En vellykket konferanse om aksjonsforskning

Fredag 7.februar samlet prosjektet 130 deltagere fra barnehagefeltet og Universitets og Høgskolesektoren til en felles dag om aksjonsforskning. Konferansen fant sted i Pilestredet 44 på OsloMet.

Champagnekultur og et felles tredje

Professor Kjell Åge Gotvassli fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning innledet dagen med innlegget Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte. Deltagerne fikk innsyn i hvordan aksjonsforskning kan rigges i et slikt felles samarbeid, og i pausen var det tydelig at flere hadde festet seg ved betydningen av kulturen i barnehagen.

Eva Schwencke og Kjell Åge Gotvassli

Gotvassli beskrev hvordan kulturen kan sees som vann, hvor du har ulike nivåer fra tungtvann til champagne. Og mange av deltagerne uttalte at de ble motivert til å bevege seg i retning av champagne, selv om de beskrev egen gruppe som litt doven Farris akkurat nå.

Etter Gotvassli overtok tidligere førsteamanuensis ved yrkeslærerutdanningen på OsloMet, Eva Schwenche med innlegget Kritisk aksjonsforskning og utfordringer i deltakende prosesser. Eva tematiserte betydningen av å møtes om et felles tredje når aksjonsforskning skal gjøres i samarbeid mellom to ulike organisasjoner, noe som også vekket interesse hos deltagerne.

Erfaringer fra pågående prosjekter

Etter lunsj var det klart for innsyn i pågående prosjekter. Først ut var førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og pedagogisk leder i Brobekk barnehage Kim B. Skogvold med innlegget Mer fysisk aktive barn! Et FoU-samarbeidsprosjekt mellom 3 barnehager i Bjerke bydel og OsloMet.

Karen Marie Eid Kaarby og Kim B. Skogvold

Basert på aktivitetsmålinger av barna og et ønske om å øke den fysiske aktiviteten i barnehagen tematiserte Karen Marie og Kim hvilke utfordringer de har støtt på underveis i prosessen. Kim satte ord på hvordan det å jobbe med aksjonsforskning i barnehagen er et stadig pågående prosjekt som må holdes varmt hos deltagerne. 

Deretter var turen kommet til førstelektor Vigdis Flottorp fra OsloMet og pedagogisk leder i Lønnås barnehage, Elisabeth Bolin. De presenterte hvordan de har jobbet med Felles FoU om spontane matematiske situasjoner på småbarnsavdelinger.

Vigdis Flottorp og Elisabeth Bolin

Basert på et ønske fra barnehagen om å jobbe mer med realfag koblet to matematikklærere fra OsloMet seg til småbarnsavdelingen i Lønnås. Sammen fortalte Vigdis og Elisabeth hvordan de hadde blitt bevisst hvordan matematikk oppstår i spontane situasjoner i hverdagen hos de yngste barna i barnehagen.

Avslutningsvis møtte vi stipendiat Nina Engesnes fra OsloMet, pedagogisk leder Hanne Rustad Kjølberg og styrer Ann Christin Aastad fra Bjerkedalen barnehage med innlegget Felles FoU om lydlandskaper.

ann christin aarstad, hanne rustad kjølberg og nina engesnes

I dette innlegget fikk vi høre hvordan Nina i sitt phd-arbeid samarbeider tett med to barnehager for å undersøke hva barnehagens lydlandskaper kan være. Sammen beskrev de tre hvordan aksjonsforskning kan produsere frustrasjon når man ikke vet hva man skal, glede når man finner ut noe man ikke visste fra før og poesi når observasjoner får en fri form. Presentasjonen viste hvordan barnehagen består av mer enn det vi kan beskrive med ord.

Når utvikling og forskning møtes

Dagens siste innlegg var ved førsteamanuensis Liv Torunn Eik fra Universitetet i SørøstNorge. Liv Torunn har sittet i referansegruppa til Utdanningsbarnehager, og har der fulgt prosjektet tett fra sidelinjen. I innlegget Utvikling og forskning – to sider av samme sak tematiserte hun hvordan hun selv har jobbet med aksjonsforskning i andre prosjekter.

