Skriveseminar i novemberlys

Mandag 26 og tirsdag 27 november har prosjektet hatt skriveseminar. Totalt 18 prosjektdeltakere har vi vært i tallet. Både Universitetet, eierne, pedagogiske ledere, styrere og studenter har vært representert. Målet har vært å jobbe fram overskrifter og disposisjoner til tekster som dokumenterer hva vi har jobbet med i prosjektet.

Vi startet mandagen med en felles skriveøkt. Karen Marie ledet oss gjennom prosessen hvor hver enkelt utviklet mål og struktur for egen tekst. Deretter har vi jobbet individuelt og i grupper med å videreutvikle tekstene, og vi har hatt jevnlige samlinger med alle for å sjekke ut status.

Energien og engasjementet i gruppa lover godt for publikasjonene som skal komme. Formen på publikasjonene er ennå ikke klare, men vi har som målsetting at de skal være åpne og tilgjengelige via nettet.

Høsten 2018 er i gang

Høsten 2018 blir spennende for prosjektet. Vi har flere aktiviteter i gang, og presenterer dem kort her. Det vil komme utdypende innlegg om de ulike aktivitetene i løpet av høsten.

Seminar med presentasjon av alle prosjekt-barnehagene

Torsdag 13.september samles representanter for alle barnehagene som har vært med i Utdanningsbarnehage-prosjektet. Denne gangen vil dialogkonferansen ha en annen form enn tidligere. Barnehagene er invitert til å presentere et aspekt ved egen institusjon de selv anser som viktig i arbeidet med å være i stadig utvikling. De skal også sette ord på hva i egen praksis som gjør dem særlig egnet til å være en samarbeidsbarnehage i forsknings og utviklingsprosjekter. Invitasjon til dialogseminar september 2018 gikk ut til alle deltagerne før sommeren, og vi ser fram til å høre hva de bringer med seg.

Implementering av erfaringer fra prosjektet i utdanningen

Vi har fram til nå jobbet med to delprosjekter som særlig retter seg mot studenters praksisperioder. I perioden våren 2017 til og med våren 2018, har studenter i utdanningsbarnehager prøvd ut åpne oppgaver og video som veiledningsgrunnlag. Studieåret 2018/2019 vil vi jobbe med å implementere erfaringer fra disse to prosjektene i utdanningen.

Åpne oppgaver

Oppgaver til studenters praksisperioder baserer seg på læringsutbyttebeskrivelser og innhold i emnene studentene er inne i. Tradisjonelt er de utformet av faglærere ved Universitetet, men innspill fra studenter og praksislærere. I prosjektet åpne oppgaver jobber vi med  at studenter og praksislærer sammen definerer hvilke områder det er relevant for studenten å jobbe videre med i praksisperioden. I utformingen skal de ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser og innhold i emnet, sammen med studentens eget læringsbehov sett i lys av tidligere erfaring og kunnskap og barnehagens forutsetninger. Dette skaper praksisperioder som er mindre ensartet, men som i større grad tar høyde for individuelle forutsetninger og behov.

Erfaringer så langt viser at studentene opplever økt læringsutbytte i periodene og at praksislærerne får økt engasjement i studentenes læringsprosesser. Inneværende studieår skal åpne oppgaver jobbes med som form for innhold i praksisperioden til studenter i 2.klasse på deltidsutdanningen. Karen Marie og Inger Marie leder arbeidet.

Video som veiledningsgrunnlag 

En viktig del av studenters praksisperioder er veiledning. Veiledningen skal støtte studentene i å gjennomføre praksisperiodens innhold og de daglige arbeidsoppgavene i barnehagen. Den skal også tematisere læringsutbytter som kan overføres til andre aspekter av profesjonsutøvelsen. Inspirert av Bjørndal og Mathisen (2012) sitt arbeid med nettbrett som verktøy i veiledning, har delprosjektet jobbet med at studentene har gjort opptak av egen praksis og at filmen har dannet utgangspunkt for veiledningssamtalen. Studenter som har vært sammen i praksisperioden har samarbeidet om filmingen og vært til stede i hverandres veiledningssamtaler.

                            å delta i hverandres profesjonsutvikling

Erfaringer så langt viser at studentene rapporterer om stort læringsutbytte. De peker på hvordan det å se seg selv handle i en situasjon gir helt andre muligheter for innholdet i veiledningen enn det å skulle rapportere eller beskrive en hendelse de har vært delaktige i. De melder også om at deltagelse i hverandres diskusjoner og refleksjoner er meningsfullt.

