Home »

Brukermedvirkning og samvalg

Topic Progress:

Tenk over følgende:

 • Hvordan kan du legge tilrette for økt brukermedvirkning i pasient- og pårørendeopplæring?
 • Kjenner du til noen samvalgsverktøy for målgruppen du arbeider med?
 • Hvordan kan dere integrere samvalgsverktøy i pasientbehandlingen der du arbeider?

Se filmen under, der både helsepersonell og brukere forteller om betydningen av brukermedvirkning.

Brukermedvirkning som verdi og metode

Pasienter har rett til å delta aktivt og medvirke i egen behandling, men brukermedvirkning i helsetjenesten omfatter mer enn denne individuelle retten. Det er et økende samarbeid mellom helsepersonell og brukere ved utvikling av helsetjenester og brukernes erfaringskompetanse er en forutsetning for kvalitetsutvikling i tjenestene (1,8).

I pasient- og pårørendeopplæring er brukermedvirkning både en verdi og en metode. Pasienter og pårørende har rett til å medvirke ved utforming, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud (3). Helsepersonell har ansvaret for å legge til rette for læring, og pasienter og pårørende som medvirker i utvikling av læringstilbud, brukerne har ansvar for å bringe inn sin erfaringskompetanse. En metode for å fremme pasienter og pårørendes stemme i læringstilbud, er formidling av egne historier, en viktig faktor som er med å skape håp, motivasjon, anerkjennelse og åpner opp for erfaringsutveksling blant deltakerne (4).

Brukere med en rolle i pasient- og pårørendeopplæring bør ha har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse. Bearbeidet brukererfaring forstås her som at brukerrepresentantene har et relativt avklart forhold til sin situasjon, og har funnet måter å håndtere egen situasjon på som fungerer for dem og deres nærstående. Videre, at de kan se ulike sider ved saken, og kan snakke på vegne av flere som er i liknende situasjon som dem selv (NK LMH (5)).Tilbud som utvikles basert på brukeres erfaringskompetanse, sammen med helsepersonells fagkunnskap, gir opplæringen et mest mulig tilpasset og relevant innhold.

Samvalg

Pasient- og pårørendeopplæring er en viktig forutsetning for samvalg. Pasienter må få kunnskap om egen helse og innsikt i behandlingsalternativene for at de skal kunne medvirke i egen behandling, og ta beslutninger sammen med behandler. Samvalg er både en kommunikasjonsform og en metode. Ikke alle behandlingsvalg er samvalg, men mange situasjoner er samvalgssituasjoner hvor det skal velges mellom flere behandlingsalternativer som gir lik effekt. Pasientene må vite hva som er fordelene og ulempene ved behandlingene. Bevissthet om egne verdier og preferanser er nødvendig for at pasienten skal gjøre gode valg på kort og lang sikt. Stadig flere samvalgsverktøy blir laget for å støtte både pasient og fagperson i samvalgsprosessen. Filmen under illustrerer hva samvalg er.

Helsetjenesten arbeider med at det skal gå raskt fra pasienten/ fastlege har mistanke om sykdom, til utredning og behandling, slik at pasienten ikke trenger å uroe seg i ventetiden og en raskere kan forhindre forverring av ulike symptomer. En konsekvens av dette er at pasienten også får mindre tid til å reflektere over hva som er viktig for dem i deres behandling. Bruk av samvalgsverktøy er et godt pedagogisk verktøy å benytte i slike situasjoner.

Visste du at:

 • Pasienten har lovbestemt rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Dette innebærer også retten til å avstå slike valg (3).
 • Det er utviklet samvalgsverktøy for mange diagnoser og disse publiseres fortløpende på helsenorge.no (6).
 • Fra barn fyller 12 år, har de rett til samtale med lege uten foreldre tilstede (7).
 • I filmen Skulle ønske du visste… forteller tidligere pasienter og pårørende hva de opplever som viktig i pasient- og pårørendeopplæring. (Lenke til filmen finnes under helsepedagogiske ressurser sist i dette kurset).

Kilder:

 1. Strøm A. og Fagermoen MS. (2011). Brukermedvirkning som medtjenesteytelse -brukerrepresentanter som samarbeidspartnere. (kap.4) i: A. Lerdal og M.S. Fagermoen (red.). Læring og mestring; et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 2. Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten mm
 3. Pasient- og brukrrettighetsloven (1999)
 4. Hinrichsen, E.K. (2012). Håndbog til Lærings- og mestringduddannelser. Erfaringsviden og faglig viden hånd i hånd. Aarhus: Region Midtjylland, CFK. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 5. https://mestring.no/hvordan-etablere-laerings-og-mestringstilbud/
 6. https://helsenorge.no/samvalg
 7. Forskrift om barns opphold i helseinsitusjon, hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) (2001)
 8. Brukermedvirkning Helse Sør-Øst. Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene; 13 prinsipper om brukermedvirkning, hefte ,Helse Sør-Øst, 2009.