Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen vil takke alle som har stilt til valg og informere om at det har vært svært gode kandidater.

Valgkomiteen har vurdert alle kandidater basert på kandidatskjema og intervju. Kandidater til Arbeidsutvalget og Høgskolestyret har også blitt vurdert på bakgrunn av Sofaprat, samt to caseoppgaver der den første handlet om faglig/politisk fremstilling og den andre var en refleksjonsoppgave om personlig interaksjon. Spørsmål har blitt skrevet på forhånd av intervjuer for å bidra til lik prosess og behandling for alle. Valgkomiteen har også brukt parametere for egen bevisstgjøring. Valgkomiteen har hatt lange diskusjoner gjennom innstillingsprosessen og innstilt kandidater med tanke på rolle og sammensetning.

VK forholder seg til følgende type innstillinger:
Enstemmig innstilt
Komiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet

Innstilt
Flertallet i komiteen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet, men mindretallet ønsker ikke å ta ut noen dissens (uenighet)

Flertallets innstilling
Flertallet i komiteen mener kandidaten er best egnet til vervet

Mindretallets innstilling
Flertallet i komiteen mener en kandidat er best egnet, men mindretallet tar ut disens (uenighet) og mener en annen kandidat er best egnet til vervet

Ikke innstilt
Komiteen er enig om at kandidaten er mindre egnet til vervet

Arbeidsutvalget

Leder
Rune Keisuke Kosaka – Enstemmig innstilt
Keisuke har gjennom innstillingsprosessen overbevist valgkomiteen om at han vil være en sterk, trygg og god leder for studentparlamentet det kommende året. Keisuke har mye relevant erfaring og har jobbet både politisk og organisatorisk, i tillegg kan han også vise til konkrete gjennomslag og politisk forståelse. Keisuke er offensiv og tør å stille kritiske spørsmål, samtidig som han selv ikke er redd for å motta og ta til seg kritikk, eller å lytte til andres meninger. Keisuke har klare ambisjoner for SP det kommende året og har gode refleksjoner om hvordan han skal nå disse.

Personlig fremstår Keisuke som svært tydelig og trygg på seg selv. Han har klare og svært gode refleksjoner rundt hvordan han opptrer i ulike roller og valgkomiteen mener at hans bevissthet på dette vil gjøre han til en trygg leder både ovenfor AU, SP og utad. Han er bevisst sin fremtoning og har klare tanker om hvordan han skal bruke sine ulike personlige sider i ulike settinger. Han viser også gode refleksjoner over egne svakheter, og evner å se arbeidsutvalget som helhet og et team, der leder ikke står alene og må kunne alt, men der et team som en helhet jobber sammen. Valgkomiteen opplever Keisuke som en teambygger som vil jobbe for at alle presterer sitt beste, samtidig som han vil evne å ivareta og være støttende i tunge perioder.

Oppsummert har Keisuke vist valgkomiteen en sterk lederskikkelse som evner å bygge, bruke og ivareta et team som vil spille på hverandres styrker og svakheter for å oppnå politiske og organisatoriske gjennomslag for SP og HiOA.

Valgkomiteen mener Keisuke med en av de to innstilte nestlederkandidatene vil kunne skape et SP med nye meninger som ivaretar organisasjonen, dens medlemmer og meninger som helhet. Leder og nestleder vil utfylle hverandre med ulike personligheter, evner, kunnskap og interesser som skaper et sterkt og handlekraftig lederteam. Valgkomiteen tenker at Keisuke med sin tydelighet vil bli godt spilt opp av en av de to nestlederkandidatene, som med sin utstråling evner å inkludere og få med seg andre. Valgkomiteen tror samlet sett at lederteamet vil kunne appellere til både studenter, ansatte og andre utenforstående.

Nestleder
Pia Marie N. Johansen – Flertallets innstilling
Pia viser et enorm engasjement og stor pågangsevne. Hun er svært omgjengelig og er lett å komme i kontakt med. Hun har en god rolleforståelse og vil være en trygg person for både AU og studentdemokrati. VK mener at Pias utstråling og evne til inkludering vil gjøre henne til en god kontaktperson ut mot studentdemokratiet og hun vil være en nestleder som utfyller leder godt. Pia har gjennom sin tid i studentpolitikken opparbeidet seg kunnskap på flere områder og viser gode refleksjoner på hvordan hun kan jobbe med ulike tematikker. Hun viser til gode resultater og gjennomslag ved sitt engasjement på Instituttet for estetiske fag og på sitt fakultet. Pia har en allsidighet som gjør at hun lett kan tre inn flere roller i arbeidsutvalget og vil kunne være en støttespiller til hele AU, både faglig og personlig. Hun viser god struktur, enorm kapasitet og har klare ambisjoner for hva hun ønsker å gjennomføre og hvordan. Valgkomiteen er trygg på at Pia vil skjøtte dette vervet godt.

Med den innstilte lederen mener flertallet i valgkomiteen at studentparlamentet vil få et faglig sterkt lederteam som vil kunne jobbe godt oppover og nedover i organisasjonen.