Liv Torunn Eik

I sitt innlegg tok Liv Torunn oss med inn i interaktiv forskning, som springer ut fra aksjonsforskning, og vektla betydningen av dialogen mellom forskere og deltagere. I et interaktivt FoU arbeid skal forskningsspørsmålene være problembaserte, utgangspunktet skal være handling (praksis) og det skal tilstrebes å ha et likeverdig forhold mellom forskere og deltakere.

Panelsamtale

Dagen ble avsluttet med en panelsamtale om utfordringer og muligheter i felles FoU ledet av førstelektor Karen Marie Eid Kaarby.

Karen Marie Eid Kaarby, Hanne Williams, Charlotte Claussen, Vigdis Flottorp og Olav Eikeland

Panelet var satt sammen av deltagere fra både barnehage og UH-sektor, og sammen tematiserte de både muligheter og utfordringer i å samarbeide om felles FoU. Alle deltagerne framhevet at selv om de ulike organisasjonene har ulik inngang til hvordan kunnskap presenteres, så er et felles samarbeid om forskning og utvikling svært lærerikt for alle parter.

 

 

Konferanse på OsloMet 7.februar 2020

Fredag 7.februar kl 10-17 er det klart for den siste konferansen i regi av prosjekt Utdanningsbarnehager. Som en konsekvens av siste års arbeid med felles FoU velger vi denne gangen å fokusere på aksjonsforskning og felles kunnskapsproduksjon. Vi kan by på et spennende og variert program.

Program

Aksjonsforskning i fellesskap mellom barnehagens ansatte og UH-ansatte, professor Kjell Aage Gotvassli

Kritisk aksjonsforksning og utfordringer i deltakende prosesser,
professor Eva Schwencke

Utvikling og forskning – to sider av samme sak, førsteamanuensis Liv Torunn Eik

Mer fysisk aktive barn! Et FoU-samarbeidsprosjekt mellom 3 barnehager i Bjerke bydel og OsloMet, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og pedagogisk leder i Brobekk barnehage Kim B. Skogvold

Felles FoU om lydlandskaper, stipendiat Nina Engesnes og styrer i Bjerkedalen barnehage Ann Christin Aastad

Felles FoU om spontane matematiske situasjoner på småbarnsavdelinger,
førstelektor Vigdis Flottorp og pedagogisk leder i Lønnås barnehage Elisabeth Bolin

Panelsamtale om utfordringer og muligheter.

Det serveres lunsj, og du kan melde deg på her

Nettverkssamling

Som et ledd i utdanningsbarnehager sitt arbeid har vi initiert et nettverk som har møttes i november de tre siste årene. Nettverket består av representanter fra Universiteter og Høgskoler i Norge som jobber med partnerskap. Høsten 2017 var det kun Universitets- og Høgskoleansatte, samt representanter fra KD som deltok på samlingen. Høsten 2018 hadde to av utdanningsinstitusjonene med seg representanter fra samarbeidsbarnehagene. 21.november 2019 møttes vi igjen, og denne gangen var vi 40 deltagere, hvorav både partnerbarnehager og ansatte fra utdanningssektoren var representert.

Første del av dagen brukte vi til erfaringsdeling. Hver institusjon presenterte egne erfaringer fra arbeidet med å etablere Utdanningsbarnehager. Her fikk vi høre interessante innspill fra institusjoner som nylig har startet opp og fra institusjoner som er godt i gang med ordningen. Videre organiserte deltagerne seg i grupper og jobbet med å fremstille hvilke utfordringer vi står ovenfor på veien videre. Overskriftene for gruppearbeidene var

·       roller i praksisopplæringen

·       strukturer og samarbeid om kompetanse- og kunnskapsutveksling

·       FoU samarbeid

·       involvering av personalet i egne organisasjon

Gruppene presenterte framstillingen sin for de andre gruppene og hadde korte diskusjoner med utgangspunkt i hva som kunne utvikles i framstillingen. Et punkt det ble særlig tydelig at alle de involverte deltagerne var opptatt av var økonomi og bærekraft. Flere påpekte at ressurser må diskuteres og avklares for at vi skal kunne ta det gode arbeidet videre.

