Sustainable European welfare societies Assessing linkages between social and environmental policy

Prosjektet på norsk

Bærekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye sammenhenger mellom velferds- og klimapolitikk

Velferdsreformer står på dagsorden i de fleste europeiske land. Endringer er nødvendige for å sikre velferdsstatens framtidige bærekraft. Det er alminnelig erkjent at aldrende befolkninger setter sosiale sikringsordninger (f.eks. alderspensjoner) og tjenester (særlig tilknyttet helse og omsorg) under press Likevel er det fra politikeres og eksperters side som regel uklart hva de mener det vil kreve å skape bærekraftige velferdssamfunn. Samtidig – og selv om vi vet at miljø- og klimaendringer i stadig større grad påvirker mennesker og samfunn – har det vært gjort lite forskning på hvilken betydning slike endringer har – og vil ha – for rike og velutviklede velferdssamfunn. Hensikten med prosjektet er å begynne å fylle dette kunnskapshullet ved å spørre hvordan politikere og forskere kan håndtere spørsmål om bærekraftig velferd, klima og miljø på en samordnet måte på tvers av vanligvis atskilte politikk- og forskningsområder.

Forskere ved forskningsinstituttene NOVA og CICERO (Norge), Lunds Universitet (Sverige), Universitetet i Milano (Italia) og Østerrikes Vitenskapsakademi samarbeider om tre tematiske arbeidspakker (AP), samt en sammenfattende analyse.

Prosjektet vil foregå over tre år og er finansiert av Norges Forskningsråds program for forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Oppstart finner sted i oktober 2014.