Bjørn H. H. Garborg – Mindretallets innstilling
Bjørn er utadvendt og en person det er lett å komme i kontakt med. Til tross for sin korte tid i studentpolitikken har Bjørn vist stort engasjement og arbeidsvilje. Han har evnen til å hoppe inn i saker spontant og samtidig vise til gode vurderinger og resultater. Han har tatt en aktiv interesse i ulike tillitsvalgtroller ved HiOA og viser evne til å sette seg inn i komplisert og krevende politikk selv med liten erfaring. Han har politisk forståelse. Som fersk i studentpolitikken vil Bjørn bringe inn nye perspektiver inn i arbeidsutvalget. Han vil kunne stille viktige spørsmål om hvordan studentdemokratiet er bygget opp og til politikken som SP fører. Bjørn fremstår som en person fra studentgrasrota og vil være en viktig bidragsyter for å kunne nå ut til den jevne student. Han vil være en nestleder som utfyller resten av AU på en god måte og som kan bidra til å løfte de andre frem. Valgkomiteen er trygg på at Bjørn vil skjøtte dette vervet godt.

Med den innstilte lederen mener mindretallet i valgkomiteen at Studentparlamentet vil få et politisk sterkt lederteam som vil sette politiske saker på agendaen og få disse ut i media.

Fagpolitisk ansvarlig
Karoline W. Kaldråstøyl – Innstilt
Karoline har et enormt engasjement for rollens ansvarsområder og vil gi mye i denne rollen. Hun vet hva hun mangler erfaring og kompetanse på og vil ikke ha noen utfordring med å sette seg inn i det hun trenger å vite mer om. Selv om hun har innehatt flere studentpolitiske verv på HiOA viser hun nytenkende refleksjoner om rollen. Karolines personlige egenskaper står sterkt. Hun vil bidra godt til et team og arbeidsmiljø. Karoline har med seg en viktig ro og er ikke den som tar mye plass, men viser samtidig at hun er tydelig i politisk arbeid. Hun innehar et spesielt stort engasjement og erfaring med internasjonaliseringsarbeid både innenfor internasjonalisering av utdanning og solidaritetsarbeid. Dette vil SP dra stor nytte av. Valgkomiteen er trygg på at Karoline vil skjøtte dette vervet godt.

Læringsmiljøansvarlig
Julie Iversen – Enstemmig innstilt
Julie har et enormt engasjement for læringsmiljø og har evnen til å smitte dette videre. Hun viser god innsikt og refleksjoner for læringsmiljø i grasrota, institusjonelt, regionalt og nasjonalt, samt at hun ser koblinger her. Julie har en lang relevant fartstid i politikk og studentpolitikk og forstår politiske prosesser. Hun har en personlighet som gjør det lett for folk å komme i kontakt med henne og hun sitter med et stort nettverk hun vil dra nytte av. Julie vil være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og team, knyttet til både humør og debattevner. Hun var eneste kandidat til denne posisjonen, men valgkomiteen ønsker å presisere at det ikke er grunnen til at hun er innstilt. Julie imponerer. Valgkomiteen er trygg på at Julie vil skjøtte dette vervet godt.

Høgskolestyret
Kvinnelig fast representant
Sunniva Braaten – Enstemmig innstilt

Sunniva viser god rolleforståelse. Hun vil også bringe mer til vervet enn hva som kreves og har klare tanker om dette. Hun reflekterer godt over både saker og ansvar i styret. Sunniva er tydelig. Hun bringer med seg god kjennskap til hele HiOA, saker som foregår i sektoren, har gode kontakter og vil være en viktig kontinuitetsbærer for de andre representantene. Valgkomiteen er trygg på at Sunniva vil skjøtte dette vervet godt.

Mannlig fast representant
Envy Aleksander Frogset – Enstemmig innstilt

Envy har vist et stort engasjement og interesser for vervet, blant annet ved å vise til research og samtaler med kontaktpersoner på vervet. Han viser forståelse for organisasjon og prosess i sine refleksjoner. Han trekker frem aktuelle saker og viser nytenkende refleksjoner for hvordan han kan jobbe med dem. Envy er tydelig i sin formidling, noe som veier tungt i et verv der man har knapt med tid til å fremme sin mening i store og tunge saker. Envy vil skjøtte dette vervet godt.

Kvinnelig vara representant
Meera Manjit Kaur – Flertallets innstilling

Meera imponerte valgkomiteen med gode refleksjoner over rolle og saker under intervjuet. Hun har god kjennskap til HiOA gjennom flere år som student og tillitsvalgt. Samtidig sitter Meera på regional erfaring og vil bringe inn et spennende Oslo-perspektiv i styret. Hun viser også til nasjonale kontakter og hvordan hun kan bruke perspektiver hun får her inn i diskusjoner om HiOAs utvikling. Meera vil skjøtte dette vervet godt.

