Automatisering av timeplanen for høsten 2019 er godkjent

Rektor har vedtatt automatisering av timeplanen

Automatisering av timeplanen for høsten 2019 ble vedtatt i rektors ledermøte 30.10.2018.

Nye retningslinjer og rutiner for timeplanlegging kommer ut på høring i nærmeste fremtid. Frist for tilbakemeldinger er 15.12.2018.

Hva betyr automatisering?

Automatisering av timeplanen betyr at TP timeplanleggingssystemet legger timeplanen. Systemet fordeler rommene, tider og datoer basert på innmeldte rombehov. TP fordeler i førsteomgang innenfor normal arbeidstid og vanlige arbeidsdager. Videre, har TP innebygd kollisjonssikring som forhindrer dobbelt booking av rom, ansatte eller studenter. Innmeldte ønsker sendes til en felles hovedbestilling som styres av seksjon for digitalisering av utdanning (DiU) slik at TP kan fordele rombehovene på tvers av fakultetene.

Formålet med automatisering er å oppnå bedre arealutnyttelse, og, på sikt, spare tid og ressurser både for administrative og faglige.

Hva skal automatiseres?

Det er studiepoenggivende undervisning som skjer på fellesundervisningsrom (klasserom og auditorier) som skal automatiseres. Etter og videreutdanninger (EVU) blir i all hovedsak en del av samme ordinære timeplanlegging som bachelorutdanningene.

Undervisning som skjer på spesialrom som driftes av fakultetene kan bli unntatt hovedbestilling (fritatt fra automatiseringen) og legges manuelt. Store konferanser og undervisning som skjer på tvers av flere fakulteter, som for eksempel Interact prosjektet, legges manuelt før hovedbestillingen.

Hva betyr det for deg?

  • Du må forholde deg til nye rom på campus. Undervisningen vil bli lagt i fellesundervisningsrommene som er best tilpasset – ikke de rommene som fakultetet har disponert hittil. I tillegg jobber TP-prosjekt i samarbeid med eiendomsavdelingen og IT, med å gi alle brukerne bedre og lett tilgjengelig informasjon om rom.
  • I utgangspunktet kan du ikke velge dager eller tider på forhånd, men varighet og rekkefølge på undervisningen vil være ivaretatt. På denne måte kan vi sikre bedre arealutnyttelse.
  • På sikt vil timeplanleggingen være mindre krevende for både faglige og administrative. Informasjon som er registrert i FS (felles studentsystem) kan gjenbrukes. Man trenger ikke melde inn eller registrere rombehov hvert semester med mindre det er store emne- eller programplanendringer.
  • Arbeidsrutinene rundt timeplanlegging vil bli endret. Mer informasjon finner du i rutinebeskrivelsene på nettarbeidsplassen for ansatte.

Overordnet implementeringsplan for automatisering av timeplan for høsten 2019

Frist for innmelding av nye rombehov er 01.03.2019. Fakultetene registrer sine rombehov (grunnlagsdata) i FS og TP, med så fleksibelt grunnlagsdata som mulig.

DiU kjører en hovedbestilling (automatisering, altså fordeling av rom, tider og datoer) av samlet rombehov for institusjonen etter påske.

Det er satt av tid for korrigering og kvalitetssikring av timeplanen på fakultet etter hovedbestillingen.

Timeplanene publiseres 01.06.2019.

Bildet viser en tidslinje for implementering av automatisering

Tidslinje for implementering

Ordliste

BOTT-universitetssamarbeidet: står for Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø. Det er BOTT som eier og drifter TP.

DiU Seksjon for digitalisering av utdanning (under Avdeling for utdanning): er systemeier av TP (timeplan) og disponerer alle arealer som brukes til undervisning. Seksjonen har ansvar for å koordinere timeplanarbeidet ved OsloMet. Den samarbeider med TPs leverandør BOTT (Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø), og står for utvikling av systemet.

Fellesundervisningsrom: er rom som eies og driftes av eiendomsavdelingen ved OsloMet (utstyr av auditoriehjelpen) og kan brukes av alle fakultetene.

Grunnlagsdata: data om undervisningen, f.eks. undervisningsform, emnekode og antall studenter. Grunnlagsdata kommer fra innmeldingene eller ligger allerede i FS fra tidligere innmeldinger.

Hovedbestilling: det betyr at fakultetene ikke bestiller lokalt, men sender ønskene sine til en felles bestilling for alle fakultetene. DiU kjører hovedbestillingen.

Innmelding: en samlet bestilling av romønsker og annen timeplaninformasjon (for eksempel, praksisperiode) som utgjør grunnlagsdata i TP. Emneansvarlige har ansvar for å overlevere dette til lokal timeplanlegger, og kvalitetssikre resultatet.

Spesialrom: eies og driftes av fakultetene, for eksempel, laboratorier, verksteder, øvingsrom, osv., og som kun brukes av enkelte utdanninger.

Publisering: når timeplanene er klare, blir de synlige for ansatte og studenter.

Timeplan: en oversikt over når og hvor studentene skal møte til diverse aktiviteter, herunder undervisning, oppmøte til studiestart, praksisperioder, med mer.

TP: står for timeplan. TP er rombooking-, timeplanlegging- og eksamensplanleggingssystemet som OsloMet tok i bruk i 2018. Det er utviklet av UiO og eies av BOTT-universitetssamarbeidet (Bergen-Oslo-Trodheim-Tromsø).


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.