Tre oppfordringer til OsloMet

Avtroppende SFR-styre. SFR-leder Joel Gianni og SFR-nestleder Julie Reinemo.

Oslo, 30. juni 2018

Joel Gianni, leder av Studentenes Fakultetsråd
Julie Reinemo, nestleder av Studentenes Fakultetsråd 

Det har vært interessant å følge med på vår institusjon dette studieåret. Campus Lillestrøm har dominert debatten siden i fjor. I løpet av året har arbeidet med den faglige flyttingen blitt avbrutt og nå ser man på sparingsmulighetene ved å bli på campus Kjeller. I januar ble også Høgskolen i Oslo og Akershus historie, og vi ble OsloMet – storbyuniversitetet. Vi har fått med seg at det har vært mye snakk om det nye navnet i alle mulige kanaler. Men det har vært lite diskusjon om hvilke endringer det ferske universitetet bør gjøre for å øke trivselen og gi studentene mer innflytelse. Så la oss prøve å rette fokuset på det nå.

Da kvalitetssikringssystem ble underkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i 2014, var et av rådene at OsloMet bør vurdere tiltak som kan inspirere flere studenter til å delta i tillitsvalgtarbeidet. Mye har blitt skjedd siden 2014. Både Studentparlamentet og OsloMet-ledelsen har brukt mye tid og ressurser på bl.a. kursing og opplæring av studenttillitsvalgte. Men nå på slutten av studieåret ønsker vi å komme med tre oppfordringer som kan bidra til å gjøre OsloMet til et enda bedre universitet.

Oppfordring 1: Digitaliser emneevaluering i alle emner.

 

  1. Digitalisér emneevaluering i alle emner

Det aller viktigste universitetet tilbyr studentene er utdanning. Hvordan utdanningstilbudet oppleves av studentene er viktig når man jobber med kvaliteten på utdanningstilbudet. Per dags dato er det «System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA» (sist revidert 7. sep 2016) som sikrer studentenes stemme i kvalitetsarbeid. Under kapittel 2.4 om «Evaluering av emner» stå det «Lov om universiteter og høyskoler § 1-6 første ledd slår fast at studentevalueringer skal inngå i institusjonens system for kvalitetssikring. Ved HiOA skal emner evalueres hver gang emnet går. Evalueringsmetoden er valgfri. Emner kan evalueres skriftlig eller muntlig, og evalueringen kan enten skje underveis eller i slutten av undervisningsperioden for emnet.

Nå er det på tide at OsloMet ser nærmere på rutinene i forhold til emneevaluering. Dagens kvalitetssystem er godt, men det ivaretar ikke studentenes tilbakemeldinger som det skal. At evalueringsmetoden er valgfri gjør at det er ulik praksis fra foreleser til foreleser. Ofte har man emneevaluering på papir når undervisningsperioden er avsluttet, og mange klassetillitsvalgte har i flere år uttrykt frustrasjon over at viktige tilbakemeldinger fra deres klasser ikke blir med i emnerapporter. Dermed gjøres det lite med klagene som gjentar seg år etter år. Det er vanskelig for klassetillitsvalgte å «spore opp» tilbakemeldinger når det leveres på papir, spesielt hvis papirene blir borte.

Det er viktig å sikre at alle studenter får mulighet til å gi sin tilbakemelding. Det er synd at mange studenter i dag går glipp av denne muligheten til å si sin mening om emnet fordi de ikke er tilstede i den forelesningen som man foretar emneevaluering i, og det er kanskje en grunn til at andelen som fullfører emneevaluering er meget lav. Digital emneevaluering har langt større rekkevidde hos studentene når det er tilgjengelig digitalt. Vi mener derfor det er på høy tid å digitalisere emneevalueringene. Digital emneevaluering bør innføres som standard for å sørge for at tilbakemeldingene ikke går tapt i papirmølla hos foreleserne eller klassetillitsvalgte.

Erfaringer fra TKDs pilotprosjekt med digital emneevaluering på Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) høsten 2017 viste at klassetillitsvalgte var svært fornøyde med evalueringsmetoden. Alle innspill fra klassene ble samlet i én fil som klassetillitsvalgte gikk gjennom med foreleseren før de signerte emnerapporten. Dette er et fint verktøy for klassetillitsvalgte og det vil gjøre jobben deres lettere. TKD er allerede i gang med planer om å utvide digital emneevaluering til hele fakultetet, og resten av OsloMet bør også følge etter.