Helene Kongerud – Mindretallets innstilling
Helene viser gode refleksjoner over roller og saker under innstillingsprosessen. Helene kan vise til mye godt arbeid politisk og har ambisjoner for disse videre. Hun bringer med seg en kontinuitet da hun kjenner saker som foregår på HiOA og sektoren. Helene har en unik god kjennskap til grasrota og sitter på en stor erfaring med å se studentmassens samlede mening. Helene vil skjøtte dette vervet godt.

Mannlig vara representant
Joel Gianni – Enstemmig innstilt

Joel har vist et stort engasjement og interesser for vervet, blant annet ved å vise til en entusiastisk research på vervet. Joel kan vise til en rekke relevant erfaring fra ulike verv og organisasjoner, samt forståelse for prosesser og arbeid lignende det styret arbeider med. Han trekker frem aktuelle saker og gode tanker om hvordan han vil jobbe inn i styret. Joel vil skjøtte dette vervet godt.

Klagenemnda
Mannlig fast representant
Marius Toresen – Enstemmig Innstilt

Marius har en svært positivt fremtoning og oppleves av valgkomiteen som en humørspreder. Disse egenskapene tror valgkomiteen vil være viktige å ha i klagenemda når man skal behandle svært tunge saker. Under intervjuet reflekterte Marius svært godt over rollen som studentrepresentant og hvordan man skal forholde seg til studenter og til de andre medlemmene i nemda. Marius overbeviste valgkomiteen om at han vil klare å sette seg godt inn i saker og bidra med en åpenhet og ærlighet i klagenemdas diskusjoner og beslutninger. Valgkomiteen opplever at Marius er svært trygg på seg selv noe som vil komme godt med i dette vervet.

Kvinnelig fast representant
Marte Hoel – Enstemmig innstilt

Valgkomiteen opplever Marte som en svært god kandidat til klagenemda. Marte viser god forståelse for hvordan prosesser og saker blir behandlet i klagenemnda og hvilken rolle hun som studentrepresentant har. Hun har god oversikt over juss som fagfelt og har god forståelse for hvordan man setter seg inn i sakene som skal opp i klagenemnda. Marte bringer også med seg en kontinuitet som VK opplever som et viktig moment. Som person opplever valgkomiteen Marte som trygg og svært seriøs, noe som vil være en viktig egenskap i møte med studenter. Samtidig som hun også viser mye humor, glede som vil være en viktig egenskap å ha internt i nemnda når man skal behandle tunge saker.

Mannlig vara representant
Leif Arne Brandal – Enstemmig innstilt

Leif Arne fremstår som svært trygg, rolig og med god evne til å sette seg inn i sakene overfor nemnda. Han viser til relevant erfaring og gode refleksjoner over hvordan han skal opptre i rollen som studentrepresentant. Valgkomiteen tror Leif Arne vil være en god vararepresentant som evner å sette seg inn i sakene.

Kvinnelig vara representant
Ingen innstilling

Skikkethetsnemnda
Kvinnelig representant
Silje Økland – Enstemmig innstilt

Silje imponerte valgkomiteen under intervjuet. Hun er svært reflektert med gode tanker og forståelse for rollen som studentrepresentant i skikkethetsnemnda. Silje har erfaring med jussfag og viser en god forståelse for hvordan man forholder seg til lovverk og beslutninger basert på loven, noe valgkomiteen ser på som svært viktig. Silje fremstår som lyttende, seriøs, og trygg med et behagelig vesen. Valgkomiteen tror Silje vil være med å skape et godt diskusjonsklima i skikkethetsnemda og vil skjøtte vervet godt.

Mannlig representant
Marius Toresen – Enstemmig innstilt

Valgkomiteen har i innstilling til skikkethetsnemnda vektlagt de samme egenskapene som trekkes frem i innstilling til klagenemnda og viser til den. Valgkomiteen tror at Marius sin erfaring med de to vervene samtidig kan gi positive synergieffekter for høgskolen ettersom kunnskapen og kompetanse vil ha stor overførbarhet.

Valgkomiteen har i innstillingen lagt vekt på at de to kandidatene til skikkethetsnemnda vil kunne utfylle hverandre godt. De kommer fra to forskjellige utdanninger og ga under intervjuet gode refleksjoner rundt det å ivareta sårbare grupper på ulike felt, noe valgkomiteen mener er viktig.

Kontrollkomiteen
Ansar Qadeer – Innstilt
Ansar leverte et godt intervju med valgkomiteen og svarte godt på krevende spørsmål. Han fremstår som en seriøs kandidat med gode refleksjoner om Kontrollkomiteens rolle i Studentparlamentet og hans egen rolle som et medlem av komiteen. Ansar kan vise til lang fartstid i parlamentet og har god kjennskap til både vedtekter og politikk. Dette vil være en styrke i situasjoner hvor man på kort tid skal svare på krevende og kompliserte spørsmål. Ansvar er stødig. Med en omgjengelig og inkluderende personlighet vil Ansar lett kunne samarbeide med de andre i kontrollkomiteen og gi et godt arbeidsmiljø. Dette vil også være en positivt i møte med medlemmene av parlamentet.