Nyhetsbrev desember 2018

Sykepleie OsloMet takker for alle innspill til ny programplan som har kommet inn så langt fra praksisfeltet, studenter og ansatte.

Prosjektet har i høst arrangert en workshop og to cafeseminarer. Det har vært godt oppmøte på arrangementene og engasjementet har vært stort.

Ressursgruppene som har arbeidet med gjennomgående temaer (fagområder) i utdanningsløpet har levert sine rapporter. I rapportene ligger det en grundig gjennomgang av de ulike temaene, både hva vi har i utdanningen nå, og hva som er viktig å ta med i framtidens utdanning.

Prosjektgruppa arbeider nå med å innarbeide innspillene i sitt programplanutkast.

Workshopen som var planlagt i desember/januar er avlyst og vil bli flyttet lenger fram på våren i forbindelse med andre utkast av programplanen som vil foreligge i mars/april. Vi må dessuten vente på RETHOS.

Vi kommer tilbake med ny dato for workshop i 2019.

Vi ønsker dere en fin førjulstid.

Med vennlig hilsen prosjektleder Torunn Erichsen

Nyhetsbrev oktober 2018

Arbeidet med å utforme ny programplan for sykepleie er godt i gang. Her kommer informasjon om hva som skjer i prosjektet.

Innhold i studiet

Prosjektgruppen har foreløpig følgende tematiske inndeling av de tre studieårene:

 • 1 året: menneske, helse, samfunn og sykepleiens grunnlag
 • 2 året: Sykepleie til mennesker med forskjellige sykdommer og i forskjellige livsforløp og kontekster Psykisk helse og Rus – Folkehelse/internasjonalt semester.
 • 3 året: Sykepleie til mennesker vedvarende helseutfordringer langtids- og multisyke. Profesjonell utvikling, ledelse og samarbeid. Valgbart emne og bachelor.
  Inndelingen skal tilpasses retningslinjene fra RETHOS når de foreligger. Fortsett å lese «Nyhetsbrev oktober 2018»

Nyhetsbrev mars 2018

Prosjektet får utsatt oppstart og endrer navn til Sykepleie OsloMet 2020


Etter møte i styringsgruppen den 28.02.2018 ble det vedtatt å utsette oppstart av ny programplan til høsten 2020, prosjektet endrer samtidig navn til Sykepleie OsloMet 2020. Utsatt oppstart er begrunnet i fremdriften i Rethos og Studentreisen.
Rethos: Ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (RETHOS) skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet i desember 2018. Dette innebærer at læringsutbyttebeskrivelsene først vil foreligge etter de interne frister for innlevere programplan for oppstart i 2019.
Studentreisen: Det andre store prosjektet på SHA «Studentreisen», som gjennomføres i samarbeid med konsulentfirmaene Halogen og Rambøll, er fortsatt i innsiktsfasen. Rapport fra denne fasen foreligger våren 2019. Ut fra disse forhold var det stor enighet om å forskyve oppstart av ny programplan til 2020.

Simulering

Suzanne H.Campbell foreleser på workshop

Suzanne H. Campbell deltok på workshop den 5.mars. Det var et inspirerende framlegg som belyste aktualiteten av å ha simulering forankret i programplanen. Simulering gir mulighet til integrering av teori og praksis og simulering kan benyttes i praksisperioder for å få en dypere forståelse av pasientfenomener.
Suzanne Campbells PowerPoint presentasjon finner du her.

Datoer for øvrige seminar/workshops våren 2018
Mandag 14. mai kl.09 -12, rom P35-PI556
Mandag 4. juni kl. 12 -15, rom P35-PI658
Møt opp og gi innspill i arbeidet med ny programplan.

Hva skjer fremover
Aktivitets- og fremdriftsplaner blir utarbeidet utfra nye forutsetninger. Oppstart i 2020 gir et handlingsrom i prosjektet der vi vil identifisere «lavt hengende frukter», piloterer endringsforslag og teste ut nye pedagogiske grep i mindre grupper før de vedtas i ny programplan.

Seminar om simulering 5.mars kl. 12 – 15.00 Pilestredet 32 rom N020-025

Suzanne H.Campbell

Simulering brukes i stadig større grad i sykepleierutdanningene, og i ny programplan vil simulering ha et sentralt fokus. Vi arrangeres seminar om hvordan vi kan utvikle og anvende simulering som læringsmetode. Suzanne H. Campbell skal foreles og det blir tid til diskusjon. Suzanne H. Campbell arbeider i Canada og er sentral i utvikling av simulering i sykepleieutdanning. Hun har utgitt flere bøker og artikler https://nursing.ubc.ca/our-people/suzanne-campbell.

Vel møtt til et spennende og inspirerende seminar!

Seminar for ledere og prosjektgruppe Sykepleie HiOA 2019

Den 16.november var ledere på bachelorutdanningen for sykepleie og prosjektgruppen  samlet. Framdriftsplanen for prosjektet ble presentert og jobbet videre med. Det ble også lagt fram et forslag til riss for  ny programplan. Utfordringene som ligger i EU-direktivet om at halvparten av  utdanningen skal være i praksis ble diskutert, og nødvendigheten av at et godt samarbeid mellom praksis og utdanning ble understreket.  Mulighetene en har til digitale hjelpemidler må benyttes i ny programplan.
Den 17.11 jobbet prosjektgruppen videre med innspillene som var kommet og hvordan jobbe videre for å få til forslagene som er fremmet i risset.

