Seminar om simulering 5.mars kl. 12 – 15.00 Pilestredet 32 rom N020-025

Suzanne H.Campbell

Simulering brukes i stadig større grad i sykepleierutdanningene, og i ny programplan vil simulering ha et sentralt fokus. Vi arrangeres seminar om hvordan vi kan utvikle og anvende simulering som læringsmetode. Suzanne H. Campbell skal foreles og det blir tid til diskusjon. Suzanne H. Campbell arbeider i Canada og er sentral i utvikling av simulering i sykepleieutdanning. Hun har utgitt flere bøker og artikler https://nursing.ubc.ca/our-people/suzanne-campbell.

Vel møtt til et spennende og inspirerende seminar!

Seminar for ledere og prosjektgruppe Sykepleie HiOA 2019

Den 16.november var ledere på bachelorutdanningen for sykepleie og prosjektgruppen  samlet. Framdriftsplanen for prosjektet ble presentert og jobbet videre med. Det ble også lagt fram et forslag til riss for  ny programplan. Utfordringene som ligger i EU-direktivet om at halvparten av  utdanningen skal være i praksis ble diskutert, og nødvendigheten av at et godt samarbeid mellom praksis og utdanning ble understreket.  Mulighetene en har til digitale hjelpemidler må benyttes i ny programplan.
Den 17.11 jobbet prosjektgruppen videre med innspillene som var kommet og hvordan jobbe videre for å få til forslagene som er fremmet i risset.

Framdriftsplanen for prosjektet er meget omfattende

Oppsummering workshop om praksis

Jonas Debesay

Den 13.11.17 var det workshop om praksis. Jonas Debesay innledet workshopen med et innlegg om arbeidet i programgruppen for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Jonas hadde spesielt fokus på praksis, og utfordringene for å få gode retningslinjer for utdanningen som tilpasser seg et helsevesen i sterk endring. Innlegget ble etterfulgt av en diskusjon før en gikk over til gruppearbeid. Gruppearbeidet hadde som fokus å komme med forslag til nye former for praksis og nye vurderingsformer i praksis. Oppsummeringen fra gruppene ligger her.

Workshop om praksis

 Mandag 13.november  kl. 08.30 -11.15

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering – frukt – kaffe -te
Alle er velkommen

Program
Framlegg ved Jonas Debesay. Jonas er medlem av  programgruppen som  utarbeider nasjonale faglige retningslinjer for sykepleieutdanningen. Han vil orientere om arbeidet i denne gruppen.

Diskusjoner i grupper rundt følgende temaer:

 • Hvilke muligheter det nye styringssystemet kan gi for læring i praksis.
 • Diskuter innspill til nasjonal programgruppe – prioriter 3 innspill som dere syns er viktige i forhold til praksis.
 • Forslag til nye former for praksis – hvordan bruke praksisplassene på en egnet måte for studentenes læring.
 • Forslag til nye vurderingsformer i praksis.

Oppsummering fra workshop 09.10.17

På workshopen om lærings og undervisningsformer var det mange engasjerte deltakere. Oppmøtet fra praksisfeltet var bra og dette gjorde at diskusjonene i gruppene ble interessante og det kom fram mange ulike perspektiver. Diskusjonene ble rapportert til å være svært nyttige, det er nødvendigvis ikke alt som ble diskutert som ble skrevet ned. Du finner en oppsummering av innspillene på workshopen her.

Workshop om lærings og vurderingsformer

Velkommen til workshop

Mandag 9.oktober  kl. 12.30 -15.15

Sted: HiOA Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering – frukt – kaffe -te
Alle er velkommen – meld deg på til kristin.sletten@hioa.no eller bekreft invitasjon i Outlook

Program
Innledning ved prosjektleder Torunn Erichsen om status i arbeidet med programplan. Gruppearbeid hvor en ønsker å få belyst følgende problemstillinger:

 • Diskuter hva det vil si å gå fra undervisningskultur til en læringskultur. Beskriv tiltak som kan føre utdanningen i en slik retning.
 • Diskuter mulige grep som kan øke studentenes egeninnsats og engasjement.
 • Det å lære studentene i å vurdere seg selv er viktig for en fremtidig yrkesrolle. Hvordan kan utdanningen stimulere dette.
 • Prøv å fri dere fra dagens plan og diskuter nye grep som bidrar til å skape sammenheng læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsform. Beskriv minst en oppgave inkludert vurderingsform som ikke benyttes i dag.
 • Kritisk profesjonsutøvelse er forventet av fremtidige sykepleiere. Kom med begrunnede forslag til hvilke oppgaver- og vurderingsformer som kan fremme dette.

