En høyesterettsdom om fusk

For noen uker siden var jeg tilskuer til en sak i Høyesterett. Saken gjaldt en student fra Universitetet i Bergen (UiB), som hadde blitt utestengt fra studiet i ett semester på grunn av fusk.

På den aktuelle eksamenen var det tillatt å ha med noen bøker, og disse skulle studentene legge synlig på pulten før de gikk ut av lokalet og det ble foretatt en bokkontroll. Studenten hadde gjort dette, men glemte også igjen et ark med notater på pulten. Arket ble oppdaget av eksamensvaktene under bokkontrollen, og ble fjernet. Både studenten og universitetet var enige om at hendelsen hadde skyldtes en forglemmelse, men UiB mente likevel at studenten skulle utestenges på grunn av fusk. Det var Høyesterett enige med dem i. I dette innlegget skal jeg forsøke å forklare hvordan de kom frem til dette og hva denne dommen kan ha å si for andre studenter som skal ta eksamen.

Hele dommen kan du lese her.

Spørsmålene til Høyesterett
Da fuskevedtaket ble gjort hadde UiB en bestemmelse som sa:

“Styret selv eller institusjonens klagenemnd… kan annullere eksamen eller prøve…hvis kandidaten…
b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av… vedkommende eksamen eller prøve….”

Spørsmålet til Høyesterett var:
1. Om det å glemme igjen et ark på pulten før bokkontroll faller inn under begrepet “fusk”
2. Om studenten faktisk har fusket når han ikke hadde tilgang til notatarket mens han skrev eksamensoppgaven
3. Om det å glemme igjen et ark på pulten før bokkontrollen er å regne som “grovt uaktsomt”

Høyesterett vurderte ikke om utestengelse i et halvt år var en rimelig reaksjon.

Høyesteretts vurderinger
1. Lagmannsretten hadde ment at for å kunne kalle noe fusk måtte det inneholde “et element av regelbrudd som direkte kan knyttes til uredelig eller uhederlig atferd egnet til å oppnå en uberettiget fordel ved bedømmelse av en eksamensprestasjon”. De hadde derfor gitt studenten medhold i at hans handling, å glemme igjen et notatark før bokkontrollen, ikke var fusk. Dette var ikke Høyesterett enig i. De mente at regelverket var så klart på at det ikke var lov til å legge igjen noe annet enn lovlige hjelpemidler til bokkontrollen, at det måtte være tilstrekkelig at studenten ikke hadde overholdt disse reglene. Det kunne ikke stilles noe krav til “uredelig eller uhederlig oppførsel” eller til at studenten hadde til hensikt å fuske. Fusk kan det også være  når studenten har vært uoppmerksom eller glemt noe, mente Høyesterett.

2. Videre mente Høyesterett også at eksamen var igang når bokkontrollen startet. Fusk var derfor gjennomført selv om studenten ikke hadde tilgang på notatarket da han skrev oppgaven.

3. På spørsmålet om gjenglemmelsen var “grovt uaktsom” skriver Høyesterett:

“Den eneste oppgaven [studenten] hadde, var å påse at de hjelpemidlene som han framla, var i samsvar med regelverket. Dette var nettopp formålet med å levere bøker og hjelpemidler til forhåndskontroll. Brudd på dette regelverket må anses som alvorlig. At det skjer i et øyeblikks uoppmerksomhet, fratar ikke bruddet dets alvorlige karakter. Gode grunner tilsier at det i en slik situasjon må kunne reageres strengt, både for å oppfylle lovens formål med eksamen og for å hindre at studenter opptrer skjødesløst eller spekulativt ved kontrollen”.

De kom dermed til at studenten hadde handlet “grovt uaktsomt”, og at handlingen derfor oppfylte alle kravene til fusk. Konklusjonen var at UiBs vedtak ikke bygget på feil rettsanvendelse, og derfor var gyldig. Alle dommerne i Høyesterett var enige i dette.

Dommens betydning
Dette er første gang siden sekstitallet at en sak om fusk på eksamen har vært oppe til Høyesterett. For å havne der må en sak inneholde viktige og prinsippielle spørsmål som det anses å være av betydning å få svar på. Dommen fra Høyesterett er endelig og vil derfor kunne få stor betydning for håndteringen av slike saker fremover.

Dommen tar for seg flere viktige problemstillinger, men det mest interessante for studentene er kanskje at Høyesterett sier noe om hva som kreves av en student i en eksamenssituasjon. Brudd på regelverket er alvorlig, skriver de, og det blir ikke noe mindre alvorlig av at det skjer “i et øyeblikks uoppmerksomhet”. De stiller strenge krav til studenters aktsomhet i eksamenssituasjonen. Å glemme igjen et ulovlig hjelpemiddel på pulten er “grovt uaktsomt”, og kan altså føre til annulering av oppgaven eller utestengelse.

 

Lurer du på hva UiB, advokatene i saken og studenten selv mente om resultatet kan du lese et intervju med dem her.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.