Workshop om lærings og vurderingsformer

Velkommen til workshop

Mandag 9.oktober  kl. 12.30 -15.15

Sted: HiOA Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering – frukt – kaffe -te
Alle er velkommen – meld deg på til kristin.sletten@hioa.no eller bekreft invitasjon i Outlook

Program
Innledning ved prosjektleder Torunn Erichsen om status i arbeidet med programplan. Gruppearbeid hvor en ønsker å få belyst følgende problemstillinger:

 • Diskuter hva det vil si å gå fra undervisningskultur til en læringskultur. Beskriv tiltak som kan føre utdanningen i en slik retning.
 • Diskuter mulige grep som kan øke studentenes egeninnsats og engasjement.
 • Det å lære studentene i å vurdere seg selv er viktig for en fremtidig yrkesrolle. Hvordan kan utdanningen stimulere dette.
 • Prøv å fri dere fra dagens plan og diskuter nye grep som bidrar til å skape sammenheng læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsform. Beskriv minst en oppgave inkludert vurderingsform som ikke benyttes i dag.
 • Kritisk profesjonsutøvelse er forventet av fremtidige sykepleiere. Kom med begrunnede forslag til hvilke oppgaver- og vurderingsformer som kan fremme dette.

Nyhetsbrev september 2017

Forskrifter og retningslinjer
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene ble vedtatt 5.september 2017.I forskriften fremkommer felles læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialfagutdanningene, rammer for praksisstudier og føringer for arbeid med nye nasjonale retningslinjer. Forskriften finner du her
Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har oppstart i september 2017. Det er satt ned programgrupper for de ulike utdanningen, programgruppen for sykepleie finner du her.
Prosessen videre i utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene kan du se her.

Workshop 11.september

Spørsmål besvares

Det var nesten 50 som møtte på workshop om faglig innhold og organisering av ny programplan. Det var deltakere fra alle campus, administrasjon, studenter og praksis. Engasjementet var høyt og det kom mange nyttige innspill. En oppsummering av innspillene kan du lese her  
Det blir ny workshop 09.10.17 kl. 12.30 -15.15 – om lærings og vurderingsformer

Ressursgrupper
Å utvikle innhold i nytt program er en prosess med mange bidragsytere. I denne fasen av prosjektet oppretter vi noen ressursgrupper som skal komme med innspill på utvalgte temaer innen begynnelsen av november 2017. Innspillene vil danne grunnlag for videre arbeid med temaområdet i programplanen.Grupper er etablert for følgende områder:
 
Beskrive styrker og svakheter i nåværende programplaner:
Ressursgruppen består av: Kjersti Sortland og Anne-Trine Wold
Gruppen skal jobbe med å gi en analyse av nåværende programplans styrker og svakheter.
Folkehelse /internasjonalt semester
Ressursgruppen består av: Heidi Kvalvåg, Anne Martha Øygarden, Ida Bregård Rosah Malambo, Kari Otvik Jensen og Ingrid Meyer
Gruppen skal jobbe med å legge grunnlag for når et internasjonalt semester kan legges i utdanningen, og hvordan et slikt semester kan bygges opp.
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Ressursgruppen består av: Mona Meyer, Anne Storaker, Kristin Aamold og Kari Anne Hoel.
Gruppen skal jobbe med hvordan en kan få kontinuitet i de naturvitenskapelige emnene i løpet av utdanningen, og hvilke undervisnings, lærings og vurderingsformer som kan være aktuelle.

Workshop om organisering og faglig innhold i ny programplan

Vi håper å se deg på workshop!

Mandag 11. september kl. 13.30 -16.00

Sted: HiOA Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering; wraps og drikke

Du får en kort orientering om status i prosjektet og gjennomgang av Ny forskrift om felles rammeplan for helse og sosialfagutdanninger. Deretter går vi i grupper slik at du får gitt oss innspill til videre arbeid.

Noen eksempler vi ønsker innspill på:

 • Plassering av emner i ny programplan, hvordan sikre god progresjon?
 • Skal naturvitenskaplige fag undervises adskilt- og eller integrert?
 • Ny nasjonal eksamen i anatomi (12sp.) tilhører 1 semester. Hva mener dere resten av semesteret bør inneholde?
 • Basert på samfunnets behov for sykepleie: hva må styrkes i utdanningen og hva kan tas ut?

Nyhetsbrev august 2017

Workshop høsten 2017- sett av datoene!