I studieåret 2018/2019 skal veiledningsformen introduseres for alle studenter i 2.klasse ablu og 2.klasse heltid. Tove Lafton leder arbeidet.

Praksislæreres tilgang til og deltagelse i studiets læringsplattform

Med ny læringsplattform, Canvas, åpner det seg muligheter for at praksislærere kan får tilgang til studentenes læringsplattform. Så snart løsningen er på plass vil et utvalg praksislærere fra utdanningsbarnehagene teste ut hvordan en slik tilgang kan brukes. Noen av spørsmålene vi vil se på sammen er: Hva slags innhold er det smart å ha tilgang til? Hvordan kan plattformen fungere som et verktøy som styrker studenters profesjonslæring?

Tidsrammen for videre implementering vil avhenge av når den tekniske løsningen er på plass, men vi håper å prøve ut samarbeidet med en større gruppe praksislærere i løpet av året. Tove Lafton leder arbeidet

Rekruttering til fremtidige utdanningsbarnehager

Denne høsten starter også rekrutteringen av barnehager til OsloMets etablering av Utdanningsbarnehager som en del av ordinær drift. Tidsplan for arbeidet er klart, det som står igjen er å samle en del av erfaringene fra prosjektet for å sikre en best mulig implementering. I det arbeidet vil vi ha to viktige møteplasser.

Arbeidssseminar for prosjektgruppen ved BLU

Tidlig i september samles prosjektgruppen ved BLU for å systematisere erfaringer og kunnskaper så langt i arbeidet med Utdanningsbarnehager. Innholdet systematiseres under overskrifter som sees som viktige for å sikre et likeverdig samarbeid i framtiden. Arbeidet skal resultere i en intern arbeidsrapport, og det ledes av Anne Furu.

Dialogkonferanse med alle grupper i november

Sentrale deltagere i en framtidig ordning møtes til dialogkonferanse i november, hvor vi tar utgangspunkt i den interne arbeidsrapporten. Målet med dagen er å få inn alle deltagernes synspunkter på rapporten, og å definere viktige fokusområder i tiden framover. Deltagere på konferansen vil være studenter, praksislærere, praksisadministrasjonen, faglige praksiskoordinatorer, faglærere, eiere, ledere, samarbeidspartnere og prosjektgruppen. Arbeidet ledes av Anne Furu.

Totalt sett vil arbeidet danne grunnlag for endelige rutiner for samhandling mellom universitetet og barnehagene.

Planer for publisering

Som en del av arbeidet med innovasjonen dokumenters arbeidet i ulike former. Vi jobber for tiden sammen med å lage rammeverket for en felles bok som kan tematisere viktige aspekter og funn vi har gjort oss i prosjektet. Mer info kommer ettersom planene tar form.

 

 

Møte i Kunnskapsdepartementet

I dag, onsdag 13.6, har prosjektgruppen vært på besøk i kunnskapsdepartementet, KD. Det var stor interesse for prosjekt utdanningsbarnehager i KD, og vi møtte om lag 20 interesserte ansatte som på forskjellige måter er opptatt av utdanning og partnerskap.

Bakgrunn for prosjektet

Mette Tollefsrud, instituttleder på barnehagelærerutdanningen, fortalte om ideen til prosjektet. Hun vektla hvordan endringer i strukturer, forflytninger av ansvar og nye møteplasser har potensiale til å videreutvikle og skape nye praksiser. I møter mellom praksisfeltet og Universitetet er vi sammen om å utdanne barnehagelærere. Det krever møter, diskusjoner, uenighet og raushet å bli kjent på tvers av organisasjonskulturer, noe Mette understreket i sitt innlegg.

Innovasjonsprosjektet utdanningsbarnehager

Inger Marie Lindboe fulgte opp og presenterte selve innovasjonsprosjektet. Hun understreket hvordan kvalitet i utdanning og kvalitet i praksisfeltet henger sammen. For å sikre sammenheng jobber prosjektet for å finne nye måter å samhandle på, og derigjennom skape mer likeverdige fellesskap.Likeverdet ligger i at vi samarbeider likeverdig om det vi har felles.  Arbeidet med å skape et vi, og et ikke et de og vi, har vært viktig. Både utdanningen og barnehagene forplikter seg i dette samarbeidet.

Inger Marie tok deltagerne gjennom prosessen i prosjektet til nå. Et likeverdig partnerskap  krever en forståelse av at vi sammen utgjør utdanningen, og at barnehagene og praksislærerne også må se på seg selv som lærerutdannere.

Utfordringer er det også nok av i et samarbeid som dette. Blant annet tematiserte Inger Marie hvor krevende det er å anerkjenne hverandres kunnskap når vi står i to ulike kulturer, og at det ligger utfordringer i å skape bærekraftige praksiser innenfor den rammen deltagerne har til rådighet.

For å illustrere hvilke innovasjoner som er satt i gang ble de fire delprosjektene presentert. Inger Marie understreket hvordan de ulike prosjektene henger sammen og griper inn i hverandre.

Resultater til nå

Prosessorienterte oppgaver i praksis har gitt studentene mer autentisk profesjonslæring. Oppgaver utviklet basert på studentenes individuelle læringsbehov sett i relasjon til barnehagens aktuelle praksis har bidratt til økt motivasjon og økt læringsutbytte hos studentene.

Studenters læringsutbytte er også økt med bruk av video i veiledning. Videoen gir studenter mulighet til  å se både seg selv og konteksten rundt seg på nye måter. Arbeidsmetoden gir også studentene mulighet til å involvere hverandre mer i hverandres læringsprosesser.

I utvikling av strukturer for refleksjon i barnehagene har de 9 barnehagene jobbet systematisk. De ansatte melder om økt bevissthet om faglig utvikling og et sterkt engasjement. Systematikken og synliggjøringen av hvem de er pedagogisk og faglig i møter med studentene har vært viktig for utdanningsbarnehagene. Delprosjekt 1 har utviklet profesjonelle standardene som også er tenkt brukt inn i barnehagenes refleksjonsarbeid.

Innspill fra eierne

Vi hadde med oss representanter fra hver av de tre partnerne, Bærum, Bjerke og Kanvas.

Terje Viggen, fra Bærum kommune, innledet med å trekke fram erfaringene barnehagene har gjort seg i samarbeidet med OsloMet. At alle de ansatte i barnehagen opplever seg som bidragsytere i praksisopplæringen sees som positivt.

Terje forteller om Bærums erfaringer

I tillegg har alle barnehagene blitt utfordret til å sette ord på hvem de er, og hva de jobber med. I utdanningsbarnehagene får studentene erfaringer i relasjonskompetanse, som er en viktig del av barnehagelærerens profesjonskompetanse. Dialog og møter er et håndverk som må læres. En utfordring ligger imidlertid i ansvarsfordeling. Barnehagene skal være likeverdige, men det innebærer at oppgavene som som følger det å være utdanningsbarnehage kommer på toppen av det viktige arbeidet med å ta vare på barna. Til det trengs det ressurser.

Inger Marit formidler bydel Bjerke sine erfaringer

Inger Marit fra bydel Bjerke understreket betydningen av nettverk for styrere lokalt, det er alfa og omega for å gjøre prosjektet bærekraftig. Lokale nettverk mellom praksislærere har også vist seg nyttig, for å dele erfaringer og kunnskap. Barnehagene i prosjektet fremstår som tydeligere læringsarenaer enn de gjorde tydeligere, og hele barnehagen er involvert.  Dette har kommet i stand blant annet gjennom dialogen og møtene vi har hatt i prosjektet.

 

Robert fra Kanvas fokuserte særlig på det overordnede nivået, og fokuserte på viktigheten av å bidra til å utdanne barnehagelærere av høy kvalitet.

Robert satte ord på noen overordnede perspektiver fra eiersiden

Distribuert utdanning, ved at studenter er store deler av utdanningen sin i praksis, innebærer risiko. Dette krever verktøy som gjør at det blir en form for progresjon i utdanningen. De profesjonelle standardene kan være et godt verktøy for å undersøke studentenes kommende rolle som barnehagelærer. Robert fortalte også hvordan Kanvas jobber for å oppskalere i egen virksomhet, ved blant annet å ta i bruk de profesjonelle standardene i sine 64 barnehager.Bred i

Dialog

Den siste delen av møtet brukte vi til dialog mellom prosjektdeltakerne og representantene fra KD. Temaer som ble drøftet var:

 • Bred involvering fra eiere, styrere og praksislærere er et stikkord for implementering videre.
 • Potensialer og begrensinger i det å se studentene som med-utviklere av utdanningen.
 • Hvordan sikre overføring av kunnskap til andre som underviser i UH?
 • Hvordan sikre at deltagende barnehager får noe tilbake, ved at forskningsvirksomheten ved Universitetet skrus slik at det blir dialog og at også Universitetet utvikler seg?
 • I det store bildet, for å utvikle skoler og barnehager, er dette det viktigste? I tråd med strategi 2025? Er det noen rammer som KD setter, som må endres?
 • Dimensjonering av midler er et spørsmål som kommer opp.

