Om kurset

Et kurs på oppdrag for Utdanningsdirektoratet

Målgruppe:

Benjamin A. Ward / HiOA

Kurset retter seg mot de som har noe erfaring med realkompetansevurdering eller som skal i gang med realkompetansevurdering i grunnopplæringen. Dette kan være yrkesfaglærere, fellesfaglærere, prøvenemndsmedlemmer, instruktører/faglige ledere eller karriereveiledere. Karriereveiledere kan delta da de ofte kartlegger behov for og gir informasjon om realkompetansevurdering samt benytter vurderingsdokumentasjon i veiledning.

Hver av de 6 fylkene i Opplæringsregion Nord kan delta med inntil 5 deltakere hver. Det bør så langt det er mulig tilstrebes at de representerer ulike fagområder.

Voksenopplæringskoordinatorene i region Nord er velkomne som observatører.

Kursprofil:

Dag Spant/HiOA

Hovedvekten i kurset vil være på realkompetansevurdering innenfor yrkesfagene, men vil også omfatte fellesfag der det er naturlig. Utgangspunktet for kurset er intensjonene med realkompetansevurdering i Norge, EUs anbefalinger ((2012/C 398/01)), det juridiske grunnlaget, retningslinjene for arbeidet og forståelse av likeverdig kompetanse på tvers av læringsarenaer og kulturer.

Læreplananalyse og tolkning vil stå sentralt i kurset koplet sammen med kommunikasjon med kandidater og bruk av ulike kartleggingsverktøy og metoder for vurdering av kandidaters realkompetanse. Her inngår også bruk av faglig skjønn.

Etiske problemstillinger og personvern tas opp i flere sammenhenger underveis i kurset, likeså refleksjoner over hva rollen som vurderer av realkompetanse innebærer.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fellessamlinger, eget arbeid mellom samlingene og noe nettbasert veiledning.

Organisering:

Kurset består av to samlinger  av to kursdager hver (oppstart kl. 11.00- 16.30 på dag 1, og  09.00-15-00 på dag 2). Mellom kursdagene forventes det at deltakerne jobber med utprøving i praksis, evt som observasjon av andres praksis. Veiledning kan etter avtale gis på telefon, Skype/Adobe eller epost. Det vil bli utdelt konkrete oppgaver som kursdeltakerne skal jobbe med.

Det åpnes for at deltakere i etterkant kan søke om godkjenning av kurset som grunnlag for avkorting og tilpassing av et snart opprettet studium i realkompetansevurdering og (15 studiepoeng). Dette forutsetter at kursarbeidet inkludert mellomperioden mellom samlingene dokumenteres slik at det kan tjene som grunnlag for realkompetansevurdering i forhold til studiet.

Undervisere

Faglig ansvarlig: Hæge Nore, dosent, Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

Andre undervisere:

Arne Roar Lier, førsteamanuensis, YLU

Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet

Grete Haaland, professor YLU