Etter lunsj gikk vi videre til å diskutere forskerrollen i prosjekter hvor Universitet og barnehage samarbeider. Vi vekslet mellom plenumsforedrag ved Karen Marie Eid Kaarby og gruppearbeid. Det ble tydelig at eierskap til prosjektet er viktig i begge organisasjoner. Et av temaene vi diskuterte i den sammenheng var hvordan vi kan bevege oss fra at den ene parten introduserer en tematikk som begge parter skal jobbe videre med, og som skal generere kunnskap for partene.

Avslutningsvis snakket vi om veien videre, og deltagerne var enige om at det er ønskelig å videreføre nettverket. OsloMet tar ansvar for å undersøke om det er mulig å søke midler til videreføring, samt tar ansvar for å kalle inn til nettverkssamling igjen i november 2020.

Sommerens publikasjoner fra prosjektet

I løpet av sommeren har prosjektet hatt to publikasjoner. Den første er av Karen Marie Eid Kaarby og Inger Marie Lindboe og tematiserer praksisperioder som læringsfellesskap. I introduksjonene til artikkelen skriver de:

Innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager (NFR 2016–2019) utgjør rammen omkring studien som presenteres her. Studien omhandler arbeid med å styrke læringsutbyttet i studentenes praksisperioder gjennom oppgaver som utvikles i fellesskap mellom en praksislærer og studenter. Studien indikerer at det finnes et stort potensial for felles læring ved å ta i bruk studenter og ansattes kompetanser og kunnskaper som grunnlag for oppgaver i praksisperioder. Praksis er en arena med uante muligheter for å utvikle læringsfellesskap mellom studenter, praksislærere og øvrige ansatte. Funnene peker tydelig i retning av at det å utvikle sin egen oppgave selv i samarbeid med en praksislærer, for deretter å gjennomføre den sammen med personalet ved praksisstedet, gir svært gode muligheter for at studenters arbeid kan ha betydning for arbeidsplassen og være til nytte.

Artikkelen er utgitt i artikkelsamlingen Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering – sammenhenger og spenninger. Oslo: Universitetsforlaget.

Den andre artikkelen er skrevet av Anne Furu og Tove Lafton og tematiserer studenters erfaringslæring. Tittelen på artikkelen er Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. I introduksjonen til artikkelen skriver de:

Artikkelen retter fokus mot begrepet erfaringslæring, for å undersøke studenters læringsutbytte i spenningsfeltet mellom teoretisk undervisning og praksis. Utdrag fra fokusgruppesamtaler, valgt ut gjennom tematisk analyse, danner utgangspunkt for å diskutere hvordan ulike innganger til begrepet erfaringslæring kan skape mulighetsrom i møter med studenter som har rik praksiserfaring fra barnehagefeltet. I artikkelens teoretiske landskap beveger forfatterne seg fra Dewey, via Biesta og til Latour, for å utdype begrepet erfaringslæring. Lærerutdannere og studenters ideer om erfaringslæring og barnehagen som læringsarena problematiseres i lys av hva og hvordan kunnskapsressurser aktiveres i ulike praksiser. Avslutningsvis løftes noen dilemmaer som kan være fruktbare å problematisere for lærerutdanningene selv, i deres arbeid med læringsutbytte.

Artikkelen er publisert i Nordisk Barnehageforskning.

Vlog om videoveiledning

Et av delprosjektene i prosjektet har vært video som veiledningsgrunnlag. Erfaringene med å ta i bruk video av praksis-hendelser har vært gode, og både studenter og praksislærere melder om veiledningssamtaler som tar dem videre.

To av studentene, Camilla Hemmestad og Ann Kristine Johansen, har laget en vlog om video som veiledningsgrunnlag. Her forteller de om egne student-erfaringer.


Fra utdanningsbarnehager til universitetsbarnehager

Innovasjonsprosjektet er inne i sitt siste halvår med midler fra Forskningsrådet. Mye har vært gjort i disse årene, og en av de viktigste konsekvensene er at instituttet nå har satt i gang Universitetsbarnehager. De starter opp denne høsten, og i sommer hadde OsloMet en nyhetssak hvor de beskriver nettopp denne overgangen. I nyhetssaken kan du også lese litt mer om erfaringene som er gjort i prosjektet.

Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 2

Mens dag 1 av delingskonferansen fokuserte mye på arbeidet som var blitt gjort i barnehagene var dag 2 i større grad rettet mot å trekke fram de overordnede erfaringene.

Åpning

Dag 2 ble åpnet med  et kulturelt innslag. 6 studenter fra 1.klasse arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tok oss med inn i folkemusikkens verden. Med sanger som “Sulla meg litt”, “Hanen stend på stabburshella” og “Kjerringa med staven” rørte og begeistret de dagens tilhørere.

Videre fikk konferansen en hilsen fra rektor Curt Rice, som åpnet dag to ved å snakke om nærhet mellom arbeidsliv og universitet og OsloMets tanker om samarbeidet.

Deretter hadde vi gleden av å ønske velkommen Rebecca Borsch, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Borsch fortalte om prosjektet og om hvordan det inspirerte KDs arbeid.

Til slutt fikk vi en hilsen fra instituttet, ved instituttleder Mette Tollefsrud på BLU.

Nye innsikter om samhandling mellom læringsarenaer i utdanningen

Dagens første innlegg var fra prosjektgruppa, representert ved Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, prosjektleder, førstelektor Anne Furu, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby og førsteamanuensis Tove Lafton. Innlegget tematiserte noen av de innsiktene som er framkommet til nå i prosjektperioden, med særlig vekt på likeverd og relasjoner. Presentasjonen kan du finne her.

Et eierperspektiv på barnehagene som aktører i utdanning

Eierne har vært aktive i prosjektet helt siden vi skrev søknaden. Robert Ullmann, daglig leder, stiftelsen KANVAS, Terje Paulsen Viggen, seksjonsleder oppvekst – barnehage, Bærum Kommune og Inger-Marit Andresen, spesialkonsulent barnehageavdelingen bydel Bjerke delte sine erfaringer med prosjektarbeidet i et eierperspektiv. Deres presentasjon kan du finne her.

Barnehagelæreren i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap                                                                                      

rapporten barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv

Etter lunsj hadde vi gleden av å ønske velkommen førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes fra Høgskulen i Volda. I denne sammenhengen representerte hun ekspertgruppa om barnehagelærerrollen, og tok oss med inn i en faglig presentasjon av hva som kan ligge i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap.

 

 

Panelsamtale: Hvem kan utdanne barnehagelærere?

Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale. Panelet var satt sammen av ulike deltagere i barnehagelærerutdanningen og besto av: Tidligere leder for studentrådet ved BLU Lilly Kim, praksislærer Elisabeth Bohlin, Lønnås barnehage, instituttleder Mette Tollefsrud, BLU, daglig leder Robert Ullmann, KANVAS, Torunn Stornes, seksjonsleder oppvekst barnehage Bærum kommune, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, OsloMet, Rakel Andreassen Standal, styrer Brobekk barnehage.

Alle deltagerne fikk tre minutter hver til å gi en liten innledning før det ble åpnet for diskusjon om hvordan vi utdanner barnehagelærere og hvordan vi kan tenke annerledes i tiden framover. Salen ble også aktivert og det kom flere gode spørsmål fra deltagerne:

 

Vi takker for deltagelse og engasjement i to flotte dager, og ser fram til å jobbe videre med innholdet og samarbeidet.

 

Vellykket konferanse på OsloMet 4. og 5. april 2019 – Dag 1

Torsdag 4. og fredag 5.april arrangerte innovasjonsprosjektet delingskoferanse på OsloMet. Vi hadde 135 deltagere fra både barnehager, Høgskoler og Universiteter og myndighetene. Konferansen ble innledet med å introdusere prosjektet. Det gjorde vi ved å vise en digital fortelling om prosjekt Utdanningsbarnehager.

Fortellingen er produsert av prosjektdeltagere tilsatt ved OsloMet. For å gi innsyn i barnehagenes opplevelse av prosjektet så presenterte Høvik barnehage “eventyret om å være en Utdanningsbarnehage”. Deretter tok prosjektleder Inger Marie Lindboe over, og ga en innføring i hva og hvordan prosjektet har jobbet med og lagt vekt på fram til nå.

