Endringer i loven med betydning for eksamen


Fra 1.juli og semesterstart 2018 ble det iverksatt en del endringer i universitets- og høgskoleloven. Det er greit å vite hvilke endringer dette er, og hvordan det kan påvirke din eksamenssituasjon. Endringene er gjort for å styrke studentenes rettssikkerhet. I det følgende nevner jeg de viktigste endringene av betydning for eksamen:

  • Krav til sensorveiledning
  • Ekstra sensur hvis sensur etter klagebehandling medfører endring på to eller flere karakterer
  • Ved samlet karakter for skriftlig og muntlig prøve, og skriftlig del er påklaget, så skal det avholdes ny muntlig prøve hvis karakteren på den skriftlige delen endres etter klagebehandling.
  • Utdanningsinstitusjonen bestemmer om begrunnelse for karakter skal gis skriftlig eller muntlig
  • Individuell klagerett ved gruppeeksamen

Krav til sensorveiledning

I alle fag skal det utarbeides sensorveiledning. Den skal være skriftlig.

Hvilke krav som stilles til sensorveiledningen er opp til institusjonene å bestemme. På OsloMet er det laget interne retningslinjer for krav til sensorveiledning.

Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. Sensorveiledning kan bidra til at det blir lettere å vite om en burde klage på karakter eller formelle feil ved eksamen. For eksempel at sensor har vektlagt annerledes enn det står i sensorveiledningen eller har trukket studenten for ikke å ha tatt med momenter som ikke er nevnt i sensorveiledningen. Kravet til sensorveiledning er med på å gjøre vurderingen av eksamen bedre og mer riktige ovenfor studentene. Vurderingene blir mer forutsigbare.

Ekstra sensur etter klagebehandling

Tidligere har det skjedd at studenter etter klagebehandling har gått opp eller ned flere karakterer på eksamen. Nå er det slik at hvis en klager på eksamen, og “ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes”. En tredje vurdering blir foretatt for å sikre at du får den sensuren du skal ha, og at sensuren holder seg innenfor læringsmål og kriterier for sensur.

Den nye vurderingen av besvarelsen skal ikke være “blind sensur”. Utdanningsinstitusjonen bestemmer hvordan sensuren skal foregå. All dokumentasjon i saken skal være tilgjengelig for sensor.  Sensurvedtaket i slike saker er endelig og kan ikke påklages.

Muntlig og skriftlig prøve i et fag

Hvis du klager på en skriftlig eksamen som består av både en muntlig og en skriftlig prøve, og karakteren din blir endret etter klage, så skal det også holdes ny prøve for å fastsette endelig karakter. Dette gjelder både der studenten går opp eller ned i karakter.

Begrunnelse – skriftlig eller muntlig?

Du har rett til begrunnelse for karakteren. Det er fastsatt i loven at institusjonen bestemmer om begrunnelse for karakter skal bli gitt muntlig eller skriftlig. Tidligere var det opp til sensor. I realiteten medfører ikke denne bestemmelsen endring, da OsloMet sine retningslinjer fremdeles påpeker at det er opp til sensor å bestemme om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig.

Jeg har fått flere spørsmål om en kan be om å få skriftlig begrunnelse, men svaret er altså klart – det er opp til sensor å bestemme hvordan begrunnelsen skal bli gitt. I noen tilfeller kan det likevel være unntak fra at sensor skal velge, eksempelvis ved tilretteleggingssaker. Da kan det være nødvendig av hensyn til funksjonsnedsettelse eller sykdom å gi begrunnelse på en bestemt måte. Ta kontakt med studentombudet hvis det oppstår problemer knyttet til dette.

Her kan du lese mer om krav til begrunnelsen.

Individuell klagerett på gruppeeksamen

Det er Individuell klagerett på gruppeeksamen. Hele gruppen trenger ikke klage på karakteren. Det betyr at en eventuell endring i karakter bare vil skje for den som har klaget. Det gjelder både karakter til fordel for og ulempe for studenten. På OsloMet har bestemmelsen blitt tolket slik de siste årene. Lovendringen medfører derfor ingen praktisk endring.

 

Lykke til med eksamen – nå med enda flere rettigheter og mer forutsigbarhet.