Forkortelser

På denne siden finner du en oversikt over det mest brukte forkortelsene på OsloMet. Flere av forkortelsene kommer med en utvidet forklaring.

For å raskt finne fram til forkortelsen du leter etter kan du bruke søkemotoren i nettleseren (Ctrl+f eller Cmnd+f).

 

GENERELLE FORKORTELSER

OsloMet = Oslo Metropolitan University, OsloMet – storbyuniversitet

HiOA = Høgskolen i Oslo og Akershus

Fra 12. januar 2018 fikk HiOA universitetsstatus og ble til OsloMet. Forkortelsen HiOA står foreløpig igjen enkelte steder.

 

STUDENTDEMOKRATIET PÅ OSLOMET

SP = Studentparlamentet
OsloMet’s øverste studentorgan, bestående av studentrepresentanter fra alle fire fakulteter. Representantene velges ved urnevalg hver høst (alle OsloMet-studenter kan stille til valg) og sitter i SP for ett kalenderår. SP jobber for OsloMet-studentenes rettigheter og interesser, både økonomiske, faglige og sosiale.

AU = Arbeidsutvalget
AU er Studentparlamentets arbeidende og forbedrende organ. AU består av Studentparlamentets leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig og læringsmiljøansvarlig. AU har fått permisjon fra studiene for å jobbe med studentpolitikk og studentene OsloMets interesser på heltid. I tillegg følger de opp sakene SP ønsker å jobbe for.

KK = Kontrollkomiteen
KK’s oppgave er å kontrollere at SP og dets organer opererer i henhold til norsk lov og vedtatt politikk, Universitet- og høgskoleloven, SP’s vedtekter, reglement og vedtak. Komiteen består av tre medlemmer.

VK = Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgaver er sammen med AU å profilere valg og oppnevninger foretatt av SP, rekruttere og intervjue kandidater til valg og oppnevninger, samt bidra til planlegging og gjennomføring av valg til SP i løpet av høstsemesteret. Komiteen består av en leder og fire øvrige medlemmer.

SFR = Studentenes Fakultetsråd
Ved hvert av de fire fakultetene ved OsloMet finnes det et fakultetsråd for studentene som jobber med saker som berører alle studentene ved hele fakultetet. SFR jobber opp mot fakultetsledelsen og SP, for å ivareta studentenes interesser ved sitt fakultet.

SR = Studentråd
SR’ene  er lokale studentorgan, som jobber for studentene på ett eller flere institutt. SR’ene består av klassetillitsvalgte fra de ulike utdanningene og jobber opp mot instituttledelsen med saker som opptar studentene ved deres utdanninger.

SRS – Studentrådsstyre
SR’ene ved OsloMet ledes av hvert sitt valgte SRS. Styret er ansvarlig for å gjennomføre den daglige driften til SR, samt innkalling til møter.

 

FAKULTETER

HV = Fakultet for Helsevitenskap
HV er ett av fire fakulteter ved OsloMet. Tidligere kalt Fakultet for Helsefag (HF).

LUI – Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier
LUI er ett av fire fakulteter ved OsloMet.

SAM – Samfunnsvitenskapelig fakultet
SAM er ett av fire fakulteter ved OsloMet.

TKD – Fakultet for Teknologi, kunst og design
TKD er ett av fire fakulteter ved OsloMet.

 

RÅD OG UTVALG PÅ OSLOMET

UU = Utdanningsutvalget

FoU = Forskning- ot utdanningsutvalget

LMU = Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget er et lovfestet rådgivende organ opp mot OsloMet sitt styre. Målet er å initiere, samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved OsloMet. LMU ønsker også å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.

 

EKSTERNE AKTØRER

NSO = Norsk Studentorganisasjon
Den største interesseorganisasjonen for studenter i hele Norge. Paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler og universiteter over hele landet. Består av 30 medlemslag og representerer om lag 230 000 studenter. Studentparlamentet ved OsloMet er medlem i Norsk Studentorganisasjon.

VT = Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget er SiO sitt styrende og lovgivende organ. VT er en velferdspolitisk interesseorganisasjon for alle de 66.000 studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Velferdstinget jobber for flest og best mulig velferdstilbud for alle studenter.

SiO = Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Alle universiteter og høgskoler som mottar offentlig støtte er tilknyttet en studentsamskipnad. OsloMet er tilknyttet samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sammen med de fleste andre utdanningsinstitusjoner i Oslo. Studentsamskipnadene skal ta seg av studentenes velferdsbehov på og utenfor lærestedet. SiO tilbyr blant annet studentboliger, treningstilbud for studenter, kantiner, helsetjenester og barnehageplasser.

ØVRIGE FORTKORTELSER

SHoT = Studentenes Helse- og Trivselsundersøkele

SHoT er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Undersøkelsen gjennomføres av studentsamskipnadene sammen med Folkehelseinstituttet.