Avslutningsvis var Mette tydelig på at rammer er viktig, og at barnehagen i likhet med grunnskolen, trenger økonomiske insentiver. Det har vært repeterende forskning i 30 år, og vi må nå finne sammen for å utvikle kunnskap. Derfor er arbeid som dette svært viktig. Samfunnsmandatet til profesjonsutdanningen er annerledes enn mandatet til de klassiske Universitetene. Robert understreker at et slikt samarbeid kan generere mye kunnskapsutvikling også i barnehagene. Oppfordrer KD til å stille krav til kompetanse hos praksislærere og rammer inn krav til Utdanningsbarnehager.

Et innholdsrikt møte i KD er gjennomført

 

 

VÅREN 2018 – i korte trekk

Våren 2018 har vært innholdsrik i prosjektet, og her presenterer vi noen av høydepunktene.

Round-table discussion på NERA 2018

I år ble NERA-konferansen arrangert på Universitetet i Oslo. Årets tema var Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges. Et tema som var midt i blinken for vårt prosjekt. Du kan lese mer om konferansen på nettsidene.

Vi meldte oss på som gruppe og skrev i abstraktet vårt at vi ønsket round-table-discussion. Denne formen skiller seg fra klassiske presentasjoner. I roundtable holder vi en kort innledning, før vi sammen med deltagerne diskuterer prosjektets status og veien videre. Presentasjonen vi innledet med finner du her.

I diskusjonen hadde vi særlig fokus på to spørsmål:

 1. Hvordan implementere et slikt prosjekt innenfor de rammene og ressursene vi har pr i dag?
 2. Hvordan oppskalere?

Diskusjonen ble fruktbar, og vi tar med oss mange viktige momenter videre i arbeidet.

Utvikling av visjon

Prosjektet har utviklet visjonen:

Mer om arbeidsprosessene finner du under om prosjektet i menyen.

Felles personalmøte

I mai avholdt vi felles personalmøte for alle barnehagene involvert i prosjektet. Du kan lese mer om innholdet på siden under om prosjektet. 

Videre arbeid med åpne oppgaver

Inger Marie og Karen Marie har jobbet videre med åpne oppgaver i praksis. Stadig flere studenter, praksislærere og lærere involveres, og studentene uttaler at det er stort læringsutbytte i oppgavene. Praksislærerne er særlig positive til at innholdet i praksisperioden nå kobles tett til studentens utgangspunkt og barnehagens praksiser og arbeidsmetoder.

Delprosjekt fire – om teknologi som støtte i veiledning og dialog

Våren 2018 ble første lille oppskalering gjort for prosjektet video som veiledningsgrunnlag. Studenter og praksislærere i 2.ablu og 2.deltid fikk en introduksjon til hvordan de kunne gjennomføre veiledning i forkant av praksisperioden. Deretter tok de i bruk barnehagens eget utstyr i gjennomføring av veiledningen. Mer oppdatert info kommer, men oppsummering fra både praksislærere og studenter viser at de er begeistret.

Delprosjektet har også jobbet videre med samhandling på digitale flater. Her har vi faset ut Yammer, det viste seg å være et lite egnet verktøy. OsloMet innfører ny læringsplattform, Canvas, fra høsten 2018. Her jobber vi nå tett med studieledelsen for å sikre at praksislærere kan få tilgang til emnekart for praksis. Vi ser også på hvilke muligheter som ligger i læringsplattformer for dialog og samarbeid.

Avtaler og implementering av ordningen

Delprosjekt 2 har jobbet tett med partene i barnehagene og i utdanningen, og vi ser nå konturene av en avtale. Dette arbeidet fortsetter i studieåret 2018/2019, og målet er å gå fra prosjekt til implementering høsten 2019.

Mer oppdatert info og status om alle delprosjektene vil legges ut i løpet av juni måned.