Oppfordring 2: Større fokus på flere sosiale møteplasser på hele campus.

  1. Større fokus på sosiale møteplasser

For at studentene skal trives på OsloMet og vil henge på campus, bør det være «liv» på hele campus. Ikke bare på Frydenlund, men også på Holbergs plass, Pilestredet Park, og ikke minst på Kjeller.

I november i fjor ble den første studentdemonstrasjonen på HiOA/OsloMet noensinne holdt. Over 200 studenter fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), samlet over 1000 underskrifter og marsjerte fra Pilestredet 35 (P35) til rektors kontor. Demonstrasjonen var for å uttrykke misnøye med at den eneste studentdrevne sosiale møteplassen på P35, IU Kroa, skulle erstattes og flyttes.

Det er viktig for studentene at OsloMet assosieres med noe annet enn bare forelesninger. Det gjør noe med forholdet til «skolen» når studentene kan assosiere studiestedet sitt med sosiale arrangementer i regi av studentene selv. Det er viktig for å skape et godt sosialt miljø, og for å gi studentene en følelse av eierskap til OsloMet. Det mener vi er viktig for trivselen.

Samme måned ble SFR-lederforum, hvor alle SFR-ledere/nestledere på OsloMet sitter, enige om å sette i gang arbeid med workshop for «Et spennende campus på OsloMet». Det var SFR på Fakultet for helsefag (HF) som var forslagsstiller og det ble godt tatt imot. Fra TKD valgte vi å oppnevne en Kjeller-student fra institutt for produktdesign (PD) for å sørge for at innspill fra campus Kjeller også blir en del av arbeidet. Vi håper dette arbeidet fortsetter og at fakultetene merker at det skjer noe på campus.

Oppfordring 3: Gjeninnfør fakultetsstyrene

  1. Gjeninnfør fakultetsstyrene

I 2015 ble fakultetsstyrene lagt ned og man opprettet fakultetsråd. Det har blitt skrevet mye om konsekvensen av nedleggingen, men man har kanskje savnet studentperspektivet i saken. Studentenes Fakultetsråd (SFR) er studentenes øverste organ på fakultetsnivå, og omgjøring av fakultetsstyrer til fakultetsråd førte til at SFR mistet sin stemme i avgjørelser som foretas på fakultet.

I fakultetsstyret satt nemlig SFR-leder som fast medlem av styret, med SFR-nestleder som sin personlige vara. Studentene hadde med andre ord en egen stemme – som de kunne bruke til å stemme for eller mot saker i fakultetsstyret. Med fakultetsråd er denne stemmen borte og mange vil hevde at SFR har blitt et rent «lobbyorgan» uten reell makt. Riktig nok er studentene representert i fakultetsrådet også, men problemet er bare at fakultetsrådet har (tilnærmet) ingen makt når rådets oppgave er å være et «rådgivende organ for dekan ved fakultet». Avtroppende dekan på LUI, Knut Patrick Hanevik, hadde et godt poeng når han nylig sa at «Endringen har medført at det blir et demokratiunderskudd på fakultetene». Det merkes hos studentene også

For å oppsummere, det sentrale utdanningsutvalget på OsloMet bør fjerne valgfri evalueringsmetode og innføre digital emneevaluering som standard for å sørge at alle studenter får mulighet til å komme med sin tilbakemelding. Når det kommer til sosiale møteplasser i regi av studentene, oppfordrer vi fakultetene til å lytte til det som foreslås fra studentene og støtter gode tiltak for å skape et mer levende campus. Og når OsloMet skal evaluere ordningen med fakultetsråd til høsten, håper vi man kommer frem til at fakultetene er best tjent med fakultetsstyrer med reell demokratisk makt.

 

Oppsummering av høstsemesteret 2017

SAKER
Høsten 2017 jobbet det nye SFR med mange viktige saker: forkunnskapskrav, forsinket sensur og digitalisering av emneevalueringer for å nevne noen. SFR har presset på og fulgt opp sakene med fakultetsledelsen på TKD. Vi har også jobbet med saker fra Studentrådene som oppussing av førsteetasje på P35 og fremtiden til studentlokalet Kroa (OTS), beholde «kunst» i navnet TKD (EST) og de nye kortere åpningstidene på maskinverkstedene på campus Kjeller (PD).