Framdriftsplanen for prosjektet er meget omfattende

Oppsummering workshop om praksis

Jonas Debesay

Den 13.11.17 var det workshop om praksis. Jonas Debesay innledet workshopen med et innlegg om arbeidet i programgruppen for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Jonas hadde spesielt fokus på praksis, og utfordringene for å få gode retningslinjer for utdanningen som tilpasser seg et helsevesen i sterk endring. Innlegget ble etterfulgt av en diskusjon før en gikk over til gruppearbeid. Gruppearbeidet hadde som fokus å komme med forslag til nye former for praksis og nye vurderingsformer i praksis. Oppsummeringen fra gruppene ligger her.

Workshop om praksis

 Mandag 13.november  kl. 08.30 -11.15

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering – frukt – kaffe -te
Alle er velkommen

Program
Framlegg ved Jonas Debesay. Jonas er medlem av  programgruppen som  utarbeider nasjonale faglige retningslinjer for sykepleieutdanningen. Han vil orientere om arbeidet i denne gruppen.

Diskusjoner i grupper rundt følgende temaer:

 • Hvilke muligheter det nye styringssystemet kan gi for læring i praksis.
 • Diskuter innspill til nasjonal programgruppe – prioriter 3 innspill som dere syns er viktige i forhold til praksis.
 • Forslag til nye former for praksis – hvordan bruke praksisplassene på en egnet måte for studentenes læring.
 • Forslag til nye vurderingsformer i praksis.

Oppsummering fra workshop 09.10.17

På workshopen om lærings og undervisningsformer var det mange engasjerte deltakere. Oppmøtet fra praksisfeltet var bra og dette gjorde at diskusjonene i gruppene ble interessante og det kom fram mange ulike perspektiver. Diskusjonene ble rapportert til å være svært nyttige, det er nødvendigvis ikke alt som ble diskutert som ble skrevet ned. Du finner en oppsummering av innspillene på workshopen her.

Workshop om lærings og vurderingsformer

Velkommen til workshop

Mandag 9.oktober  kl. 12.30 -15.15

Sted: HiOA Stensberggt. 26-28. Rom x158

Lett servering – frukt – kaffe -te
Alle er velkommen – meld deg på til kristin.sletten@hioa.no eller bekreft invitasjon i Outlook

Program
Innledning ved prosjektleder Torunn Erichsen om status i arbeidet med programplan. Gruppearbeid hvor en ønsker å få belyst følgende problemstillinger:

 • Diskuter hva det vil si å gå fra undervisningskultur til en læringskultur. Beskriv tiltak som kan føre utdanningen i en slik retning.
 • Diskuter mulige grep som kan øke studentenes egeninnsats og engasjement.
 • Det å lære studentene i å vurdere seg selv er viktig for en fremtidig yrkesrolle. Hvordan kan utdanningen stimulere dette.
 • Prøv å fri dere fra dagens plan og diskuter nye grep som bidrar til å skape sammenheng læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsform. Beskriv minst en oppgave inkludert vurderingsform som ikke benyttes i dag.
 • Kritisk profesjonsutøvelse er forventet av fremtidige sykepleiere. Kom med begrunnede forslag til hvilke oppgaver- og vurderingsformer som kan fremme dette.

Nyhetsbrev september 2017

Forskrifter og retningslinjer
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene ble vedtatt 5.september 2017.I forskriften fremkommer felles læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialfagutdanningene, rammer for praksisstudier og føringer for arbeid med nye nasjonale retningslinjer. Forskriften finner du her
Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har oppstart i september 2017. Det er satt ned programgrupper for de ulike utdanningen, programgruppen for sykepleie finner du her.
Prosessen videre i utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene kan du se her.

Workshop 11.september

Spørsmål besvares

Det var nesten 50 som møtte på workshop om faglig innhold og organisering av ny programplan. Det var deltakere fra alle campus, administrasjon, studenter og praksis. Engasjementet var høyt og det kom mange nyttige innspill. En oppsummering av innspillene kan du lese her  
Det blir ny workshop 09.10.17 kl. 12.30 -15.15 – om lærings og vurderingsformer

Ressursgrupper
Å utvikle innhold i nytt program er en prosess med mange bidragsytere. I denne fasen av prosjektet oppretter vi noen ressursgrupper som skal komme med innspill på utvalgte temaer innen begynnelsen av november 2017. Innspillene vil danne grunnlag for videre arbeid med temaområdet i programplanen.Grupper er etablert for følgende områder:
 
Beskrive styrker og svakheter i nåværende programplaner:
Ressursgruppen består av: Kjersti Sortland og Anne-Trine Wold
Gruppen skal jobbe med å gi en analyse av nåværende programplans styrker og svakheter.
Folkehelse /internasjonalt semester
Ressursgruppen består av: Heidi Kvalvåg, Anne Martha Øygarden, Ida Bregård Rosah Malambo, Kari Otvik Jensen og Ingrid Meyer
Gruppen skal jobbe med å legge grunnlag for når et internasjonalt semester kan legges i utdanningen, og hvordan et slikt semester kan bygges opp.
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Ressursgruppen består av: Mona Meyer, Anne Storaker, Kristin Aamold og Kari Anne Hoel.
Gruppen skal jobbe med hvordan en kan få kontinuitet i de naturvitenskapelige emnene i løpet av utdanningen, og hvilke undervisnings, lærings og vurderingsformer som kan være aktuelle.