Nyhetsbrev august 2017

Rambøll Consulting i samarbeid med Halogen er valgt som leverandør Tjenestedesign

Etter initiativ fra Instituttleder Unni Hembre fikk instituttet innvilget interne strategimidler for å benytte tjenestedesign som metode for å heve kvaliteten i sykepleierutdanningen. Prosjektet Sykepleie HiOA2019 vil være bredt involvert hele veien i arbeidet og det er knyttet store forventninger til samarbeidet.

Tjenestedesign er en av flere metoder som benyttes for å kunne planlegge, utvikle og organisere ulike tjenester. Sentralt i metoden er å involvere brukerne i hele prosessen med å utvikle løsninger, og at det er brukernes behov som står i sentrum for endringer som blir gjennomført.
Prosjektet Tjenestedesign driftes som et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Det er planlagt Oppstartsmøte den 11. august og du får regelmessig oppdatering om utviklingen på bloggen vår.

Workshop høsten 2017- sett av datoene!

  • Mandag 11. september kl 13.30. – 15.30. Tema: Organisering og faglig innhold
  • Mandag 9. oktober kl. 12.30. – 15.00.  Tema: Lærings- og vurderingsformer
  • Mandag 13. november. Kl. 8.30. – 11.15. Tema: Praksisstudier

Her er hovedpunkter fra forrige workshop den 15. mai

På denne workshopen ble mål og framtidstanker presentert og vi fikk innspill fra deltakerne. Her ser du intervjuet med instituttleder Unni Hembre.

Det var ca. 50 som møtte opp og engasjementet i forsamlingen var stort.  Mange ønsker å bidra til å få en best mulig programplan.

I gruppearbeidet ble det gitt uttrykk for at en må oppleve sammenheng og progresjon i planen, at en må være bevisst på læringsformer, at nytenking om læring i praksis er ønsket. En mer utdypende oppsummering ligger her Oppsummering Workshop 15.05.17.

Forsamlingen var positiv til å ha workshop, og ga uttrykk for at dette er en god arbeidsform.

Referat fra siste møte i prosjektgruppen 15. juni

Nyhetsbrev mai 2017

Mange har meldt sin interesse for å følge oss bloggen. Så bra! Spesielt gledelig at så mange fra praksis er med og selvsagt alle studentene.

Spre gjerne adressen til andre du tror vil følge oss.

Møte i prosjektgruppen 20. april

En av sakene var gjennomgang av hvilke rammer som ligger til grunn for arbeidet med programplaner. Det er viktig å ha en felles forståelse. Videre ble det diskutert muligheten for å dele prosjektet opp i mindre delprosjekter.  Referat fra møtet og kopi av presentasjoner finner du her. Her finner du også utkast til mandat for arbeidet.

Nedenfor følger et utvalg av andre saker som får betyding for arbeidet.

Høringsfrist om Ny forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger er avsluttet
Her finner du høringssvaret fra HiOA med vedlegg fra de enkelte institutter.

 Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

(13.02.17) Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» er nå i behandling i komitéen og det forventes at den kommer opp til behandling i Stortinget i juni 2017.

Her er noen utsagn i stortingsmeldingen som kanskje gir ettertanke:

«kunnskap er ikke en vare som skal formidles og konsumeres. Det er noe som oppstår og utvikler seg når underviser og studenter kommer sammen; når en student stiller et kritisk spørsmål; når en veileder kommenter et resonnement i en bacheloroppgave; når studentene diskuterer seg imellom i en kollokviegruppe.»

«Det finnes ingen enkel oppskrift for å utvikle en kvalitetskultur. Derfor foreslår vi flere ting for å gjøre det enklere å ta dette ansvaret: Universitetene og høyskolene skal utvikle systemer for å verdsette gode undervisere, fremme den akademiske karrieren deres og heve utdanningens status. Studieprogrammer skal vurderes av fagfeller i større grad enn i dag. Ikke minst etablerer vi en nasjonal konkurransearena der utdanningsmiljøene kan konkurrere om ressurser til å utvikle god undervisning.”

St.meld. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning»

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf

God leselyst!

Nyhetsbrev april 2017

Nytt om vurderingsformer

På fagseminaret den 13. mars, som markerte åpningen av arbeidet med ny programplan holdt  professor Arild Raaheimen et engasjerende og nytenkende foredrag om læring, undervisning og vurderingsformer.

Les og diskuter med kollegaer! Presentasjon finner du her:

Arild Raaheim – vurderingsformer mars 2017

Innspill fra deltakere

På fagseminaret kunne du også gi skriftlige innspill til prosjektet.  Mange benyttet seg av anledningen og her finner du en oppsummering av det som kom fram.

Oppsummerte innspill – Sykepleie HiOA 2019

Arbeid i prosjektgruppen

Prosjektgruppen har hatt sitt første møte og nedenfor finner du en presentasjon som ble holdt på møtet. For øvrig  finner du møtereferat og sammensetning av prosjektgruppen på bloggen.

Presentasjon i prosjektgruppen – prosjektleder

Åpen Post og veien videre

En god programplan krever et godt lagarbeid. Derfor trenger vi ditt engasjement!

Vil du være med å påvirke morgendagens  sykepleier utdanning oppfordrer vi deg til å følge bloggen og delta på møter/workshops. Neste fellesmøte er planlagt til mandag 15. mai kl. 9.30 – 11.30. Nærmere info kommer.

Vi har også laget en åpen post i bloggen hvor du kan komme med innspill.  Innspillene vil ikke bli kommentert, men de blir lest og tatt med i det videre arbeidet.