Rom for refleksjon, med handlingskompetanse i sentrum

Hanne Kolnes Williams, styrer Midtstuen Kanvas-barnehage og førsteamanuensis Tove Lafton, OsloMet var ansvarlig for det første faglige innlegget. Med utgangspunkt i video som veiledning, og kompetanseutvikling både i personalgrupper og hos studenter, snakket de om betydning av refleksjon både i handling og i tanke. Presentasjonen kan du finne her.

 Å samarbeide om forskning og utvikling

Neste par ut var Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet. De tematiserte hvordan Universitetet og barnehagene kan samarbeide om forskning og utviklingsarbeid, basert på et pågående prosjekt i bydel Bjerke. Presentasjonen kan du finne her.

Videre delte vi oss i tre sesjoner, og deltagerne valgte selv hvem de ville følge.

Sesjon 1: Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold

Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage, Anne Karin Frivik, tidligere styrer Brobekk barnehage og Anne Christin Aastad, styrer Bjerkedalen barnehage tematiserte hvordan nettverksarbeid har betydning for endrings- og utviklingsarbeid i barnehagene. Presentasjonen kan du finne her: styrernettverk som ressurs bydel bjerke

Sesjon 2: Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen

Gunn Årdal, styrer Hundsund barnehage, Mette Rustad, styrer Høvik barnehage og førstelektor Anne Furu, OsloMet presenterte aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen. Innlegget ga et godt blikk i hvordan samme arbeidsmåte virker ulikt i ulike barnehager. Presentasjonen kan du finne her

Sesjon 3: Barnehagelærerens profesjonelle standarder

Vi har i tidligere innlegg på bloggen vist fram prosjektet profesjonelle standarder. Øivind Hornslien, styrer og Ida Christine Flaten, pedagogisk leder, i Betha Thorsen Kanvas-barnehage, ga oss en innføring i standardene og i hvordan de arbeider med dem. Presentasjonen kan du finne her.

 Studenter som ressurs og inspirasjon i barnehagens faglige utvikling

Dag 1 ble avsluttet med et felles innlegg av Unn Tonje Mostad, styrer Lønnås barnehage, praksislærer Caroline Samuelsen, Brobekk barnehage, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet. Sammen viste de oss hvordan vi kan tenke om studenter som ressurser i barnehagens arbeid med organisasjonsutvikling. Presentasjonen finner du her.

 Dag 1 av konferansen ble avsluttet med tapas. Sammen med maten ble det mange gode samtaler om dagens innhold.

Velkommen til konferanse i april

Torsdag 4. og fredag 5.april arrangerer vi nasjonal konferanse på OsloMet. Konferansen vil formidle erfaringer fra prosjektet fram til nå, og du kan se mer om innholdet her

Torsdagen har hovedsakelig barnehagen som målgruppe, og vil ha tematikk som er særlig egnet for barnehager som jobber med å videreutvikle seg som lærende organisasjoner. Fredagen er for alle, med hovedmålgruppe utdanning, eiere og politisk/statlig ledelse.

Det blir et variert og spennende program, og du kan melde deg på ved å gå inn her. Der finner du også detaljer om programmets innhold. Prisen er kr 350 for begge dager, og kroner 200 hvis du vil delta kun en dag.

Velkommen til konferanse!

 

Skriveseminar i novemberlys

Mandag 26 og tirsdag 27 november har prosjektet hatt skriveseminar. Totalt 18 prosjektdeltakere har vi vært i tallet. Både Universitetet, eierne, pedagogiske ledere, styrere og studenter har vært representert. Målet har vært å jobbe fram overskrifter og disposisjoner til tekster som dokumenterer hva vi har jobbet med i prosjektet.

Vi startet mandagen med en felles skriveøkt. Karen Marie ledet oss gjennom prosessen hvor hver enkelt utviklet mål og struktur for egen tekst. Deretter har vi jobbet individuelt og i grupper med å videreutvikle tekstene, og vi har hatt jevnlige samlinger med alle for å sjekke ut status.

Energien og engasjementet i gruppa lover godt for publikasjonene som skal komme. Formen på publikasjonene er ennå ikke klare, men vi har som målsetting at de skal være åpne og tilgjengelige via nettet.