 

 

 

Nettverkssamling for barnehagelærerutdanninger som jobber med Utdanningsbarnehager

Onsdag 29. november arrangerte innovasjonsprosjektet «Utdanningsbarnehager» en nettverkssamling for representanter fra landets barnehagelærerutdanninger. Ni utdanninger var representert med i alt 24 deltakere. Ytterligere to utdanninger har meldt interesse for videre deltakelse i et nettverk. Initiativet til å opprette et nettverk anses av prosjektgruppen å være et viktig incitament for videreutvikling av kvaliteten i den fremtidige barnehagelærerutdanningen.

Nettverkssamlingen fant sted på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo. Den ble økonomisk støttet av Norsk Forskningsråd. Prosjekt «Utdanningsbarnehager» har etter hvert fått verdifulle erfaringer som kan deles og brukes som grunnlag å bygge videre på for dem som er i ferd med å starte opp liknende prosjekter, noe også Forskningsrådet vektla i tildelingen av støtte.

Innledning til dagen ved Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Liv Dyrdal i Kunnskapsdepartementet innledet seminaret med informasjon om bakgrunn og begrunnelser for mål og innsatsområder i Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (Kunnskapsdepartementet 2017).  I innledningen viste hun blant annet til strategiens fastsetting av fire hovedmål for perioden:

 • Studieprogrammer som er faglig krevende og givende
 • Faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer
 • Kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehage- sektoren og skolesektoren
 • Stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren

Målene skal nås gjennom lokale tiltak som universitetene, høyskolene, og barnehage- og skolesektoren selv tar initiativ til.  Strategiplanen viser til tre hovedutfordringer:

 1. Praksisrelevans
 2. Forskningsforankring
 3. Tverrfaglig samarbeid

Dette er utfordringer som er høyst relevante å se i sammenheng med utvikling av utdanningsbarnehager og et tettere samarbeid med praksisfeltet.

Erfaringsutveksling på tvers av utdanningsinstitusjonene

I erfaringsutvekslingsseminaret arbeidet vi først i grupper på tvers av lærerutdanningene der vi oppfordret til å diskutere oss fram til en visjon for utvikling av utdanningsbarnehager. Diskusjonen ble visualisert ved bruk av fargerike tusjer og presentert i plenum. Målet var å bli kjent med hverandres utgangspunkt og ideer, og å synliggjøre mulige retninger for fremtidige utdanningsbarnehageprosjekter.

presentasjon etter gruppearbeidet                 

 Presentasjonene igangsatte umiddelbart dialog, kommentarer og refleksjoner.

 • Hva vi skal kalle de utvalgte barnehagene ble belyst, og i tråd med Liv Dyrdal sitt innlegg, konkluderte vi med at det ikke var så nøye hva vi kaller de utvalgte barnehagene så langt. Etter hvert blir det kanskje vedtatt et navn som skal gjelde alle.
 • I tilknytning til diskusjoner om a- og b- barnehager ytret flere at det blir sentralt å fremheve intensjonen med etablering av utdanningsbarnehager. Det handler om at enkelte praksisbarnehager inngår i et tett partnerskap med utdanningsinstitusjonen med intensjon om å samarbeide om en videre kvalifisering av utdanningen.
 • Utvelgelsen av barnehager bør foregå ved utlysning og vurderes etter visse kriterier. I tråd med erfaringer fra innovasjonsprosjektet ved HiOA kan kriteriene med fordel utvikles i samarbeid med representanter fra både praksisbarnehager, utdanningsinstitusjonen og studenter, og det gjelder å ta seg god tid i dette arbeidet. Det gjelder å etablere innenfraperspektiver for å skape kollektive eierforhold.
 • Det bør være et mål at det skal være attraktivt å være utdanningsbarnehage – de utvalgte barnehagene skal være eksemplariske som organisasjoner for læring og framstå som barnehager for fremtiden.
 • Det ble belyst hvor mange barnehager utdanningsinstitusjonen kan greie å håndtere
 • Det ble uttrykt behov for statlige ressurser til utvikling og drift av utdanningsbarnehager.

Videre tanker om nettverket

Det neste temaet på programmet var diskusjoner om vi ønsker å videreføre et nettverk rundt arbeidet med etablering av utdanningsbarnehager, og hvordan et slikt arbeid kan organiseres og gjennomføres. Det var kollektiv interesse for å videreføre liknende nettverksmøter for å kunne dele erfaringer, få ideer og kjenne støtte. Til spørsmål om hvordan nettverksarbeidet kan arte seg, ble det fremmet ulike forslag.

