Råd og utvalg: Institusjonsnivå

Vervene på institusjonsnivå velges av Studentparlamentet på valgmøte rundt slutten av april. Studentene som velges på valgmøte sitter i verv i et studieår. Kontakt Studentparlamentet dersom du er interresert i noen av vervene under. Det hender at Studentparlamentet supplerer til råd og utvalg gjennom året.

Universitetsstyret 
Universitetets øverste beslutningsorgan. Bestemmer universitetets overordnede strategiske virksomhet og drift. Det er her de viktigste sakene vedtas.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Klagenemnda
Klager på enkeltvedtak betyr klager fra studenter på f.eks. formelle feil v/eksamen, bortfall av studierett, mangel på studieprogresjon e.l. Nemnda har ansvaret for fuskesaker v/OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Skikkethetsnemnda
Fatter vedtak i saker om utestenging på bakgrunn av faglige og personlige forutsetninger. Skikkethet gjelder for studenter innen lærer og helse- og sosialpersonell, og studentrepresentantene burde være fra de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering.
Studentrepresentanter: 2 faste

Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen i saker som er relatert til læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har som mål å initiere samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved institusjonen. Utvalget har som mål å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål angår studentenes sikkerhet og velferd.
Studentrepresentanter: 6 faste + 6 vara

Studieutvalget
Studieutvalget er oppnevnt av universitetsstyret ved OsloMet. Utvalget skal være rådgivende overfor institusjonsledelsen. Studieutvalget skal godkjenne nye program- og emneplaner på master- og ph.d.-nivå og vesentlige endringer i slike planer. Utvalget fastsetter også utfyllende bestemmelser innenfor rammen av forskrifter tilknyttet studiene.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Forskning- og utviklingsutvalget
Utvalget er rådgivende ovenfor ledelsen i spørsmål om forsknings- og utviklingsvirksomhet på OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget er rådgivende overforuniversitetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at institutsjonen har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMet’s faglige profil og egenart.
Studentrepresentanter: 3 faste + 3 vara

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning-styret
Senterstyret er det øverste organ ved senteret for velferds- og arbeidslivsforskning. Senterstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved senteret, i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og rammer og mål som gis av styret ved OsloMet. Senterstyret skal sikre at senteret er i god utvikling, at virksomheten holder et høyt faglig nivå og drives effektivt, og skal sørge for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av virksomheten senteret har ansvar for.Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Tilsettningsutvalget for undervisnings- og forskeransatte
Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskerlig at sitter som fast i tilsettningsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter)

Tilsettningsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter
Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskerlig at sitter som fast tilsettningsutvalget for undervisnings- og forskeransatte)

Kulturutvalget
Er du opptatt av kulturtilbud for student er på OsloMet? Kulturutvalget har ansvar for kulturtilbudet på OsloMet og planlegg er en kulturkalender for hvert semester. Kulturkalenderen består av konserter, forestillinger, filmvisninger, foredrag om ulike tema, m.m. Som studentrepresentant i kulturutvalget er du med på å planlegge og finne aktiviteter til kulturtilbudet.
Studentrepresentanter: 3 faste

Tildelingskomitee for aktivitetsmidler
Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement.
Studentrepresentanter: 2 faste

Styringsgruppe for INTERACT
INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret. Det er ønskelig at studentrepresentantene kommer fra studier som omhandler barn og ungdom.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *