Råd og utvalg: Fakultetsnivå

Vervene på fakultetsnivå velges på allmøter på fakultetene, de avholdes rundt starten av mai og verv-perioden er et studieår. Kontakt ditt Studentenes fakultetsrådstyret dersom du er interresert i noen av vervene under.

Det er ikke alle fakultetene som har samme råd og utvalg. Derfor det aktuelle fakultetene nevnt bak tittel. Alle råd og utvalg med bestemmelses myndighet over studenter skal ha minst 20% studentrepresentasjon.

Studentenes fakultetsrådstyret (alle fakultetene)

Studentenes Fakultetsråd har et styre som består av leder og nestleder. Disse er valgt på allmøte på fakultet og ansatte på OsloMet, i en 15% og en 10% stilling. De jobber med saker som opptar studentene ved fakultetet. Leder og nestleder skal følge opp det de fakultetstillitsvalgte mener.

Studentenes fakultetsråd har som hovedoppgave å følge opp studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet.

Fakultetsråd (alle fakultetene)
Dette utvalget gir råd til dekanen om overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved fakultetet. Fakultetsrådene består av undervisnings- og forskningsansatte, administrativt ansatte, representanter fra praksisfeltet og studentrepresentanter.

Forskning og utviklingsutvalget (alle fakultetene)
Her skal utvalget fordele midler til forskning- og utviklingsvirksomheten ved fakultetet. Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen.

Juryen for Årets Underviser (alle fakultetene)
Hvert nomineres flere undervisere på OsloMet til den gjeve prisen Årets Underviser. I denne juryen sitter det en student fra hvert fakultet samt nestleder av Studentparlamentet. Det er normalt satt av et jurymøte rundt starten av juni hvor vinneren kåres.

Utdanningsutvalget (TKD, LUI, SAM) 
Utdanningsutvalget på fakultetsnivå er rådgivende overfor fakultetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle fakultetets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at fakultetet har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMet’s faglige profil og egenart.

Utdanningsutvalget ved Oslo Universitetsykehus (HV)
Utdanningsutvalget ved Oslo universitetssykehus skal være et rådgivende organ i strategiske utdanningsspørsmål. Utvalget skal arbeide med prinsipielle og klinikkovergripende saker av strategisk, koordinerende og praktisk karakter. Både grunn-, videre- og etterutdanning ligger innenfor utvalgets ansvarsområde.

Man skal blant annet gi råd til administrerende direktør ved sykehuset, UiO og OsloMet, arbeide for å fremme betydningen av og heve kvaliteten på utdanning i alle miljøer ved sykehuset og gi råd om utvikling og oppfølging av utdanningsstrategi og handlingsplan.

Utdanningsutvalget ved A-hus (HV)
Dette utvalget skal være et tverrfaglig rådgivende organ for administrerende direktør i strategiske spørsmål innen medisinske og psykologfaglig utdanning. Ansvarsområdet omfatter utdanninger på bachelor-, master- og PHD-nivå i tillegg til formaliserte videreutdanninger.

Man skal blant annet gi råd vedrørende utvikling av A-hus som god læringsarena, arbeidet for godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utvikling og gjennomføring av de ulike studiene og anbefale prioritering innen utdanning i tråd med sykehusets strategi og behov for kompetanse.

Studieutvalget (HV)
Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen og skal godkjenne nye og reviderte programplaner og emneplaner for studier på sitt fakultet, samt fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisning og forskning-stillinger (TKD, LUI, SAM)
Vedtar hvilke søkere som skal tilsettes i undervisnings- og forskningsstillinger ved de enkelte fakultetene.

Ansettelsesutvalget for lederstillinger (LUI)
Vedtar hvilke søkere som skal tilsettes ilederstillinger ved de enkelte fakultetene.

Tilsettings- og innstillingsutvalg for faglig-administrative lederstillinger (HV)
I innstillingsutvalget er man med på intervju av kandidater til stillingen. Man avgjør sammen med utvalget hvilken kandidat man skal innstille og eventuelt i hvilken rekkefølge. I tilsettingsutvalget vurderer man de kandidatene som innstillingsutvalget avgjorde og avgjør hvilken kandidat som får tilbud om jobben. Men i hver av disse sitter 1 representant for hver innstilling. Altså den representanten som innstiller kan ikke sitte i tilsettingen av den kandidaten, slik at representantene blir fordelt ettersom.

Tilsettingsutvalg og tilsettningsråd (HV)
I dette utvalget er det leder som innstiller, men representanten har mulighet til å både være med i intervjuprosessen og i tilsettingsprosessen.

Innstillingsutvalg for instituttleder og studieleder (TKD)
Instiller på kandidater som søker på jobbem som instituttleder og studieleder.

Praksisutvalg (LUI, TKD)
Fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis, og kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for en tredje og siste praksisperiode.

Utvalg for studentsaker/studiesaker (LUI, HV,)
Utvalget fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis og behandler søknader om 4.gangs forsøk på eksamen og 3.gangs forsøk på å gjennomføre praksisstudier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *