Støtteside for studieprogramansvar ved Fakultet HF

Programansvarlig har ansvar for studiets programplan, og at studieprogrammet driftes på en kvalitetsmessig forsvarlig måte. Dette innebærer å:

 • Forberede og innkalle emneansvarlige/studieledere på programmet til regelmessige møter, inkludert emner som blir gitt av andre program/institutt.
 • Initiere tilnærminger og tiltak for å sikre helheten i programmets studietilbud, inkludert kontakt med tilsynssensor, og sikre at bemanning, programplan, emneplaner og gjennomføring av emnene er i tråd med NOKUTs tilsynsforskrift og kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR).
 • Sikre at berørte studentkull blir informert om større endringer i program- og emneplaner umiddelbart etter at endringen er vedtatt.
 • Holde kontakt med studenttillitsvalgt(e).
 • Ha ansvar for orienteringsmøter for studentene.
 • Bistå med faglige innspill der det er nødvendig.
 • Være pådriver for utvikling og endring av det faglige tilbudet som inngår i programplanen i samråd med instituttledelsen og emneansvarlige.
 • Bidra til løpende kvalitetssikring på programnivå, herunder sjekke karaktersnitt og frafallsstatistikk, og iverksette særskilte tiltak ved behov.
 • Sikre at emne- og programevaluering, tilsynssensorrapport og ekstern evaluering (gjelder BA og MA) gjennomføres i tråd med føringer.
 • Følge opp de vitenskapelige tilsatte i samarbeid med instituttledelse og emneansvarlige for å sikre at all studieplanfestet undervisning (forelesning, veiledning og sensur) gjennomføres med høy kvalitet, samt anbefale tiltak for kompetanseheving.
 • Initiere og legge til rette for internasjonalisering på studieprogrammet, herunder student- og lærerutveksling.
 • Sikre at rutiner for skikkethetsvurdering følges og at de er godt kjent blant ansatte og studenter (gjelder de programmene som er omfattet skikkethetsforskrift).

Viktige lenker

Økonomi:
Mal for ressursbruk for studiet

Bemanning:
(skjema kommer). Se Veiledning til NOKUTs Tilsynsforskrift

Kvalitetssikring:
Kvalitetssikringssystemet ved HiOA
Roller og ansvar
Er det ikke oppnevnt tilsynssensor for studieprogrammet eller på tide å fornye kontrakter?Studieporteføljekartleggingen
Studiebarometeret
Førsteårsstudenten
Sisteårsstudenten
Kandidatundersøkelsen
Arbeidslivsundersøkelsen
Utdanningskvalitetsprisen
Kvalitetsområder for studieprogram – Studentenes læringsbane

Regelverk:
De viktigste lovene og forskriftene
Høgskolens retningslinjer for etablering/revidering av planer

Forskrift om studier og eksamen ved HiOA
NOKUTs studietilsynsforskrift
Kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR)
Retningslinjer for klage på undervisning og veiledning
Skikkethetsvurdering

Studieutvalget:
Møteplan og frister for studieutvalget HF.

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.