NIBR-rapport 2018:7
Hva skaper det gode storbyprosjektet?

30 år med storbyforskning

I 2017 var det 30 år siden byene Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger tok initiativet til å opprette et eget storbyforskningsprogram. I 2005 ble Kristiansand med på laget. På vegne av Program for storbyrettet forskning har By- og regionforskningsinstituttet NIBR gått gjennom programmets 30 første år.

Hovedfunn og sammendrag

Last ned rapportenTEMA OG SATSINGER

Programmets formål har siden starten vært å produsere kunnnskap med betydning for storbyenes service og tjenesteyting og rolle som samfunnsutvikling. Prosjektene skal også gi ny kunnskap som kan bidra inn i bykommunenes strategiske interessearbeid. Programmet har en stor grad av kontinuitet, og har i sine første 30 år gjennomført prosjekter som kan knyttes til fire hovedutfordringer i byene.

Go to Kommunal tjenesteyting

Kommunal tjenesteyting

Kommunenes fremste rolle er å levere gode tjenester til sine innbyggere, for eksempel innen sosialhjelp, barnevern og eldreomsorg. Bykommunenes rolle som tjenesteleverandør og forutsetninger, og rammevilkårene for offentlige tjenester, tar derfor en naturlig og framtredende plass i programmet.

Go to Sosiale levekår

Sosiale levekår

Levekårsproblemer får et annet omfang i storbyer enn i mindre byer, noe som tilsier at oppgaver må organiseres annerledes i større byer. Programmet har derfor rettet fokus på levekår og levekårsutfordringer i byene, og sett på bolig, integrering, ulikhet og virkningene av offentlig politikk på disse feltene.

Go to Plan, styring og økonomi

Plan, styring og økonomi

Programmet har lenge vektlagt samfunnsutvikling, styring, medvirkning og deltakelse i byene, og endringer på disse feltene. Programmet har også hatt et fokus på administrasjon og organisering, og byenes roller som arbeidsgivere. De senere årene har klima og miljø vokst fram som viktige tema.

Go to Økonomisk drivkraft

Økonomisk drivkraft

Programmet har flere prosjekter som ser nærmere på byenes økonomiske rolle og på byenes næringslivspolitikk. Utover 1990-tallet ble næringsutvikling og innovasjon også satt i et regionalt og europeisk perspektiv. Programmet har også sett på verdiskaping knyttet til kulturfeltet i byene.

Siden 1987 har Program for storbyrettet forskning resultert i over 160 forsknings- og utviklingsprosjekter i de fem byene.

Om programmet

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om forsknings- og utviklingsprosjekter for de fem byene.
Eierskap, involvering av brukerne og samarbeid mellom byene

I 2017 var det 30 år siden byene – den gangen uten Kristiansand – tok initiativet til å opprette et eget storbyforskningsprogram, Storbyforskningsprogrammet. To år senere, i 1989, ble initiativet gjort om til Program for storbyrettet forskning, og har siden den gang levert over 160 storbyrelaterte forsknings- og utviklings-prosjekter i de fem byene.

Program for storbyrettet forskning er et forskningssamarbeid mellom de fem byene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim, og KS.

Målet med programmet er å bidra med ‘kunnskap om storbyene og storbykommunenes utfordringer og oppgaveløsning’ (programplan 2016-2019). Programmet ledes av et programstyre, og har et sekretariat i Oslo kommune.

  • Prosjekter som først og fremst belyser storbykommunenes tjenester: Behov, kvalitet, effektivitet, og rammebetingelser.

  • Antall prosjekter som i hovedsak har tatt for seg sosiale levekår og utfordringer.

  • Prosjekter som først og fremst omhandler storbykommunenes planlegging, styring og økonomiske rammevilkår, inkludert arbeidsgiverrollen.

  • Næringsutvikling og verdiskapning

Partnerne i programmet

Programmet inkluderte innledningsvis Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, mens Kristiansand ble med i 2005.

BERGEN

Hordaland
Bergen er Norges nest største by, og kommunen har per januar 2017 en befolkning på 280 000 innbyggere. I forbindelse med kommunereformen har Bergen kommet til enighet med sine nordøstlige naboer Osterøy, Samnanger og Vaksdal om en intensjonsavtale om sammenslåing.

KRISTIANSAND

Agder
Kristiansand har en befolkning på omlag 90 000 innbyggere, og er Norges sjette største kommune etter folketall. Kristiansandregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla og har en befolkning på 155 000 innbyggere (2015).

OSLO

Hovedstad
Oslo er med sine 666 000 innbyggere landets største kommune, og grenser til Bærum, Ringerike, Lunner, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Enebakk, Ski, Oppegård og Nesodden. Oslo er som eneste norske kommune også et fylke. Byen står dermed i en spesiell situasjon når det gjelder lokal forvaltning.

STAVANGER

Rogaland
Stavanger er Norges fjerde største kommune med 140 000 innbyggere. Kommunen ligger på Nord-Jæren og utgjør sammen med Sandnes, Sola og Randaberg landets tredje største byområde. Stavangerregionen består av 13 omkringliggende kommuner, og har et folketall på 350 000.

TRONDHEIM

Trøndelag
Trondheim er med sine 190 000 innbyggere den tredje mest folkerike kommunen i Norge. Byen huser også over 30 000 studenter. Kommunen grenser til Malvik, Selbu, Klæbu, Melhus, og Indre Fosen, og regionen teller til sammen om lag 280 000 innbyggere.

KS

Kommunenes interesseorganisasjon
KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer landets kommuner, fylkeskommuner og en rekke kommunale foretak. Leder av Landsstyret og Hovedstyret er per mars 2018 Gunn Marit Helgesen (H).

Har du en idé til et FoU-prosjekt i en av byene?

SEKRETARIAT OG STYRE

Program for storbyrettet forskning ledes av et programstyre med sekretariat i Oslo kommune.

Programmets styre

Monica Lund (leder), Oslo kommune
Hilde Vikan, Stavanger kommune
Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
Lasse Jalling, KS