Velkommen!

Du har en viktig rolle og et ansvar for å legge til rette for læring, mestring og medvirkning hos pasienter og pårørende, enten du arbeider på et sykehus, i en kommune, du underviser ved høgskolen eller du er student og fremtidig helsepersonell. Kurset er også aktuelt for brukere som har en rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Tilstrekkelig kunnskap bidrar til at pasienter og pårørende opplever større grad av trygghet og forutsigbarhet i deres møte med helsetjenesten, og styrker deres kompetanse til å mestre sykdom/skade og medvirke i egen behandling.

I dette kurset introduseres fagfeltet pasient- og pårørendeopplæring gjennom tekst, bilder og filmer. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo Universitetssykehus HF.

Foto. Oslo universitetssykehus

For å starte kurset trykker du på lenken: Kurs