Forkunnskapskrav som ble innført i høst ble enstemmig fjernet og gjort om til «anbefalte forkunnskapskrav» av Utdanningsutvalget. Vi fulgte opp forsinket sensur og nedgangen siden forrige studieår 2016-2017 med seksjon for studier og når det gjelder digitalisering av emneevaluering, har dekanatet startet et pilotprosjekt med elektronisk emneevaluering på institutt for bygg –og energiteknikk dette høstsemesteret. Innspill fra SFR har også blitt en del av oppgraderingsprosessen av førsteetasje på P35.

SYNLIGHET OG OPPMØTE
SFR har vært synlig i media ved å bl.a delta på programmet «Studentnyhetene» på Radio Nova om Studentparlamentet, en kronikk i nettavisen Khrono om ny master på TKD, samt intervju i Norges største studentavis, Universitas, om HiOAs første demonstrasjon som ble holdt for å beholde studentlokalet Kroa.

Vi har også blitt mer synlige i sosiale medier, fått en Twitter-konto og blitt mer aktive på Facebook som er på god vei til å doble antall følgere. Synlighet har vært en viktig prioritert og vi så at oppmøte på SFR-møter har blitt tredoblet fra 5-9 studenter før sommeren til 16-27 studenter dette semesteret.

INKLUDERING AV STUDENTENES STEMME
SFR var også til stede på årets Tillitsvalgtkonferanse og deltok på ulike møter med Studentparlamentet på HiOA. Vi har også jobbet med å rekruttere studenter til grupper/komiteer som skulle jobbe med CANVAS, Makerspace og ny master for IT/MEK med fem studieretninger.

VALG TIL STUDENTPARLAMENTET
I november var det igjen valg til Studentparlamentet på HiOA og TKD hadde den høyeste valgdeltakelsen på HiOA! Nøyaktig 700 studenter ved TKD stemte, noe som tilsvarer 22,5 %. Dette er en økning på nesten fem prosentpoeng fra 18 % i fjor. Til Studentparlamentet 2018 ble det valgt fem faste og fem varaer fra alle fem institutt ved TKD: IT, MEK, PD, EST og BE.

Alt i alt, er vi fornøyde med høstsemesteret. Vi gleder oss til et nytt semester med nye studentssaker. Vi håper alle har hatt en fin jul og fått ladet opp batteriene til studiestart. Ønsker alle et godt nytt (og lærerikt) år!

 

På vegne av Studentenes Fakultetsråd ved TKD,
Joel Gianni
SFR-leder

God sommer!

Vi har den glede å introdusere et nytt SFR-styre som ble valgt inn på allmøte den 11.05.2017!

Joel Gianni ble valgt som ny leder og Egle Juodziukynaite ble valgt som ny nestleder. Se under “SFR Styret” for å lese mer om oss!

Det ble i tillegg valgt studentrepresentanter som skal sitte i råd og utvalg på fakultetsnivå. Lurer du på hvem disse er? Les her.

Vi takker for tilliten og gleder oss til neste år med mange spennende studentsaker.

Takk for et fint år!

Vennlig hilsen SFR-styret 2016/2017

Valg

Nytt allmøte ved SFR-TKD blir arrangert den 11. mai, kl 16:00 på Pilestredet 35, PI850. Der skal det velges et nytt SFR-styre (leder og nestleder) og representanter til råd og utvalg.

Det blir servert mat. Du kan finne eventen på Facebook 

Hvem er vi?

Dette er nettsiden til Studentenes Fakultetsråd ved Fakultet Teknologi, Kunst og Design. Vi jobber med saker som er aktuelle vårt fakultet og uttaler oss på vegne av studenter ved TKD.
På nettsiden kommer dere til å finne informasjon om studentdemokratiet, om SFR sine oppgaver, hvordan kan dere som studentene bidra og engasjere dere, om valg, osv.

Følg oss på Facebook: @sfrtkd
Ta kontakt på epost: sfr-tkd@hioa.no