvikling, og det er en sterkt individualisert målstyring som NTL motsetter seg.

Les hele artikkelen på Uniforum

 

Les mer 0 kommentarer