Vi ble enige om å møtes til et liknende arbeidsseminar i Oslo i slutten av november 2018. Prosjektgruppen ved HiOA tar ansvar for innkalling og oppfølging.

Evaluering av nettverkssamling

For de fleste var seminarformen godt egnet i dette første møtet, fordi deltagerne primært var opptatt av å lytte til erfaringer fra dem som er i gang med å utvikle og drive utdanningsbarnehage-prosjekter. De fleste deltakerne var i oppstartsfasen. Stemningen var god, deltakerne var positive og aktive, og det ble uttrykt tilfredshet over at seminaret ble holdt på et sted så sentralt plassert med hensyn til kommunikasjon fra alle kanter av landet.

Profesjonelle standarder

Arbeidet i delprosjekt 4 om profesjonelle standarder har denne høsten resultert i en artikkel i Første Steg nr 4/2017 (https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/) . Artikkelen er skrevet av deltagerne i arbeidsgruppen som har jobbet med standardene. Deltagerne jobber til daglig som pedagogiske ledere og daglig ledere i Kanvas-barnehagene som er knyttet til prosjektet, og har skrevet artikkelen sammen med Anton Havnes.

Artikkelen innleder med at målet med standardene er å skape debatt og være et verktøy for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon. De er med andre ord ikke gitte standarder som forteller hvordan en barnehagelærer skal jobbe. Standardene er ledd i et arbeid for å styrke barnehagelærernes posisjon som fagpersoner i barnehagene. Ved å publisere standardene her på bloggen inviterer vi til å skape debatt blant barnehagelærere og i barnehagene om innholdet i fagmiljøet. Hva er en barnehagelærers særegne kompetanse?

Vi ønsker innspill velkommen!

Medieomtale i første steg og fagdag for praksislærere

Prosjekt utdanningsbarnehager er nå godt i gang. Alle delprosjektene har gjennomført innledende studier og undersøkelser, og er klare til å ta fatt på høsten sammen med de 9 partnerbarnehagene våre. I dag har instituttet arrangert fagdag for praksislærere, styrere og eiere, der har vi hatt saker på agendaen.

Som et ledd i å formidle noe av innholdet i prosjektet og høre stemmene til flere praksislærere, har prosjektet hatt ansvar for høstens fagdag for instituttets praksislærere. Dagens agenda var:

 • Kort informasjon om innovasjonsprosjektet «Utdanningshager» og hvor det står etter ett år v/Inger Marie Lindboe
 • Utvikling av nye praksisoppgaver, mål og erfaringer v/ Karen Marie Eid Kaarby.
 • Nye former for veiledning. Hva kan det gjøre med samtalen v/ Tove Lafton
 • Praksislærers erfaring v / Marius Larsen
 • Gruppediskusjoner

I gruppediskusjonene var det stort engasjement og praksislærerne noterte ned sine innspill underveis i diskusjonen. Vi har fått innspill fra alle som deltok, og skal nå systematisere dem. Vi gleder oss til å gå gjennom dem og lese hva praksislærerne tenker. Når alt er renskrevet lager vi en oppsummering som sendes tilbake ut til deltagerne.

For det andre har prosjektet i dag fått medieomtale i barnehagelærernes eget blad, Første Steg. Omtalen er i form av en artikkel som skisserer kort hva som er skjedd i prosjektet til nå. Klikk deg gjerne inn for å lese.

Presentasjon på EECERA

30. august til 2.september ble Europas største internasjonale barnehagekonferanse arrangert i Bologna, Italia. Totalt hadde konferansen 1100 deltagere fra alle verdens kontinenter. Konferansen var preget av mange interessante og godt gjennomarbeidede presentasjoner i parallell-sesjonene som ga innsyn i variert forskning fra barnehagefeltet.

Prosjekt Utdanningsbarnehager hadde to presentasjoner på konferansen. Først ut var Anton med tittelen “Professionalisation of ECEC professionals – Developing professional standards”. Presentasjonen vekket interesse hos det internasjonale forskningsmiljøet som var representert i salen.

I sesjonen etter hadde Inger Marie, Karen Marie, Anne og Tove satt sammen et symposium. Symposiet hadde tittelen INNOVATION IN EDUCATION, LEARNING AND PARTNERSHIP, og besto av tre presentasjoner.

