Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Om STM

Foto: John Anthony Hughes/HiOA.

Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: John Anthony Hughes/HiOA.

Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) samler forskere fra de ulike instituttene ved OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM). Senteret har også medlemmer fra andre norske universiteter og høgskoler, samt et bredt internasjonalt nettverk.

STM har som formål å fremme tverrfaglig forsking om medienes rolle og deres kulturelle, sosiale, politiske, teknologiske og økonomiske betingelser.

Forskere som arbeider aktivt med slike problemstillinger kan bli medlemmer av senteret. Søknad om medlemskap fremmes i form av en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på senterets hjemmeside. Styret behandler søknader om medlemskap fortløpende.

Bente Kalsnes er styreleder i STM. Styret i STM består av Harald Hornmoen (OsloMet), Nils Pharo (OsloMet), Kristin Skare Orgeret (OsloMet), Lene Pettersen (UiO), Ragnhild Kristine Oslo (BI).

Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) ble etablert i april 2014 med økonomisk støtte fra MBL, Mentor MedierNHSTNRK, PolarisSchibsted og TV 2. Siden 2016 har STM institusjonelt medlemskap i European Media Management Association (EMMA).

Medlemmer

 

Vedtekter

§ 1 Sentrets navn, opprettelse og hjemsted

§ 2 Formål

 • Sentrets formål er å fremme tverrfaglig medieforsking om medienes rolle og deres kulturelle, sosiale, politiske, teknologiske og økonomiske betingelser.
 • For å fremme dette formålet skal senteret blant annet :
  • Være et samlingssted og forum for forskere innen feltet.
  • Arrangere interne og eksterne seminarer og konferanser.
  • Ta initiativ til nye forskningsprosjekter.
  • Formidle forskningen gjennom egen hjemmeside.

§ 3 Medlemmer

 • Forskere som arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til senterets formål (jmf §2) kan bli medlemmer av senteret.
 • Søknad om medlemskap fremmes i form av en kort presentasjon av eget forskningsområde og aktuelle prosjekter, skrevet i en form som er egnet til publisering på senterets hjemmeside.
 • Styret behandler søknader om medlemskap og kan innvilge medlemskap med øyeblikkelig virking så sant søker oppfyller medlemskravet.
 • Medlemskapet løper fram til og med førstkommende generalforsamling og opphører automatisk dersom man ikke deltar på generalforsamlingen. Medlemmer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen kan imidlertid anmode om fortsatt medlemskap.
 • Et medlem kan melde seg ut av senteret med øyeblikkelig virking.

§ 4 Generalforsamling

 • Generalforsamlinga er senterets øverste myndighet.
 • Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen utgangen av mai. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det.
 • Ordinær generalforsamling behandler styrets beretning, regnskap og valg.
 • Alle medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Hvert medlem som møter på generalforsamling har én stemme.
 • Styret er ansvarlig for innkalling til generalforsamling. Innkalling skal skje med en måneds varsel. Endelig saksliste skal utsendes minst en uke før generalforsamlinga.

§ 5 Styret

§ 6 Vedtektsendring

 • Generalforsamlinga kan endre vedtektene med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.

§ 7 Oppløsning

 • Sentret kan oppløses av generalforsamlinga hvis forslag om dette er fremmet minst to uker før generalforsamlinga og minst 2/3 av de frammøtte medlemmene stemmer for dette.
 • I tilfelle oppløsning tilfaller eventuelle aktiva Institutt for journalistikk og mediefag.

Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo 22. april 2014.