 • Mandag 11. september kl 13.30. – 15.30. Tema: Organisering og faglig innhold
 • Mandag 9. oktober kl. 12.30. – 15.00.  Tema: Lærings- og vurderingsformer
 • Mandag 13. november. Kl. 8.30. – 11.15. Tema: Praksisstudier

Rambøll Consulting i samarbeid med Halogen er valgt som leverandør Tjenestedesign

Etter initiativ fra Instituttleder Unni Hembre fikk instituttet innvilget interne strategimidler for å benytte tjenestedesign som metode for å heve kvaliteten i sykepleierutdanningen. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt. Sykepleie HiOA2019 vil være involvert hele veien i arbeidet og det er knyttet store forventninger til samarbeidet.

Tjenestedesign er en av flere metoder som benyttes for å kunne planlegge, utvikle og organisere ulike tjenester. Sentralt i metoden er å involvere brukerne i hele prosessen med å utvikle løsninger, og at det er brukernes behov som står i sentrum for endringer som blir gjennomført.
Prosjektet driftes som et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Hovedpunkter fra forrige workshop den 15. mai

På denne workshopen ble mål og framtidstanker presentert og vi fikk innspill fra deltakerne. Her ser du intervjuet med instituttleder Unni Hembre.

Det var ca. 50 som møtte opp og engasjementet i forsamlingen var stort.  Mange ønsker å bidra til å få en best mulig programplan.

I gruppearbeidet ble det gitt uttrykk for at en må oppleve sammenheng og progresjon i planen, at en må være bevisst på læringsformer, at nytenking om læring i praksis er ønsket. En mer utdypende oppsummering ligger her Oppsummering Workshop 15.05.17.

Forsamlingen var positiv til å ha workshop, og ga uttrykk for at dette er en god arbeidsform.

Referat fra møte i prosjektgruppen 15. juni

Nyhetsbrev mai 2017

Mange har meldt sin interesse for å følge oss bloggen. Så bra! Spesielt gledelig at så mange fra praksis er med og selvsagt alle studentene.

Spre gjerne adressen til andre du tror vil følge oss.

Møte i prosjektgruppen 20. april

En av sakene var gjennomgang av hvilke rammer som ligger til grunn for arbeidet med programplaner. Det er viktig å ha en felles forståelse. Videre ble det diskutert muligheten for å dele prosjektet opp i mindre delprosjekter.  Referat fra møtet og kopi av presentasjoner finner du her. Her finner du også utkast til mandat for arbeidet.

Nedenfor følger et utvalg av andre saker som får betyding for arbeidet.

Høringsfrist om Ny forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger er avsluttet
Her finner du høringssvaret fra HiOA med vedlegg fra de enkelte institutter.

 Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

(13.02.17) Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» er nå i behandling i komitéen og det forventes at den kommer opp til behandling i Stortinget i juni 2017.

Her er noen utsagn i stortingsmeldingen som kanskje gir ettertanke:

«kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen; når en student stiller et kritisk spørsmål; når en veileder kommenter et resonnement i en bacheloroppgave; når studentene diskuterer seg imellom i en kollokviegruppe.»

«Det finnes ingen enkel oppskrift for å utvikle en kvalitetskultur. Derfor foreslår vi flere ting for å gjøre det enklere å ta dette ansvaret: Universitetene og høyskolene skal utvikle systemer for å verdsette gode undervisere, fremme den akademiske karrieren deres og heve utdanningens status. Studieprogrammer skal vurderes av fagfeller i større grad enn i dag. Ikke minst etablerer vi en nasjonal konkurransearena der utdanningsmiljøene kan konkurrere om ressurser til å utvikle god undervisning.”

St.meld. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf

God leselyst!

Nyhetsbrev april 2017

Nytt om vurderingsformer

På fagseminaret den 13. mars, som markerte åpningen av arbeidet med ny programplan holdt  professor Arild Raaheimen et engasjerende og nytenkende foredrag om læring, undervisning og vurderingsformer.

Les og diskuter med kollegaer! Presentasjon finner du her:

Arild Raaheim – vurderingsformer mars 2017

Innspill fra deltakere

På fagseminaret kunne du også gi skriftlige innspill til prosjektet.  Mange benyttet seg av anledningen og her finner du en oppsummering av det som kom fram.

Oppsummerte innspill – Sykepleie HiOA 2019

Arbeid i prosjektgruppen

Prosjektgruppen har hatt sitt første møte og nedenfor finner du en presentasjon som ble holdt på møtet. For øvrig  finner du møtereferat og sammensetning av prosjektgruppen på bloggen.