Nyhetsbrev september 2017

Forskrifter og retningslinjer
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene ble vedtatt 5.september 2017.I forskriften fremkommer felles læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialfagutdanningene, rammer for praksisstudier og føringer for arbeid med nye nasjonale retningslinjer. Forskriften finner du her
Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har oppstart i september 2017. Det er satt ned programgrupper for de ulike utdanningen, programgruppen for sykepleie finner du her.
Prosessen videre i utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene kan du se her.

Workshop 11.september

Spørsmål besvares

Det var nesten 50 som møtte på workshop om faglig innhold og organisering av ny programplan. Det var deltakere fra alle campus, administrasjon, studenter og praksis. Engasjementet var høyt og det kom mange nyttige innspill. En oppsummering av innspillene kan du lese her  
Det blir ny workshop 09.10.17 kl. 12.30 -15.15 – om lærings og vurderingsformer

Ressursgrupper
Å utvikle innhold i nytt program er en prosess med mange bidragsytere. I denne fasen av prosjektet oppretter vi noen ressursgrupper som skal komme med innspill på utvalgte temaer innen begynnelsen av november 2017. Innspillene vil danne grunnlag for videre arbeid med temaområdet i programplanen.Grupper er etablert for følgende områder:
 
Beskrive styrker og svakheter i nåværende programplaner:
Ressursgruppen består av: Kjersti Sortland og Anne-Trine Wold
Gruppen skal jobbe med å gi en analyse av nåværende programplans styrker og svakheter.
Folkehelse /internasjonalt semester
Ressursgruppen består av: Heidi Kvalvåg, Anne Martha Øygarden, Ida Bregård Rosah Malambo, Kari Otvik Jensen og Ingrid Meyer
Gruppen skal jobbe med å legge grunnlag for når et internasjonalt semester kan legges i utdanningen, og hvordan et slikt semester kan bygges opp.
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Ressursgruppen består av: Mona Meyer, Anne Storaker, Kristin Aamold og Kari Anne Hoel.
Gruppen skal jobbe med hvordan en kan få kontinuitet i de naturvitenskapelige emnene i løpet av utdanningen, og hvilke undervisnings, lærings og vurderingsformer som kan være aktuelle.

Workshop om organisering og faglig innhold i ny programplan

Vi håper å se deg på workshop!

Mandag 11. september kl. 13.30 -16.00

Sted: HiOA Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering; wraps og drikke

Du får en kort orientering om status i prosjektet og gjennomgang av Ny forskrift om felles rammeplan for helse og sosialfagutdanninger. Deretter går vi i grupper slik at du får gitt oss innspill til videre arbeid.

Noen eksempler vi ønsker innspill på:

 • Plassering av emner i ny programplan, hvordan sikre god progresjon?
 • Skal naturvitenskaplige fag undervises adskilt- og eller integrert?
 • Ny nasjonal eksamen i anatomi (12sp.) tilhører 1 semester. Hva mener dere resten av semesteret bør inneholde?
 • Basert på samfunnets behov for sykepleie: hva må styrkes i utdanningen og hva kan tas ut?

Nyhetsbrev august 2017

Workshop høsten 2017- sett av datoene!

 • Mandag 11. september kl 13.30. – 15.30. Tema: Organisering og faglig innhold
 • Mandag 9. oktober kl. 12.30. – 15.00.  Tema: Lærings- og vurderingsformer
 • Mandag 13. november. Kl. 8.30. – 11.15. Tema: Praksisstudier

Rambøll Consulting i samarbeid med Halogen er valgt som leverandør Tjenestedesign

Etter initiativ fra Instituttleder Unni Hembre fikk instituttet innvilget interne strategimidler for å benytte tjenestedesign som metode for å heve kvaliteten i sykepleierutdanningen. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt. Sykepleie HiOA2019 vil være involvert hele veien i arbeidet og det er knyttet store forventninger til samarbeidet.

Tjenestedesign er en av flere metoder som benyttes for å kunne planlegge, utvikle og organisere ulike tjenester. Sentralt i metoden er å involvere brukerne i hele prosessen med å utvikle løsninger, og at det er brukernes behov som står i sentrum for endringer som blir gjennomført.
Prosjektet driftes som et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.

Hovedpunkter fra forrige workshop den 15. mai

På denne workshopen ble mål og framtidstanker presentert og vi fikk innspill fra deltakerne. Her ser du intervjuet med instituttleder Unni Hembre.

Det var ca. 50 som møtte opp og engasjementet i forsamlingen var stort.  Mange ønsker å bidra til å få en best mulig programplan.

I gruppearbeidet ble det gitt uttrykk for at en må oppleve sammenheng og progresjon i planen, at en må være bevisst på læringsformer, at nytenking om læring i praksis er ønsket. En mer utdypende oppsummering ligger her Oppsummering Workshop 15.05.17.

Forsamlingen var positiv til å ha workshop, og ga uttrykk for at dette er en god arbeidsform.

Referat fra møte i prosjektgruppen 15. juni