Studentparlamentet

Studentparlamentet ved OsloMet er universitetets øverste studentdemokratiske organ, universitetets studentpolitiske stemme utad og studentenes forankring i toppledelsen og opp mot rektoratet. I tillegg er det Studentparlamentet som velger studentrepresentanter inn i ulike råd og utvalg på institusjon-/universitetsnivå.

Har du lyst til å…

  • drive med noe annet enn bare pensum og forelesninger i studietiden?
  • få nye venner eller møte nye, engasjerte mennesker?
  • drive med studentpolitikk?
  • skaffe deg et nettverk utenfor eget studie?
  • påvirke din og andres studiehverdag?
  • tale studentenes stemme?
  • lære en drøss med nye ting du ikke vil få gjennom forelesninger?
  • tjene litt ekstra penger ved siden av studiene?

Så …

Still til valg som studentparlamentsmedlem!

Eller

Still til verv studentparlamentet velger til!

Valg som studentparlamentsmedlem!

Studentparlamentets valgperiode foregår over en måned på slutten av hvert høstsemester. Vi deler perioden inn i “Still til valg” i slutten av oktober og “Stem” i starten av november. Valgte parlament sitter fra 1. januar til 31. desember

I “Still til valg”-perioden kan alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet stille til valg.Parlamentet består av 27 representanter fordelt ut i fra antall studenter på OsloMets fire fakulteter med tilsvarende vara-plasser.Man stiller på vegne av sitt fakultet og ved å fylle ut kandidatskjema. Her skriver man litt om hva som engasjerer, hva man mener og/eller hva man ønsker å jobbe for. Det kan være alt fra læringsmiljø, tverrprofesjon, undervisning eller sosiale møteplasser.

I “Stem”-perioden har alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet stemmerett og avgir sin stemme via urnevalg. Urnevalget foregår på nett og ligger ute sammen med kandidatenes kandidatskjema. Du stemmer på kandidatene ved ditt fakultet og har like mange stemmer som antall fasteplasser.

 

Verv Studentparlamentet velger til!

I løpet av hvert vårsemester velger Studentparlamentet studenter som skal representere studentene i sentrale nemd, styrer og utvalg. Disse vervene er alle ettårige og studentene har en lovpålagte plasser.

Her finner du all informasjon om vervene, hvordan man melder seg som kandidat og prosessen frem til valgdagen.

Fulltidsverv

 

Arbeidsutvalget – fire fulltidsstillinger som jobber for å fremme Studentparlamentets politikk og å representere studentene.

Deltidsverv

I disse vervene sitter man sammen med andre ansatte fra OsloMet.

Universitetsstyret – to studentrepresentanter i universitetets øverste styre, som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift, altså rektors sjef.

Læringsmiljøutvalget – seks studentrepresentanter som jobber for å sikre studentenes læringsmiljø.

Utdanningsutvalget – tre studentrepresentanter som skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger og sikre en god kobling mellom utdanning og forskning.

Forsknings- og utviklingsutvalget – to studentrepresentanter som blant annet jobber for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

Klagenemnda – to studentrepresentanter som deltar i saksbehandling av studenters klagesaker

.Skikkethetsnemnda – to studentrepresentanter som deltar i saksbehandling angående studenters skikkethet.

Kulturutvalget – tre studentrepresentanter som jobber for å utarbeide kulturtilbud for ansatte og studenter ved OsloMet.

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningstilsatte – en studentrepresentant som jobber med å ansette gode undervisere og forskere.

Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter – en studentrepresentant som jobber med å ansette gode professorer, forskere og dosenter.

Verv for Studentparlamentet

Valgkomiteen – fem personer som jobber for å vurdere og innstille de gode kandidatene til verv i Studentparlamentet.

Kontrollkomiteen – tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet og AU sitt arbeid samsvarer med vedtatt politikk. Det skal velges en representant.

Kontakt

Om du lurer på noe om noen av vervene kan du enten sende mail Studentparlamentets egen valgkomité eller ved å sende direkte til Studentparlamentet.

 

Valgkomiteens arbeid

Til noen av vervene vil det bli laget en innstilling (anbefaling) på kandidater av Studentparlamentets valgkomite. Disse vervene vil derfor ha en egen prosess. For alle andre verv stiller kandidatene til valg på selve valgmøtet. En oversikt over alle vervene ligger lenger ned på siden.

Vervene som valgkomiteen innstiller på er:

• Studentparlamentets arbeidsutvalg
• Universitetsstyret
• Skikkethetsnemnda
• Klagenemnda
• Studentparlamentets kontrollkomite

For å bli med i valgkomiteens vurdering må man fylle ut kandidatskjema hvor man legger ved profilbilde og CV samt krysser av for de vervene man stiller til.
Kandidatskjema finner du her. 

I kandidatskjemaet skal du laste opp CV og svare på spørsmålene som blir tilt i skjemaet.

Det vil være en frist for å sende inn skjema.

Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen for å avtale tid for intervju.
OBS! Kandidater til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret vil få en Caseoppgave som de skal svare på før intervjuet.

Valgkomiteen kan nås på vk.sphioa@gmail.com. Valgkomiteen vil også være tilgjengelig for å treffes på møtene til Studentparlamentet og etter avtale.

Hvert år arrangeres det også en sofaprat på kveldstid. Her får kandidatene til Arbeidsutvalget g Universitetsstyret presentere seg og andre kan stille spørsmål til kandidatene. Arrangementet for sofapraten vil bli godt annonsert.