NTL OsloMet Norsk Tjenestemannslag
NTL-vervekampanje-stand

Verv en kollega, da vel!

NTL OsloMet har vervekampanje, og vi håper å få mange nye medlemmer. Verv en kollega, og vinn fine premier.

Kampanjen

Vervekampanjen har oppstart 10. september, under NTL-dagene.

Vervekampanjen blir kjørt i to runder med en kåring av beste verver og en loddtrekning i hver runde. Etter begge rundene trekkes det en hovedpremie som både ververe og nye medlemmer har mulighet til å vinne. Runde nummer to kommer først til våren.

For hver periode

 • Den som verver får:
  • Første verving: 1 radio + ett lodd til trekning
  • Etterfølgende verving – ett lodd til trekning per vervet medlem
 • Den som blir vervet får:
  • NTL kopp og t-skjorte og ett lodd til trekning av hovedpremien etter begge verveperioder er avsluttet
 • Premie til beste verver og den som blir trukket ut er: Gavekort på 1500,-

Etter avsluttet kampanje

 • Trekning av en hovedpremie blant alle de som har vervet og har blitt vervet. Premien er et gavekort på 7500,-.

Verving pågårAmir og Randi er ivrige ververe på stand for NTL OsloMet 19.9.2018 (Foto: T. Elvebakken)

Les mer 0 kommentarer
Fra omslag rapport om Norsk folkehjelps og NTLs solidaritetsprosjekt i Rwanda. Rwandiske kvinner

NTL HiOA viser solidaritet med Rwandas kvinner

NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus støtter NTLs og Norsk folkehjelps kampanje for å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda med kr 10 000,-. For hver 1 000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet, vil Norad støtte med 9 000 kroner. Vi oppfordrer også medlemmene våre om å støtte kampanjen.

Om prosjektet

Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp samarbeider i perioden 2014-2017 om solidarisk støtte til kvinnene i Rwanda.

Landet har en konfliktfylt historie som fortsatt setter dype spor. Og som mange andre steder, er kvinnene en sårbar gruppe. Mange kvinner utsettes for kjønnsbasert vold, til tross for at de har styrket sin stilling de siste årene.

Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar Norsk Folkehjelps partnere til varige endringer. Også mennene er med, og resultatene viser at de tar mer ansvar enn tidligere.

For å redusere kjønnsbasert vold i Rwanda trengs mer økonomisk støtte. NTL oppfordrer derfor avdelingene og foreningene til å støtte opp under samarbeidet ved å bidra økonomisk.

For hver 1000 kroner NTL samler inn til dette prosjektet vil Norad støtte med 9000 kroner.

Sammen kan vi bidra til at kvinnene i Rwanda får et bedre liv! Les mer om samarbeidsprosjektet: ntl.no/nyheter?p_document_id=123955

Les mer 0 kommentarer
Utsnitt av teglverksbygning tilhørende HiOA. Foto: HiOA

Nytt styre på NTL HiOA

NTL HiOA avholdt sitt årsmøte torsdag 31.mars. Nytt styre ble valgt og ser nå slik ut:

Anders S. Lyng

Hovedtillitsvalgt og leder Anders S. Lyng

Anders S. Lyng, leder (valgt på årsmøtet)

Randi Gavelstad, nestleder
Berit Mathisen, kasserer
Nina Eriksen, sekretær
Cecilia Novas, ungdomsansvarlig
Anniken Bakke, studieleder
Amir Haghighi, verveansvarlig
Asta Bye, styremedlem

 Ingvild Nordang, varamedlem
Eva Skals Johnskareng, varamedlem
Kamran Bagheri, varamedlem

Les mer 0 kommentarer
Israelsk og palestinsk flagg. colourbox

NTL ved HiOA går inn for boikott av Israel

av Nina Eriksen

NTL HiOAs årsmøte vedtok 31. mars å jobbe for boikott av Israel. Følgende forslag ble vedtatt:

Vi viser til «Uttalelse om Palestina», vedtatt på LO-kongressen 7. mai 2013, og til «Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014.

De krav som norsk fagbevegelse har stilt for at Israel skal avvikle den ulovlige okkupasjonen av Palestina, og de forventninger fagbevegelsen har hatt til norske myndigheter om å presse Israel i denne sammenhengen, har ikke blitt innfridd. Situasjonen har gått fra vondt til verre. Palestinernes håp om en egen stat svinner i takt med den fortsatte utbyggingen av bosettinger på okkupert område. Blokaden av Gaza er fortsatt hard og fører til nød og elendighet for befolkningen der.

På Vestbredden bygges det ut en systematisk apartheid-struktur med privilegerte bosettinger med egne veier ut og inn av Israel og basert på palestinske vannressurser. Videre bedriver Israel apartheidpolitikk overfor palestinske arbeidere ved at de blant annet:

 • Arbeider for halvparten av israelsk minstelønn i bosetterkoloniene
 • Jobber under arbeidsforhold som er strengt forbudt i Israel på grunn av forurensing og helseskadelige arbeidsmiljø, noe som gjør at israelske bedrifter flytter ut i bosettingene
 • Israelsk LO – Histadrut – løfter ikke en finger for å bistå palestinske arbeidere

Derfor oppfordrer vi norsk fagbevegelse til å bryte med Histadrut. Videre krever vi at muren på Vestbredden rives og bosettingspolitikken stanses.

For å sette makt bak disse kravene oppfordrer NTLs årsmøte ved HiOA til full boikott av staten Israel. En slik boikott skal også omfatte boikott av institusjonelt akademisk samarbeid. Vi vil at norske bedrifter og norske myndigheter skal trekke sine investeringer ut av Israel. Det er også på tide at Norge vurderer sanksjoner mot staten Israel så lenge Israel ikke viser vilje til å følge folkeretten og FNs resolusjoner.

NTLs årsmøte ved HiOA vil at NTL skal følge opp denne saken og fremme forslag om at LO bryter med Histadrut. Videre vil vi at NTL skal fremme forslag om boikott av-, desinvestering i-, og sanksjoner mot Israel på den neste LO-kongressen.

Les mer 0 kommentarer

NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for sekstimersdag

av Nina Eriksen

Arbeidstidsutvalget vil myke opp arbeidstidsbestemmelsene for å møte tidsklemma og skape et mer fleksibelt arbeidsliv. NTL Sentralforvaltningen mener at sekstimersdagen er et bedre svar.

I en uttalelse fra representantskapsmøtet fastslår NTL Sentralforvaltningen at “arbeidstidsforkortelse er et bedre svar på tidsklemma enn en åpning for arbeid på kveldstid”. 30 timers uke er et langsiktig mål. “I 1919 ble 8-timersdagen lovfestet. I 2019 bør vi ha kommet et godt stykke på vei mot 6-timersdagen”.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe som har vært leder av ekspertutvalget som har utredet organiseringen av arbeidstid, som la fram sin rapport før jul. På NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte nylig var økonomiprofessoren på besøk for å gjennomgå utvalgets viktigste anbefalinger til regjeringen.

På høring

Arbeidstidsutvalgets innstilling er på høring. Høringsfristen er 1. juli 2016. Når høringsuttalelsene har kommet inn, vil de bli gjennomgått og departementet vil ta stilling til hvordan spørsmålene skal følges opp videre, opplyser Arbeidsdepartementet.

Les hele saken på Fri fagbevegelse

Les mer 0 kommentarer

Arbeidstidsutvalget: Flere arbeidstakere får dårligere vern

av Nina Eriksen

Fra NTL-siden:

Flere arbeidstakere får dårligere vern og flere vil også bli mer sårbare for press om å jobbe på ubekvemme tider, sier NTL-leder John Leirvaag i en første kommentar til utvalgets utredning. Arbeidstidsutvalget leverte i dag sin utredning om arbeidstid til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Her har arbeidsgivers interesser og finanspolitiske hensyn vunnet over arbeidstakernes vernebehov. Det er tydelig at ikke arbeidstakersidens stemme har vært representert i utvalget, sier Leirvaag.

Utvalget åpner for en ny gruppe arbeidstakere: “mellomgruppe med delvis uavhengig stilling”. I realiteten åpner man opp for at flere ansatte som har mindre innflytelse over egen jobb skal unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.  Dagens bestemmelse ”særlig uavhengig stilling” krever at det er en tydelig og åpenbar ”selvstendighet” eller ”uavhengighet” i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Utvalgets forslag vil føre til større uklarhet og at flere vil falle utenfor lovens vern.

– Vi er misfornøyd med at utvalget åpner for lengre arbeidsdager og kortere hviletid mellom arbeidsøktene, uten samtykke fra tillitsvalgte. Hvordan vil dette påvirke folks helse, fritid og familietid?, spør Leirvaag.

Det er positivt at utvalget konstaterer at individuelle unntak fra loven skal unngås.

Utvalgets utredning skal på høring, og NTL vil komme tilbake til saken i høringsrunden.

Les mer 0 kommentarer

Tjenestemannsloven: Ikke ødelegg noe som fungerer!

av Nina Eriksen

Fra NTL-nettsiden:

AFI har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, undersøkt hvordan Tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. NTL mener det er behov for opplæring av statlige ledere, ikke lovendringer. -Vi håper en samla arbeidstakerside nå står opp for Tjenestemannsloven, sier nestleder Kjersti Barsok.

AFI-rapporten Prinsipper og praksis viser at Tjenestemannsloven fungerer etter formål og hensikt. På noen områder ser vi av funnene at det er det er behov for en bedre opplæring av de som skal forvalte dette lovverket. Dette er noe NTL har etterspurt over lang tid, sier Kjersti Barsok, nestleder i NTL. I stedet for å endre loven, som rapporten viser fungerer etter formålet, bør derfor opplæring av statlige ledere prioriteres.

I svarene sier ca 75 % at ansettelsene skjer mellom en til tre måneder etter utlysning. En tidligere undersøkelse viste også at dagens regelverk gjør det mulig å foreta effektive tilsettinger i statlige virksomheter. Dette forutsetter at ledere prioriterer saksbehandlingen ved tilsettinger.

Rapportens viser at det i stor utstreking foregår tilsettinger i midlertidige stillinger, både for å omgå antatte risikoer ved faste tilsettinger (stillingsvernet) og spare tid ved å ikke følge kvalifikasjonsprinsippet. Dette er svært uheldig og bør være til bekymring for regjeringen. Det støtter imidlertid opp under vårt krav om bedre opplæring av statlige ledere, sier Barsok.

Gjennom personalreglement kan statlige virksomheter foreta nødvendige lokale tilpasninger til virksomhetens behov. Her viser rapporten at et stort flertall mener behovene for lokale tilpasninger ivaretas godt med dagens regelverk men at det lokale handlingsrommet kan brukes bedre.

Mange har en forestilling om at statsansatte er uoppsigelige. Rapporten viser at reglene om oppsigelse brukes av virksomhetene. Rapporten viser funn som kan tyde på at virksomhetene bør bruke prøvetiden bedre. Det betyr at det i dag også der er et handlingsrom som ikke benyttes.

Den norske forvaltningen har høy tillit og legitimitet i befolkningen. Tjenestemannsloven er en viktig del av fundamentet som sikrer faglig integritet og rettsikkerhet – slik skal det også være i framtidas forvaltning. Da trenger vi å styrke grunnmuren, ikke rive deler av den.

Før regjeringen foreslår endring av loven, bør den sørge for at den faktisk brukes som forutsatt, sier Barsok.

Les mer 0 kommentarer