Anne Furu på EECERA 2017

Først ut var Anne med sin presentasjon “The kindergarten as an equal partner in the early childhood teacher education”. I presentasjonen tematiserte hun hvordan samarbeidet mellom Høgskolen og barnehagene har fungert fram til nå, og trakk særlig fram Høgskolens hegemoniske posisjon i samarbeidet. Videre trakk hun opp perspektiver på hvordan samarbeidet kan videreutvikles for å fremme studenters profesjonslæring i praksis. Deltagerne fikk innsikt i hvordan kartleggingen er gjort og hvilke strategier som tenkes å jobbbe videre med.

Karen Marie presenterer

Inger Marie og Karen Marie to ansvar for neste presentasjon som hadde tittelen “Innovative collective learning in placement”. De presenterte hovedfunn fra studieårets innovasjoner sammen med studenter i partnerbarnehagene. Her trakk de blant annet frem hvordan åpne oppgavetekster og et tettere og mer forpliktende samarbeid med hele personalgruppen i praksisbarnehagen bidrar til å endre studentenes opplevde læringsutbytte. Særlig merkbart har dette vært knyttet til at studentene i større grad opplever å få utfordringer tilpasset eget nivå.

Sesjonen ble avsluttet av Toves innlegg, “Challenging the concept of reflection in students placement periods”. Som tittelen antyder fokuserte innlegget på hvordan refleksjon i utdanningen ikke kan sees som selvsagt, men må utfordres for å videreutvikle studentenes praksis. Basert på erfaringer fra en pilot med video som veiledningsgrunnlag og Kemmis sin teori om praksis-arkitekturer ble refleksjon og nye handlinger i praksis knyttet sammen.

Klare for presentasjon i Bologna

Symposiet vekket engasjement hos deltagerne, og et av temaene som ble diskutert i etterkant var hvilken retning barnehagelærerutdanningen skal ta i framtiden.

Sammendragene av presentasjonene finnes på EECERA2017 sine nettsider.

Et barnehageår er over

I året 2016/2017 er prosjekt utdanningsbarnehager blitt forankret både i de deltagende barnehagene og i barnehagelærerutdanningen på HiOA. Gjennom dialogseminarer, personalmøter og samarbeid med flere grupper ansatte i barnehagene har vi kommet i gang med innovasjonene. Du kan lese mer om hva som er skjedd i detalj ved å gå inn i hvert enkelt prosjekt. Her kommer noen Highlights:

Delprosjekt 1 sin prosjektleder Anton Havnes har vært i Oxford hele året. Til tross for dette har han jevnlig vært her i Norge og hatt nær kontakt med Kanvas-barnehagene. Sammen er de godt i gang med å se på innholdet i barnehagelærer-rollen. Hva er det vi kan forvente at en barnehagelærerkan?

Noen av plakatene som ble presentert fra barnehagene

Delprosjekt 2 har laget første utkast til samarbeidsavtale, vært ute i alle barnehagene og har arrangert en samarbeidskonferanse for alle involverte barnehager med tema “Hvem er vi som utdanningsbarnehage?”

Delprosjekt 3 har fordypet seg i studentenes rolle i praksis. De har sammen med studenter i alle de tre programmene undersøkt hvordan mer åpne praksisoppgaver kan bidra inn i studenters læring.

Delprosjekt 4 har fordypet seg i praksislærer-rollen. Hva innebærer det å være praksislærer i ny barnehagelærerutdanning? Sammen med praksislærerne har formen på samarbeidsmøtene, samarbeid underveis i praksisperioden og utforsking av nettbrett som grunnlag for veiledning stått i fokus.

Prosjektet har også gjennomført felles dialogseminarer og personalmøter med de deltagende barnehagene.

Vi takke alle som har vært med i år for aktiv deltagelse og engasjement, og ser fram til videre samarbeid neste år.

Omtale på HiOA-sidene

Prosjektet vårt er nå godt i gang. Fokuset dette første året har vært på å knytte kontakt med de involverte barnehagen og etablere delprosjektene som selvstendige og tydelige prosjekter. I året som kommer vil vi utvikle samarbeidet med de eksterne partnere, samtidig som at vi jobber videre med å forankre prosjektet internt på barnehagelærerutdanningen.

Prosjektet har fått sin egen side på HiOA sine nettsider, du finner den ved å følge lenken her. Her kan du også lese litt mer om hva prosjektet omhandler.