Studentombudets mandat

I styremøte 20.desember 2016 vedtok Høgskolestyret ved HiOA enstemmig at studentombudet skal være en permanent ordning. Studentombudets mandat ble endret, og lyder nå som følger:

 1. Studentombudet (ombudet) ved OsloMet er en uavhengig instans som gir
  råd og bistand i saker om studentenes studiesituasjon. Ombudet skal se til
  at sakene blir rettmessig behandlet. Ombudets verdigrunnlag (uavhengig,
  konfidensiell, uformell, nøytral) skal etterleves i utøvelsen av oppgaven.
 2. Ombudet skal sørge for at instansen er godt kjent blant studentene som
  et lavterskeltilbud.
 3. Ombudet kan gi tilbud om opplæring til studenttillitsvalgte om
  studentenes rettigheter og plikter.
 4. Ombudet er administrativt plassert i HR-avdelingen i Avdeling for
  Organisasjon og virksomhetsstyring, og rapporterer personalmessig og
  administrativt til HR-direktør. Ombudet har ikke instruksjonsmyndighet
  overfor enhetene ved OsloMet.
 5. Ombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig organisasjonsnivå.
  Ombudet har ikke beslutningsmyndighet. Ombudet er heller ikke klage eller
  ankeinstans for beslutninger og vedtak fattet av OsloMet.
 6. Ombudet avgir årlig skriftlig rapport om sin virksomhet til universitetsstyret.
  Rapport legges frem for læringsmiljøutvalget og universitetsstyret. Rektor
  orienteres løpende om viktige saker.
 7. Ombudet mottar all skriftlig informasjon utarbeidet av OsloMet om
  studentenes studiesituasjon.
 8. Ombudet skal være i jevnlig kontakt med relevante enheter i
  organisasjonen, og i samråd med nærmeste leder ta initiativ til læring hos
  tilsatte knyttet til studentenes situasjon. Ombudet kan fremme saker
  innenfor sitt område direkte til styret, i tråd med de til enhver tid gjeldende
  prosedyrer for styresaker.
 9. Ombudet avgjør selv om og på hvilken måte råd og bistand til
  studentene skal gis. Avslag skal alltid begrunnes. Avslag og misnøye med
  ombudets avgjørelse kan ikke påklages.
 10. Ombudet har innsyn i saksdokumenter i en sak så lenge studenten
  saken gjelder samtykker, jf. personopplysningslovens § 8 første punktum.
  Ombudet er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.
 11. Ombudet er tilsatt som tjenestemann og er underlagt
  tjenestemannslovgivningen i staten. Ombudet har som tilsatt ved OsloMet
  krav på personalmessig oppfølging av sin leder og tilbud om relevant og
  nødvendig videreutvikling.