Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser

Det er tittelen til et bokkapitel i boken Varme konflikter i arbeidslivet som lanseres 18.april. Med flerkulturelle mener jeg arbeidsplasser med flere utenlandskfødte arbeidstakere, ofte med begrenset arbeidserfaring fra Norge. Såvidt jeg vet er bokkapittelet det første  forskningsbidraget som drøfter det spesifikke med konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser i konteksten av norsk arbeidsliv. Her prøver jeg meg på en bokkapittel-«teaser»…

I forbindelse med forskning om arbeidsinkludering av innvandrere hører jeg ofte historier om utenlandskfødte arbeidstakere som ikke forstår hva som kreves av dem, hva de gjør feil, eller hvorfor kollegaer overser dem. Jeg hører også historier om arbeidsgivere som ikke klarer å få til et godt samspill med utenlandskfødte arbeidstakere, og derfor velger å avslutte arbeidsforholdet. Det finnes også historier om arbeidsgivere som ikke vil ansette innvandrere, for å unngå misforståelser og konflikter. Det er åpenbart destruktive dynamikker som bør tas på alvor og gjøres noe med for å skape mer inkluderende arbeidsliv og mer inkluderende arbeidsplasser.

Samtidig har jeg opplevd at det er vanskelig å ta opp spørsmål knyttet til kulturelle forskjeller på arbeidsplassen, fordi det kan oppfattes stigmatiserende, rasistisk, ekskluderende eller ekstra følelsesladet. Det kan også være vanskelig å ta opp oppfatninger om konfliktsituasjoner, på grunn av manglende tillit i relasjoner, usikkerhet tilknyttet aksepterte kommunikasjonsstilen, frykt for å tape ansikt eller manglende åpenhet i arbeidsmiljøet. Det er også en god del av det kultur spesifikke i tillitsbygging, kommunikasjon, frykt og åpenhet. Manglende innsikt i kulturforskjeller fører derfor til at mange konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser kan holdes skjulte. Ikke bare er det ødeleggende for individenes psykiske helse og psykososiale miljø på arbeidsplassen, men skjulte konflikter og uhåndterte langvarige små og store konflikter er destruktive for organisasjonenes produktivitet og verdiskapning. Det i sin tur fører til dårligere arbeidsinkludering av innvandrere i Norge.

Det er lett å legge skille for potensielle eller gjeldende konflikter på enkelte individer som er annerledes enn majoriteten i arbeidsstokken. Si at det er de som tilfører annerledeshet og med dette skaper ubalansen. Samtidig er kulturforskjeller på flerkulturelle arbeidsplasser er et faktum. Stadig flere norske arbeidsplasser blir flerkulturelle. De er også faktum at annerledeshet kan være en driver for utvikling og endring som er en nødvendighet i moderne verden. Ansatte fra ulike kulturer tilfører mer annerledeshet til organisasjoner og med det et potensiale for gevinster av kulturelt mangfold i form av økt produktivitet, økt kreativitet og innovasjon, økt tilfredshet, og dermed også økt konkurransefortrinn. Det er en ledelsesoppgave å få til en velfungerende mangfoldig organisasjon ved å tiltrekke, motivere og beholde medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn.

Ved å adressere temaet «konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser», ønsker jeg å øke bevisstheten om kulturforskjeller og tydeliggjøre behovet for en type lederkompetanse som kan bruke eventuelle konflikter som utløses på grunn av kulturforskjeller, til organisatorisk læring og utvikling. Min ambisjon med dette kapittelet har vært å belyse noen problemstillinger som kan gi ledere, HR-folk, verneombud, tillitsvalgte, samt NAV-veiledere og arbeidstakere for øvrig, innsikt som kan bidra til å styrke kompetansen både til å lede, være medarbeider og pådriver for inkludering i flerkulturelle arbeidsgrupper.

I kapitlet Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser diskuterer jeg konfliktutløsende forhold som er spesifikke for flerkulturelle arbeidsplasser: språkutfordringer, ulikheter i kommunikasjonsatferd, ulike og usagte forventninger, måter å gi tilbakemelding på, samt ulik tro og ulikt livssyn. I kapittelet gir jeg beskrivelser og eksempler på de ovennevnte forholdene og konfliktsituasjonene, for så å diskutere hva som kan gjøres for å forebygge slike konflikter. Kapittelet bygger på empirien fra flere av mine forskningsprosjekter om arbeidsinkludering av innvandrere i Norge, samt gjennomgang av norsk og internasjonal forskning om flerkulturelle arbeidsplasser.

Kom gjerne til en boklansering og ta en prat om meg og kollegaene mine om de emosjonelle sidene ved konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Lanseringen finner sted på onsdag 18. april 2018, kl 1630 i Pilestredet 52 (1. et.) på OsloMets campus. Husk å melde deg på her.

2 kommentarer til «Konflikter på flerkulturelle arbeidsplasser»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *